Thursday , August 24 2017

Промоција на анализа: Влијанието на националните политики врз инклузијата на Ромите

„Влијанието на националните политики врз инклузијата на Ромите“ e насловот на анализата што ќе ја промовира денеска Ромскиот културен и медиа центар БАРИКАНИПЕ – Скопје.

Анализата е резултат на активностите во рамки на компонентата: Подршка на невладини организации и слобода на медиуми на ИПА/2015 програмата каде што РКМЦ БАРИКАНИПЕ- Скопје е корисник на подгрант на Здружението за права на Ромите- Штип.

Ромскиот културен и медиумски центар „Бариканипе“ е здружение на млади студенти чија интенција е унапредување на положбата на Ромите во повеќе области, со посебен акцент на анализирање и креирање политики со цел нивно подобрување, зголемување на манифестации и книжевни дела за збогатување на ромската и националната библиотека, како и подобрување на ромското медиумско милје преку продуцирање и обучување на адекватен кадар. за таа цел здружението во свои редови како почесни консултанти имаат реномирани и високо образовани Роми од споменатите области.

Видео промоција:

 

Chitingen li akava?

Avdive ikerel pe i konferencia anavkerdi sar Šunen amen – Den amen antvorto an i organizacia taro o IRU thaj o RBICM

An o kerde aktivitetia e Romane Biznis Informativno Centro – RBICM thaj Internacionalno Romane Uniake …

Avgo tribina ki komuna Šuto Orizari, sebepi o bukjarnipe tari Romani dzuvli

O khedipe e dzuvlengoro  „ŽGI Antiko“ ko barabar buti keribe e organizacijaja „Care“ tari Germanija …