Thursday , September 21 2017

Konkursija

Konkursi bašo delibe stipendije e Romenge ko 5 kategorije

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 54 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14 и 146/15 …

Čitin Pobuter »