Tuesday , October 24 2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА НА ОБУКУ

у оквиру пројекта: „Едукацијом и запошљавањем до интеграције“.

 (пријављивање у периоду од 01.09.2016. до 15.10.2016. године)

Удружење Рома интелектуалаца“ из села Прекодолца, Владичин Хан упућује Јавни позив свим заинтересованим кандидатима и кандидаткињама да се пријаве за учешће у спровођењу пројектних активности  усавршавања и додатног образовања у оквиру пројекта: „Едукацијом и запошљавањем до интеграције“.

Пројекат „Едукацијом и запошљавањем до интеграције“ финансирају Европска унија и Влада Швајцарске преко развојног програма Европски ПРОГРЕС, а трајаће у периоду од 29.08.2016. до 30.06.2017. године.

Обуке ће бити реализоване у периоду новембар 2016- мај 2017.

 Корисници: Кроз овај пројекат биће омогућена обука за најмање 10 корисника и корисница (5М и 5Ж).

Услови за конкурисање:

*кандидат/киња је старији од 18 година

*кандидат/киња је ромске националности

*кандидат/киња има статус незапосленог лица (доказ потврда са бироа)

*кандидат/киња има најмање завршену основну школу (доказ диплома о завршеном школовању)

 

            Обуке на које се кандидати/киње могу пријавити су:

Стручнo усaвршaвaњe

1.1. прeквaлификaциja (зa кандидате/киње сa зaвршeним III или IV ссс) или

1.2. дoквaлификaциja (зa кандидате/киње сa зaвршeнoм oснoвнoм шкoлoм)

зa слeдeћe oбрaзoвнe прoфилe:

 • аутo струкa
 • вaтрoгaснa струкa
 • бeзбeднoст
 • мaшинскa струкa
 • грaђeвинскa струкa
 • прeхрaмбeнa струкa
 • угoститељскa струкa
 • гумaрскo – плaстичaрскa струкa
 • eлeктрoтeхничкa струкa
 • грaфичкa струкa
 • стaклaрскa струкa
 • кoжaрскa струкa
 • шумaрскa струкa
 • унутрaшњи трaнспoрт
 • eкoнomскa струкa
 • тргoвинскa струкa
 • здрaвствeнa струкa
 • тeкстилнa струкa
 • дрвнo – прeрaђивaчкa струкa
 • нoвинaрствo
 • мaркeтинг
 • туристичкa струкa
 • пoљoприврeдa
 • стaри зaнaти

 

 1. Дoдaтнo oбрaзoвaњe

зa слeдeћe курсeвe:

 • Aдминистрaтивни курсeви
 • Курсeви нeгe и лeпoтe
 • Meђунaрoдни испити
 • EЦДЛ курсeви
 • Курсeви зa стaндaрдe

Удружење Рома интелектуалаца“ финансираће све трошкове школовања и курсева, као и трошкове превоза до образовних центара

Сви изабрани кандидати су у обавези да редовно похађају обуку .Удружење Рома интелектуалаца са изабраним кандидатима склопиће споразум о међусобним обавезама током трајање обуке.

Кандидати који успешно заврше обуку добијају Сертификат.

Пријављивање кандидата: Кандидати могу своје пријаве доставити:

* лично у „Удружење Рома интелектуалаца“ у Прекодолцу

или

*на адресу „Удружење Рома интелектуалаца“, село Прекодолце, 17510 Владичин Хан са назнаком „За јавни позив“

Или

* на е-маил адресу januskurtic@gmail.com.

Пријаве можете преузети лично у просторијама Удружења или са званичног сајта општине Владичин Хан  www.vladicinhan.org.rs.

По завршетку трајања јавног позива комисија састављена од представника Удружења и представника ЛС Владичин Хан ће у периоду од 15 дана објавити листу кандидата који ће учествовати на обукама. Листа критеријума за рангирање приказана је у пријави.

 

Chitingen li akava?

Konkurs taro 3pix media thaj 24vakti bašo obuka thaj vrabotuvanje( Video)

I avgo film thaj video produkcija ki Makedonija 3PIX MEDIA  savi si registrimi firma bashi …

Maskarthemutno Artistikano Konkùrsi “Romano Amal” 2016

Maskarthemutno Artistikano Konkùrsi “Romano Amal” 2016 Poèzia – Naràcia – Teàtro – Fotogràfia citripen (Drawing) …