Kjani IbraimDecember 9, 2017
kumanovo-24vakti-1.png

3min161

Bukjarnipe e Romenge taro Kumanovo preka ko organiziriba Saem bukjarnipaske.

Ko ramke taro proekti „Ikerde modelija bašo bukjarnipe e Romenge“ i komuna Kumanovo ko barabarbuti keribe e CRZ Drom taro Kumanovo thaj Habitat Makedonija organizirinena Saemi bašo bukjarnipe thaj kariera.

Tari komuna Kumanovo vikinge sa e firmen kola si zainteresirime te javinenpe majbuter dzi ko 10-to dekemvri, a dzi kote o Saemi ka ikerelpe ko 13-to dekemvri ko Centro baši kultura „Trajko Prokopiev“.

O firme kova so ka len than ka oven len direktno kontakt e kandidatencar kova si obučime bašo profilija taro barabarutno interes taro Kumanovo thaj ko pašipe, adaleja so ka ovel len šajdipe te keren peske promocija te oven dikhle te keren networko e lokalno javno institucijencar thaj e privatno kompanijencar, vakerelape ko havlaribe tari komuna Kumanovo.

Ko fokusi taro akava Saemi ka oven razvime modelija bašo stručno usovršibe e taminiribaskere sektoreske thaj e nacionalno politikenge kova so implementirinenape bašo uklučibe e bi bukarne personenge ko kurko taro trudo ko Kumanovo. O Saemi bašo bukarnipe thaj kariera ka oven organizirimo ko duj kotora, bašo avgo kotor ka organizirinelpe panel diskusija kote so ka len than  prestavnikija tari Agencija bukarnipaske, o prestavnikija taro Romano informativno centro thaj i Komuna Kumanovo, a dzi kote ko dujto kotor ka ovel interaktivno prezentiribe e lokalno firmenge thaj kompanienge ko jek aghar ka ovel ulavdo kotor baši karierno razvibe bašo sa o zainteresirime kova so ka vizitirinen akava Saemi.

Akava Saemi bašo bukarnipe thaj kariera ka kerel šajdipe baši phravdi debata preka ko razna sebepija kova astarena than ko procesi anibaske o dekretija ko lokalno thaj ko nacionalno nivo, te šaj potencirinenpe o pharipa thaj o šajdipe kolencar arakhenape o bi bukarne personija ko kurko e trudoske.

Dopherdo ka kerel lenge šajdipe e privatno firmenge te aven ko kontakt e kandidatencar kova si obučime bašo profili savo so ola rodena, a pale o kandidatija ka šaj prezentirinenpe anglo lokalna bukarnedejbaskere manuša.


Kjani IbraimDecember 8, 2017
kampanja-16-dena-aktivizam-24vakti-1.png

3min148

Kampanja: „16 dive aktivizmo mujal o čhilalipe upral o čhaja thaj romna ki komuna Š.O“.

Ko ramke taro Maškardzijaneskiri kampanja „16 dive aktivizmo mujal o čhilalipe upral o čhaja thaj o romna“ ki komuna Šuto Orizari, ikergepe workšhopija ki fundavni siklana „26-to juli“  e sikljovnencar taro 8-to thaj 9-to klasi ki tema „Pendzaribe thaj protektiribe o rodovo bazirimo čhilalipe“ ,kova sine ikerde ko dujčhibja sar Romane thaj Albanikane, ikerde tari Dzuvlani dizjakiri inicijativa Antiko.

O čhilalipe si jek taro šherutne mehanizmija kova so vlijainena ko ikeribe o najekhipe maškar o polija thaj ikerela e romnen teli kontrola. O čhilalipe tretirinelape sar dzuvlano pučibe sebepi so 93% taro žrtve si dzuvla, numa o čhilalipe si ko jek vakti thaj muršano opštestveno pučibe koleste valjanela te ovel len legarutni uloga, resarinaja te anen čhačutne meniba thaj baripa bazirime ko jekhipe thaj univerzalnost ko manušikane nijamija. O pristap  uključinela sa e šherutne akteren ko procesi taro rešibe e pučibaske e rodovo thaj familijarno čhilalipaske, adaleja so dukhavelape o fundamentalno manušikano nijami bašo dostoinstveno dzivdipe.

Resarin e aktivnostenge tari kampanja  thaj e promotivno edukativno materijalenge si: te šaj te anelpe prema ko baripe i javno svest thaj o informiribe bašo merke kova valjanena te lenpe ko dikhiba e problemeske taro čhilalipe upra o čhaja thaj o romna thaj e familijarno čhilalipaske ko lokalno thaj nacionalno nivo.

Šherutni resarin si te kerelpe perveniribe ko čhilalipe thaj anglodzajbe e protektiribaske e potencijalno žrtvenge, numa thaj te vizitirinenpe ko sa o nadležna raštrakere institucije thaj javera zasegnime riga bašo o potrebe te protektirinelpe lengoro aktivno, organizirimo, kordinirimo thaj efikasno uključibe prema ko založibe e elminiribaske ko sa o forme bašo čhilalipe upral o čhaja thaj o romna, ko jekhipe e kanuneja baši pervencija, čhinajbe thaj protektiribe taro familijarno čhilalipe ki Republika Makedonija.

Akale kampanjaja ANTIKO dela aktivno anibe prema ko formiribe jek protektirimo sumnal thaj dostoinstveno dzivdipe bizo čhilalipe thaj poštujbe o nijamija tari sekoja individua.

Akaja kampanja organizirinelape thaj finansirinela pe preka ko ramke e Institucionalno granteske Civika Makedonija.


Kjani IbraimDecember 7, 2017
Nega-Plus-logo-300x300-1.png

2min142

15 Romane dzuvla bukjarningepe preka ko proekti bašo socijalno pretpriemništvo.

15 Romane dzuvla nakhle obuka thaj bukjarningepe ko socijalno pretprijatija bašo profesionalno sekiriba phure personenge ko kherutne šartija „Nega plus“, preka ko proekti zorakeribe e Romane dzuvlen ko opštestvo ikerdo finansiencar tari Europakiri unija.

„Ikergem 15 Romane dzuvlen kolenge kergem šajdipe te razvinen ple bukjarne veštine palo odova te bukjarnikerenpe thaj te ikeren plo ekonomsko biatihnialipe. Sa adala isi man umuti kaj ko avutnipe ka oven len šajdipa te bukjarnikerenpe thaj te keren pare“vakerga avdie ki pres konferencija Dragana Karevska Čemerska, programsko rakovoditeli ki Asocijacija baši sastipaskiri edukacija thaj rodljaripe HERA, kova si legarutne ko proekti.

Karevska Čemerska vakerga kaj e partnersko organizacijencar kolendar kotor i francusko grupacija SOS gndinge alternativna protektirime forme bašo ikeriba o prihodija legarde taro potencijali e socijalno pretpriemništvoske sar inovativno modeli ki promocija tari socijalno inkluzija , resocijalizacija thaj bukjarnipe e ranlivo dizutnenge.

Ko thavdipe e proekteske kerelape sine buti thaj ko taminiribe o kapacitetija e dizutne organizacijengere kola mangena te phraven socijalna biznisija. Hazrkerdo si thaj o predlog e beršeske sar i Strategija bašo finansisko mehanizmo bašo socijalna pretprijatija kova postojnena ki Makedonija.


Kjani IbraimDecember 7, 2017
tikne-prandinja-24-vakti-1.png

3min217

O Tikne prandinja nane ni tradicija ni kultura e Romengiri.

Ko ramke tari kampanja 16 dive aktivizmo mujal o čhilalipe prema ko dzuvla, o dzuvlano Romano networko „Uspjeh“ tari BiH šhurakerga baro numero aktivnostija ko 6 dizja ki BiH.

Sar sekova berš o Khedipe „Terne Roma“  tari diz Vitez ki BiH thaj o členija taro networko lele than ko akala aktivnostija fokuseja ki tema „ Angledervakteskere prandinja thaj vrsnikongoro čhilalipe“ kova so o Khedipa identifikujngele sar baro problemi. Taro adava sebepi o Khedipa organizirinena woršhopija ki tema angledervakteskere prandija jali tikne prandinja thaj vrsnikongoro čhilalipa kova so ka ikerenpe ki diz Vitez ki BiH.

„Angledervakteskere prandinja nane tradicija, ni kultura e Romenge ki BiH thaj adaleske si importantno kaj i Romani khedin thaj o društvo ki celina pendzarena adava problemi, o dzuvla thaj o murša te zorakerenpe keribaja buti ki lengiri edukacija thaj pobaro uključibe ko educiribaskoro sistemi“ vakerga Aldina Denič kova si prezidenti ko Khedipe „Terne Roma“ taro Vitez, BiH.

Ulavdo si ugrozime o dzuvla, a dzi kote o tikne prandinja kerena baro phagipa ko lengoro manušikano nijami, čhinajbaja lengoro čhavoripe, rano osipibe thaj ikljojbe taro educiribe, ekonomsko zavisnost thaj rano khamnipe.

„Amenge ko akava drom valjanela arka ko društvo, soske dikhlo si diskriminacija adaleja so isi pobaro vlijanibe ko akava problemi, akava puti vikinaja sarinen te aven ko amaro javibe, thaj te oven kotor taro amare aktivnostija kova so keraja ko ramke taro 16 dive aktivizmo e dzuvlane Romane networkoske „Uspjeh“  dopherga Aldina Denič.

Paš ko workšhopija agar ka ikerelpe thaj o Sumnaleskoro dive e manušeskere nijamenge ko ramke taro dromeskere akcije ulavdo ko prigodna promotivna materijalia hazrkerde bašo adava datum telo anav „Na sijan korkori thaj isklučintu taro čhilalipe“ kova so ikerela CARE International Balkans.

I kampanja 16 dive aktivizmo si sumnaleskiri kampanja kova so šhurakergela taro 25-to noemvri, kova si Maškardzijaneskoro dive o maribe mujal o čhilalipe upral o dzuvla thaj agorkerela ko 10-to dekemvri kova si Maškardzijaneskoro dive e manušeskere nijamenge.

Ki kampanja 16 dive aktivizmo paš ko Dzuvlano networko „Uspjeh“ thaj o Khedipe „Terme Roma“ taro Vitez, lena than thaj Khedipa Romane dzuvlake „Bolja budučnost“ tari Tuzla, Khedipa dizjakiri ternengiri inicijativa „Budi mi prijatelj“ tari diz Visoko, Khedipe Romani dzuvli tari diz Bijeljina, Khedipe Romani dzuvli „Romani čhej“ taro Prnjavor, thaj o Khedipe Romano centro bašo daja „Nada“ tari diz Kaknja.

izvor:

http://www.portal-udar.net/prijevremeni-brakovi-nisu-obicaj-niti-kultura-roma/

 


Kjani IbraimNovember 18, 2017
samka-ibraimovski-sonce-sredba-24vakti-1280x720.jpg

1min156

NVO „Kham“Asocijacija bašo demokratikano razvibe e Romengoro  taro Tetovo, sinelen dikhibe e ministereja bizo resor kova si baši implementacija e Nacionalno strategijake thaj anglodzajbe e Romengoro ki Republika Makedonija, Samka Ibraimovski.

O ministeri havlarga o dikhibe e prestavnikoncar taro „Kham“ ko socijalno networko ki facebook rig.

„Avdie ikergum dikhiba e Asocijacija bašo razvibe e Romengoro „Kham“ taro Tetovo thaj lengere prestavnikoncar Ferdi Ismaili kova si izvršno direktori thaj Margita Stojanovič kova si proekt kordinatori, kergem lafi bašo proekti „Tari akcija dzi ko jekhutne nijamija e Romenge“  hramonga o Ministeri.

Akava proekti si finansirimo taro Europakiri Unija thaj isila resarin bašo pobaro thaj efektivno lejbe than e Romane khedinjake ko anibe dekretija kolencar tane phandle lengere dzivdipa thaj rešiba i diskriminacija mujal o Roma kolencar arakhenape ko sekovadiveskoro dzivdipe.

O Ministeri Samka Ibraimovski dopherga ko plo havlariba ko socijalno networko kaj olengoro barabarbuti keribe ka thavdel thaj ponadari ko interes keribaja anglodzajbe o dzovapljalipe thaj dejbe lafi e vlastenge prema ki marginalizirimi Romani khedin.

 


Sali MemedNovember 17, 2017
Mesecina.png

2min65

Agorutni konferencia tari „ Drakhin tare biradžakere organizacie – Romane khedinakoro džovapi“

Ko nakhlo paraskin ko Skopje ikjergja pe i agorutni konferencia taro proekti„Drakhin tare biradžakere organizacie – Romane khedinakoro džovapi“ savi si kotor tari IPA programa baši civilnikane sasoitnipaskere pomaškaripaske thaj media programa 2014, a si implementirime taro Khedipe baši Romengere hakoja taro Štip, HDZR Mesečina taro Gostivar thaj InSoK taro Skopje.

Kotor taro akava proekti sine thaj 13 dizutnikane organizacie tari sahni Makedonia. Ki paluni konferencia avguno lafi pendžarkerindor e publiko e rezultatencar taro proekti kergja Šenaj Osmanov, džovapialo taro Khedipe baši Romengere hakoja taro Štip aso koleste o rezultatia kolen sikavgje o aktivipa taro dizutnikane organizacie salde sikavgje kaj ponodorig isi zaruri taro barabarutno leibe than ko iniciative kolencar majbut ka artikulirinel pe e Romengoro hango phanlo e problemencar kolen valjani te čhinaven ko avutnipe.

Ki agotuni konferencia Albert Memeti taro Romalitiko prezentiringja dikhibe baši i rolja taro dizutnikano sasoitnipe ko anglunikeribe o thanleibe taro Roma ko kreiribe publik politike pali so thaj sine kerde diskusie taro thanlendutne phanle e bukjencar kola valjani te iranen pe arkaja taro romano dizutnikano sektori.


Kjani IbraimNovember 17, 2017
rrc_mali_grantovi_promovirnaje-1.png

2min65

Romano Resursno Centro taro Skopje thaj o Centro baši familijarno thaj čhavorikano protektiribe tari KMOP tari Atina, avdie prezentiringe i grant šema bašo ulajbe tikne grantija bašo lokalna dizjakere organizacije kola so kerena buti ki inkluzija e Romane Khedinjake.

I direktorka taro KMOP-Skopje Marija Samardzioska havlarga kaj taro avgo di ka oven havlarde o finalna dokumentija thaj ka ovel phravdo javibe baši apliciribe.

Preka ko proekti „Taminiribe pozoralo dizjakoro opštestvo bašo vazdibe o naporija bašo anglodzajbe e educiribaskere inkluzijake e Romenge“ e dizjakere organizacijenge ka oven ulavde paše 50.000 evrija, kola ka oven finansirime taro 10 dzi ko 15 proektija jali taro 2,500 dzi ko 5,000 evrija palo proekti. Ko jek o proekti si finansirimo tari Delegacija tari EU ki Makedonija.

O programsko menadzeri ko Romano Resursno Centro taro Skopje, Sebihan Demirovski liparga kaj i resarin e proekteskiri si te ikerenpe o dizjakere organizacije ki Republika Makedonija kola kerena buti ko pučibe tari Inkluzija e Romenge, dopheribaja kaj o educiribe si baro problemi taro tikno digri ki Romani khedin.

Prema leste i Dekada e Romengiri thaj i Strategija baši inkluzija e Romenge ki Republika Makedonija isilen konkretna merke thaj aktivnostija kola si sikavde baši ikeriba e Romane khedinjake ko pobuter oblastija sar so si: educiribe, kherutnipe, bukharnipe, diskriminacija, anglodzajbe e statuseske e Romane dzuvlake.

O rezultatija si bare ko kotor e educiribaske, taro avgo šhurakeribe e Dekadake baši inkluzija e Romenge taro 2005-to berš, a tegani sine 20 dzi ko 30 studentija, a akana šaj vakerelpe kaj isi paše 400 aktivna studentija kola so studirinena ko kotor taro Univerzitetija ki Makedonija dopherga Sebihan Demirovski.

Realizacija e aktivnostenge kola ka ikeren kreiribe e inkluzivno khedinjake bašo Romane čhave ko educiribe ka astaren 9 komune ki Makedonija.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime