Утврдување на влијанијата на социјалните и економските детерминанти врз животната средина на Ромите

Промовирање на продукти PhotoVoice направени како активност од проектот ‘’Утврдување на влијанијата на социјалните и економските детерминанти врз животната средина на Ромите ‘’,во сорабтка со Отворено Општество Македонија , со партнерската организација ‘’Здружение за еманципација , солидарност и еднаквост на жените’’ -ЕСЕ Со време на реалзација јануар 2022 до декемеври 2022 преку кој може да се види разлчен пристап на фотографија односно сликовито објаснување на тоа што е опфат во кадарот на фотографијата која треба да буди чуства за промена кај гледачите .

Изложбата се одржа пред средношколците во средното Шаип Јусуф

Фотогалерија

 

Related post