Декларација на земјите од Западен Балкан за интеграција на Роми во рамки на процесот на проширување на ЕУ

Ние, премиерите на земјите од Западен Балкан, ја повторуваме нашата заложба за интеграција на Ромите во нашите општества и ветиме дека ќе ги засилиме нашите напори како дел од процесот на проширување на Европската унија и регионалната соработка.Со ова ја усвојуваме Декларацијата од Западен Балкан за проширување на Ромите и ЕУ со која се обврзуваме да продолжиме и да ги зајакнеме напорите за целосна еднаквост и интеграција на Ромите, особено преку спроведување и следење на Заедничките заклучоци на Семинарите за Роми, и тоа:

1. Залог за постигнување на следните цели:

a. Вработување: Зголемување на стапката на вработеност на Ромите во јавниот сектор со пропорционална стапка на учеството на Ромите во вкупното население; Зголемување на стапката на вработеност меѓу Ромите на најмалку 25 проценти;

б. Домување: Секогаш кога е можно, да се легализираат сите неформални населби во кои живеат Ромите; или да се обезбеди трајно, пристојно, прифатливо и десегрегирано домување за Ромите кои моментално живеат во неформални населби и кои не можат да бидат легализирани од оправдани причини;в.

Образование: Зголемување на стапката на Ромите во процесот на запишување и завршување во основното образование на 90 проценти и стапката на запишување и завршување на Ромите во средното образование на 50 проценти;d.

Здравство: Да се обезбеди опфат за универзално здравствено осигурување меѓу Ромите од најмалку 95 проценти илисо стапка еднаква на остатокот од населението;e. Цивилна регистрација: Да се обезбеди дека сите Роми се регистрирани во матичните книги на евиденција.f. Недискриминација:

Да се зајакнат владините структури за да се заштитат од дискриминација и да се воспостави посебна поделба за недискриминација на Ромите во рамките на формалните тела за недискриминација за обработка на жалбите од страна на Ромите, да се обезбеди правна поддршка на наводните жртви и да се идентификуваат шеми за дискриминација, институционална и скриена дискриминација;

2. Преземете да ги искористите достапните податоци (вклучувајќи ги и резултатите од Регионалното истражување на Ромите за Западен Балкан од 2017 година) за да се формулираат политиките за интеграција на Ромите врз основа на докази и да осветиме на

воспоставување на соодветен механизам за следење и известување за спроведувањето на политиките за Ромите, вклучувајќи ги и податоците релевантни за мерење на постигнувањата на целите поставени во оваа Декларација, преку назначување на националните статистички канцеларии како клучни одговорни институции за собирање податоци во согласност со нивните програми;

3. Зајакнување и поддршка на Националните контакт точки за Ромите како сеопфатен механизам за координација и спроведување на целите договорени во рамките на оваа Декларација и за обезбедување на синергии меѓу ресорните министерства одговорни за интеграција на Ромите;

4. Согласни да развиеме, усвоиме и имплементираме регионални стандарди за јавното буџетирање поврзано со интеграцијата на Ромите за главните и насочени политики, да го користиме и да го зголемиме јавниот буџет на централно и локално ниво , вклучително и Инструментот за претпристапна помош, за да го унапредиме статусот на Ромите;

5. се обврзуваме да воспоставиме формални канали и механизми за заедничко вклучување на локалните власти и ромските заедници во креирањето на политиката, донесувањето одлуки, спроведувањето и следењето на преземените напори за постигнување на целите на оваа Декларација.Ги повикуваме институциите на Европската унија:

6. Да се продолжи со поддршката на напорите на партнерите од земјите на Западен Балкан за постигнување на целите за интеграција на Ромите поставени во оваа Декларација;

7. Да ги поврзат договорените цели за интеграција на Ромите утврдени во оваа Декларација со клучните индикатори за успех за да се процени напредокот во процесот на проширување;

8. Да се обезбеди дека водечките иницијативи за проширување ќе ја унапредат состојбата на Ромите преку воведување индикатори специфични за Ромите за клучните мерки, особено во рамките на Иницијативата за владеење на правото и Иницијативата за социјално-економски развој со цел да се спречат негативните ефекти или да се избегне можноста Ромите да се остават зад останатитеод општеството;

9. Во најмала рака, да се предвиди посилна улога на партнерите од Западен Балкан во политиката на ЕУ по 2020 година за интеграција на Ромите преку обезбедување на учество на партнерите од Западен Балкан во процесот во статус на набљудување;Со оглед на горенаведеното:

10. Ја искажуваме нашата благодарност до Владата на Република Северна Македонија за иницирање на овој процес;11. Ја поздравуваме поканата на Владата на Република Албанија да биде домаќин на следен министерски состанок во 2020 година за да се оцени напредокот постигнат во постигнувањето на целите и приоритетите утврдени во оваа Декларација.Секоја од страните ќе ја почитува оваа Декларација до датумот на кој ќе стане членка на Европската уни


Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime