Kjani IbraimDecember 9, 2017
kumanovo-24vakti-1.png

3min161

Bukjarnipe e Romenge taro Kumanovo preka ko organiziriba Saem bukjarnipaske.

Ko ramke taro proekti „Ikerde modelija bašo bukjarnipe e Romenge“ i komuna Kumanovo ko barabarbuti keribe e CRZ Drom taro Kumanovo thaj Habitat Makedonija organizirinena Saemi bašo bukjarnipe thaj kariera.

Tari komuna Kumanovo vikinge sa e firmen kola si zainteresirime te javinenpe majbuter dzi ko 10-to dekemvri, a dzi kote o Saemi ka ikerelpe ko 13-to dekemvri ko Centro baši kultura „Trajko Prokopiev“.

O firme kova so ka len than ka oven len direktno kontakt e kandidatencar kova si obučime bašo profilija taro barabarutno interes taro Kumanovo thaj ko pašipe, adaleja so ka ovel len šajdipe te keren peske promocija te oven dikhle te keren networko e lokalno javno institucijencar thaj e privatno kompanijencar, vakerelape ko havlaribe tari komuna Kumanovo.

Ko fokusi taro akava Saemi ka oven razvime modelija bašo stručno usovršibe e taminiribaskere sektoreske thaj e nacionalno politikenge kova so implementirinenape bašo uklučibe e bi bukarne personenge ko kurko taro trudo ko Kumanovo. O Saemi bašo bukarnipe thaj kariera ka oven organizirimo ko duj kotora, bašo avgo kotor ka organizirinelpe panel diskusija kote so ka len than  prestavnikija tari Agencija bukarnipaske, o prestavnikija taro Romano informativno centro thaj i Komuna Kumanovo, a dzi kote ko dujto kotor ka ovel interaktivno prezentiribe e lokalno firmenge thaj kompanienge ko jek aghar ka ovel ulavdo kotor baši karierno razvibe bašo sa o zainteresirime kova so ka vizitirinen akava Saemi.

Akava Saemi bašo bukarnipe thaj kariera ka kerel šajdipe baši phravdi debata preka ko razna sebepija kova astarena than ko procesi anibaske o dekretija ko lokalno thaj ko nacionalno nivo, te šaj potencirinenpe o pharipa thaj o šajdipe kolencar arakhenape o bi bukarne personija ko kurko e trudoske.

Dopherdo ka kerel lenge šajdipe e privatno firmenge te aven ko kontakt e kandidatencar kova si obučime bašo profili savo so ola rodena, a pale o kandidatija ka šaj prezentirinenpe anglo lokalna bukarnedejbaskere manuša.


Kjani IbraimDecember 8, 2017
kampanja-16-dena-aktivizam-24vakti-1.png

3min148

Kampanja: „16 dive aktivizmo mujal o čhilalipe upral o čhaja thaj romna ki komuna Š.O“.

Ko ramke taro Maškardzijaneskiri kampanja „16 dive aktivizmo mujal o čhilalipe upral o čhaja thaj o romna“ ki komuna Šuto Orizari, ikergepe workšhopija ki fundavni siklana „26-to juli“  e sikljovnencar taro 8-to thaj 9-to klasi ki tema „Pendzaribe thaj protektiribe o rodovo bazirimo čhilalipe“ ,kova sine ikerde ko dujčhibja sar Romane thaj Albanikane, ikerde tari Dzuvlani dizjakiri inicijativa Antiko.

O čhilalipe si jek taro šherutne mehanizmija kova so vlijainena ko ikeribe o najekhipe maškar o polija thaj ikerela e romnen teli kontrola. O čhilalipe tretirinelape sar dzuvlano pučibe sebepi so 93% taro žrtve si dzuvla, numa o čhilalipe si ko jek vakti thaj muršano opštestveno pučibe koleste valjanela te ovel len legarutni uloga, resarinaja te anen čhačutne meniba thaj baripa bazirime ko jekhipe thaj univerzalnost ko manušikane nijamija. O pristap  uključinela sa e šherutne akteren ko procesi taro rešibe e pučibaske e rodovo thaj familijarno čhilalipaske, adaleja so dukhavelape o fundamentalno manušikano nijami bašo dostoinstveno dzivdipe.

Resarin e aktivnostenge tari kampanja  thaj e promotivno edukativno materijalenge si: te šaj te anelpe prema ko baripe i javno svest thaj o informiribe bašo merke kova valjanena te lenpe ko dikhiba e problemeske taro čhilalipe upra o čhaja thaj o romna thaj e familijarno čhilalipaske ko lokalno thaj nacionalno nivo.

Šherutni resarin si te kerelpe perveniribe ko čhilalipe thaj anglodzajbe e protektiribaske e potencijalno žrtvenge, numa thaj te vizitirinenpe ko sa o nadležna raštrakere institucije thaj javera zasegnime riga bašo o potrebe te protektirinelpe lengoro aktivno, organizirimo, kordinirimo thaj efikasno uključibe prema ko založibe e elminiribaske ko sa o forme bašo čhilalipe upral o čhaja thaj o romna, ko jekhipe e kanuneja baši pervencija, čhinajbe thaj protektiribe taro familijarno čhilalipe ki Republika Makedonija.

Akale kampanjaja ANTIKO dela aktivno anibe prema ko formiribe jek protektirimo sumnal thaj dostoinstveno dzivdipe bizo čhilalipe thaj poštujbe o nijamija tari sekoja individua.

Akaja kampanja organizirinelape thaj finansirinela pe preka ko ramke e Institucionalno granteske Civika Makedonija.


Kjani IbraimDecember 7, 2017
Nega-Plus-logo-300x300-1.png

2min142

15 Romane dzuvla bukjarningepe preka ko proekti bašo socijalno pretpriemništvo.

15 Romane dzuvla nakhle obuka thaj bukjarningepe ko socijalno pretprijatija bašo profesionalno sekiriba phure personenge ko kherutne šartija „Nega plus“, preka ko proekti zorakeribe e Romane dzuvlen ko opštestvo ikerdo finansiencar tari Europakiri unija.

„Ikergem 15 Romane dzuvlen kolenge kergem šajdipe te razvinen ple bukjarne veštine palo odova te bukjarnikerenpe thaj te ikeren plo ekonomsko biatihnialipe. Sa adala isi man umuti kaj ko avutnipe ka oven len šajdipa te bukjarnikerenpe thaj te keren pare“vakerga avdie ki pres konferencija Dragana Karevska Čemerska, programsko rakovoditeli ki Asocijacija baši sastipaskiri edukacija thaj rodljaripe HERA, kova si legarutne ko proekti.

Karevska Čemerska vakerga kaj e partnersko organizacijencar kolendar kotor i francusko grupacija SOS gndinge alternativna protektirime forme bašo ikeriba o prihodija legarde taro potencijali e socijalno pretpriemništvoske sar inovativno modeli ki promocija tari socijalno inkluzija , resocijalizacija thaj bukjarnipe e ranlivo dizutnenge.

Ko thavdipe e proekteske kerelape sine buti thaj ko taminiribe o kapacitetija e dizutne organizacijengere kola mangena te phraven socijalna biznisija. Hazrkerdo si thaj o predlog e beršeske sar i Strategija bašo finansisko mehanizmo bašo socijalna pretprijatija kova postojnena ki Makedonija.


Kjani IbraimDecember 7, 2017
ibraimovski-bočvarski-dikhiba-24vakti-1.png

1min102

Ibraimovski thaj Bočvarski ko lafi bašo problemija e Romenge taro Štip.

 

Erati o Ministeri baši implementacija thaj strategija bašo anglodzajbe e Romenge tari Republika Makedonija, Samka Ibraimovski dikhlape e dizjakerešherutneja taro Štip, Blagoj Bočvarski kova so kerge lafi bašo problemija e Romengere taro Štip phandlo e kherutnipaja thaj rodiba šajdipe bašo smestibe olen ko purano hospitali.

Jek taro šajdipa si thaj o hazrkerdo proekti bašo kherutnipe kova si kerdo tari lokalno samouprava, a ko dikhiba o ministeri bizo resor Samka Ibraimovski thaj o dizjakorošherutno Bočvarski kergepe lafi te mukhen o proekti dzi ko donatorija bašo  thavdipe tari leskiri realizacija.

 


Kjani IbraimDecember 6, 2017

1min470

Group Tesavvuf Manifestacija: Mevljud bijandipe e pejkambereskoro s.a.w.s

Erati o  Romano Islamsko hori „Group Tesavvuf“ ikerga tradicionalno manifestacija palo povod mevljudi bijandipe e pejkambereskoro s.a.w.s.

Akaja Islamsko manifestacija ikergape ko dramsko teatro komedija kote so lele than misafirija ko baro numero tari Makedonija, numa thaj taro regioni.

O Romano Islamsko hori „Group Tesavvuf“ legarutno taro terne čhave bahtakerge thaj ikerge o mevljudi thaj bijandipe e pjekambereskoro s.a.w.s  prezenterindoj ple ilahije thaj barakeriba o anav e Allaheskoro thaj e pejkambereskoro s.a.w.s.


Kjani IbraimDecember 5, 2017
Ibraimovski_so_Germanskiot_ambasador-1.png

1min349

Samka Ibraimovski dikhlape e Germansko Ambasadorea T.Gerberih.

O ministeri baši implementacija baši Strategija bašo anglozajbe e Romenge ki Republika Makedonija, Samka Ibraimovski avdie ikerga dikhibe e Germansko Abmasadoreja ki Republika Makedonija, Tomas Gerberih.

Ko avgo kotor taro dikhibe o Ministeri Ibraimovski pendzarga e Ambasadore e bukhaja kova so kerela la leskoro kabinati ko pučhibe bašo Roma kova so si irame taro azili thaj baši lengiri reintegracija.

Sar prioriteti o Ministeri Samka Ibraimovski sikaga o kherutnipe thaj educiribe, numa thaj e pobare problemencar kolencar arakhenape  o Roma ki Makedonija.

O Germansko Ambasadori Gerberih thaj o Ministeri Ibraimovski denge barabarutno založibe bašo anglodzajbe ko hali e Romengoro ki Makedonija thaj adava si taro baro nacionalno interesi e solduj rigenge.


Kjani IbraimDecember 5, 2017

2min2146

Dende si o legalizacije ko vasta e dizutnengere.

Avdie ki komuna Šuto Orizari ulavgepe o legalizacije kolenge o dizutne valjange te udzaren beršencar te šaj te resen dzi ko lengere vasta.

Ko dizutnikano khedipe ikerdo ki komuna Šuto Orizari sebepi o legalizacije, o dizutne vakerena kaj udzarena čak taro 2011-to berš sa dzi akana, adaleja so lengere dokumentija sine dende dzi ki komuna thaj sine kompletirime.

O dizjakorošherutno Kurto Duduš liparga kaj ulavge o legalizacije e dizutnenge ko šherutnipe lengoro thaj sa adava ko keribe buti bašo avgo masek, adaleja so vakerga kaj ki paluni vlast udzarelape sine but thaj odobor sine phareste te lenpe o legalizacije.

Dopheribaja kaj ov mangela sekova masek te ulavenpe po 100, čhak po 120 legalizacije ako šaj,thaj si bahtalo ko adava, numa thaj apeliringa dzi ko dizutne ma te phakan javerende kaj šaj te agorkeren lenge bilo savi buti  , adaleja so ov vakerga kaj si dostapno sa e dizutnenge thaj si akate te rešinel lengere problemija.

Dzi kote o dizutne vakerena kaj si bahtale thaj konečno več lele ple legalizacije, vakeribaja kaj si zadovolna taro keribe buti taro neve šherutne ki komuna.


Kjani IbraimDecember 4, 2017

1min1082

Š.O: Hazrkerelape i nevi angleder sikljovni 8-to april.

Avdie šhurakerga o hazrkeribe i nevi angleder sikljovni 8-to april ki komuna Šuto Orizari, kova so angleder jek berš astargala bi bah thaj thabili.

Palo pobuter havlariba i angleder sikljovni valjanela te agorkerel ko avutno berš thaj te ovel hazeri bašo o majtikne generacije te šaj šhurakeren sikljobaja.

Pobuter informacije baši angleder sikljovni ka dzangolpe ko sig vakti.


Sali MemedDecember 1, 2017
Muhadzer-_24vakti-e1512146780412.png

1min1021

Европската Унија започна со силна кампања кон земјите членки на Унијата и надвор од Унијата , и притиска за брз развој на процесите за интеграција на Ромите.
Таа пред четири години усвоила рамка за кординирана активност на овој план.

Прогресот ке биде видлив ради тоа што Европската Комисија ја става на својата агенда како приоритет во решавање на проблемите со кои се суочува ромската етничка група во Европа, со акцент на делување кон земјите од Источна Европа и земјите од поранешна Југославија.

Меѓутоа треба уште многу да се сработи како би се вклучиле Ромите во образованието која е појдовна точка за реализација на идните категории .

Европската Унија се согласи да го зголеми буџетот за периодот 2014 -2020 со која ке се издвојат повеќе срества за инклузијата на Ромите од заедничкиот социјален фонд.

Позитивно мислење за еден ваков брз пристап за имплементација на Ромите дава и македонската влада на премиерот Зоран Заев ,со Самка Ибраимовски министер за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија ,кои минатата недела одржаа две работни состаноци во Владата на Република Македонија на тема Социјална интеграција на Ромите од Македонија, во која присуствуваа амбасадори членки на Унијата преставници на ЕУ со седиште во Скопје, министеркта на МТСП Мила Царевска, невладини организации и градоначалнкот на општината Шуто Оризари Курто Дудуш.

На овој работен состанок премиерот Зоран Заев истакна дека Владата на Република Македонија максимално ке се залага преку државните институции да го реши проблемот со лицата кои немат лични документи, да се зајакне волјата кон оние семејства кои се неодлучни своите деца да ги пуштат во предшколски и школските установи со кои ке стекнат образование и запослување кој е приоритет за пристап кон пазарот на трудот и нивно запослување преку кој ке обезбедат лична и семејна ехзистенција.

Според премиерот Зоран Заев ова Влада ќе покаже побрзи и видливи резултати поради тоа што се исклучени клучните бариери како што се предрасудите на различноста.

Министерот за интеграциа Самка Ибраимовски , минатат недела бил на неформален состанок во седиштето на Европската Комисија поради следната агенда и реализација на инклузијата на Ромите за период до 2020 година, јасно е ставен акцент дека овој пат ЕУ ке биде дел од секоја агенда поврзана со ромското прашање и нивно имплеметирање со кој ке доведе до прогрес на решавање на истите.

Министерот Ибраимовски веќе го има формирано својот кабинет со лица кои веќе сработувале на мал дел на реализација на пројекти од национален интерес, но со големо искуство(според министерот),и најавува драстичен пристап кон решавање на имплементационите групи и под групи во кои спаѓат:

– решавање на проблемот со личните документи
– поголем обем на едукативно ниво
-запоаслување
-домување
-пристап кон медицинска заштита
и борба против дискриминацијата, пред се во ширење говор на омраза.

Ова Влада ветува, и се надева искрено и недвосмисено дека ке се фати во имплементација за решавање на долго годишните напластени проблеми кај Ромите.

Ние секогаш се прашуваме зошто Ромите се најмаргинилизирана етничка група,зошто само кај Ромите има голем процент на невработени и социјални случаеви,зошто само Ромите живеат во гетоизирани супстандардни места без услови за одвивање на нормален живот, одговорот нема потреба да го бараме далеку, тој е блиску до самата држава до самата Влада, која на штета на Ромите досега била за некои мајка за некои маќеја.

И на крајот , ќе почекаме да ги видиме првите позитивни резултати во имплементацијата за брз интегриран развој на Ромите,

Мозес Соломон (Мухаџер Сулејман)


Kjani IbraimDecember 1, 2017

4min141

Baro si o drumo e Romengoro dzi ko sastipaskere usluge.

 

O sastipaskoro statusi e Romengoro panda si napovolno ko dikhibe kaj o pristap dzi ko sastipaskere usluge si but pharo, vakerena tari biradzakiri organizacija HERA. Prema olende akava si rezultati kaj isi pobuter faktorija bašo odova, sar so si:

„Socijalno-ekonomsko statusi e Romenge, lengoro našajdipe bašo pukibe e sastipaskere uslugenge , diskriminacija tari rig e sastipaskere bukjarnenge thaj slična buka“, vakerga Kristina Plečikj Bekjarovska taro NVO HERA.

Prema ko akava taro Romane organizacije si sa but pobare avazeja bašo rodiba lokhardo pristapibe dzi ko sastipe.

„Valjanela te tiknarelpe i participacija sa dzi isi potreba taro hospitaleskoro lečiba“ vakerga Erol Ademov taro Khedipe baši multietničko opštestvo.

Sa akava si rezultatija kova so sikavena o rodljaripa, iako ko kotor e nasatipaskere protektiribaja ko roma isi thaj but pozitivna exemplija sar so si:

„Ola koristinena sa o benefitija taro fondi sastipaske  (FZO) ki Republika Makedonija, uključibaja ko perventivna pregledija bašorako ko brekha, matka  ko dzuvla,, ko jek aghare pregledija bašo rako ki prostat thaj thulo crevo ko murša“ vakerela d-r Valentina Mitrova kova si specijalisti pali familijarno medicina.

Resarinaja te ikherelpe o nijami bašo sastipaskoro protektiribe, ko Štip ikergape tribina, kote so ko jek lela than thaj o dizjakorošherutno tari Štip, Blagoj Bočvarski.

„Računinava kaj asavke tribine valjanena te thavden ponadari thaj ko avutnipe te kera jek pokvalitetno opštestvo sarinenge“ liparga o dizjakorošherutno taro Štip, Blagoj Bočvarski.

Ki tribina sine prezentirime o momentalna halija kolencar arakhenape o Roma e sastipaja, numa thaj o šajdipa sar šaj adava te ovel polokho thaj pošukar.

izvor:

http://www.televizijastar.com/2017/11/28/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3-%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0/Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime