DSR dela anglodzanibe O Roma thaj sahno sumnal na tromana te bistren adava so ulo ko 2-to avgusto ko meribasko logori Aušvic.

DSR dela anglodzanibe O Roma thaj sahno sumnal na tromana te bistren adava so ulo ko 2-to avgusto ko meribasko logori Aušvic. O predrasude save so kerena sine pe upral o Roma zamanenca, angja te oven turli segregacije save so sine salde kerde e Romenge. I Rasakiri diskriminacija zorardili ko vakti kana kerela sine pe i nacistikani politika ani Germanija. Tgani čipotisalili i majuči digra katari diskriminacija , a adava si o genocidi savo so sine kerdo ko vakti kataro Dujto sumanlesko maripe.

Te mudarel pe jek dzijani. Ko kerde nacistikane logorija o Roma sine adala upri savende kerena sine pe turli eksperimentija save so sakana agorkerena sine meribaja. O doktori Mengele sine jek taro majpendzarde save so kerela sine turli ekspeimentija e Romencar. Majpendzado sine palo adava so kerela sine eksperimentija bliznakoncar save so arakhela sine len ko ulavde barake ki te šaj te dikhel save reakcije ka oven leskere eksperimentija upri o romane čhave.

O agjaar vakjerdo „Romano kampi“ sine likvidirime rakjate maškar 2 thaj 3 –to avgusto 1944 berš, kana so 2898 germanijakere Sinte thaj Roma murša, dzuvlja thaj čhave sine mudarde ko gaseskere komore. Trujal 1.400 phandle sine legarde ko bukjajere logorija ko Buhenvald thaj Ravensburk te keren buti.

Akaja čipota si sebepi te kerelpe memorija ko kerdo genocidi upral o Roma ko Dujto sumnaleskoro maripe. O durust numero taro mudarde Roma na dzanela pe , numa jek si dzanlo kaj sakone manuše isi le nijami ko dzivdipe thaj tromalipe , nijek mareba na anela nisavo šukaripe, adalese zaruri si sare te sajdina amen trujal adava so sijam turli, sare sijam jeka jek thaj isi amen jeka jek nijamija.

ДСР потсетува Ромите и целиот свет не смеат да заборават што се случило на 2 август 1944 година во логорот на смртта Аушвиц Вековните предрасуди кон Ромите извршиле значително влијание на нивната непожелност, различни ограничувања и сегрегација. Тоа овозможи да се развие расната дискриминација кон оваа етничка заедница. Расната дискриминација зајакнала во периодот на спроведувањето на нацистичката политика во Германија.

Тогаш се случи врвот на дискриминацијата, а тоа е геноцидот кој се изврши во Втората светска војна. Уништување на еден народ. Во формираните логори на смртта, Ромите биле предмет на на најразлични експерименти кои најчесто завршувале со смрт. Од крајот на мај 1943 година до август 1944 година, д-р Јозеф Менгеле извршувал функција шеф на „ Циганскиот (Ромскиот) камп“ и бил одговорен за амбулантата. Тоа го искористил да спроведе низа свои антрополошки и расни истражувања за институтот во Дахам.

Тој вршел најразлични антрополошки студии на разни расни групи и тоа во значителен број ги користел Ромите како експерименти. Особено бил познат со експериментите што ги вршел во логорот Аушвиц со идентични близнаци, кои биле чувани во посебни бараки и ги чувале посебна група на стражари кои имале задача да го известат за секакво случување и промена со близнаците.

Таканаречениот „Цигански камп“ бил ликвидиран на ноќта од 2-3 август 1944 година, кога 2898 германски Синти и Роми мажи, жени, деца биле убиени во гасните комори. Околу 1.400 преживеани мажи и жени биле префрлени во Бухенвалд и Равенсбурк концентрациони логори за принудна работа. Токму овој настан се смета за ден на сеќавање на извршениот геноцид врз Ромите во Втората светска војна.

Бројот на убиени Роми во концентрационите кампови, во гасните комори, е различен, но сите укажуваат на висок број на смртност. Исто така, голем е бројот на Роми кои се убиени по пат на извршени експерименти, малтретирање и злоставување. Токму затоа денешниот ден треба на сите нам да ни биде потсетник дека, како едно од основните човекови права, секое човечко суштетсво има право на живот и на слобода. Денешниот ден исти така треба да ни биде потсетник дека ниту една војна не носи добро. Затоа сите треба да се почитуваме такви какви што сме: црни, бели, жолти, со различни вероисповести, еднакви а различни, но сепак со еднакви права.


Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime