Kjani IbraimDecember 26, 2017
mickoski-vmro-dpmne-24vakti-1.png

1min666

Dikhiba maškar o nevo lideri taro VMRO-DPMNE thaj Zoran Zaev.

Dikhiba maškar o nevo lideri

O nevobirimo prezidenti taro VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski avdie si ko dikhibe e premiereja Zoran Zaev.

O prezidenti taro Govrementi e Makedonijakoro, Zoran Zaev erati mangla leske bah e neve lidereske taro VMRO-DPMNE thaj vakerga kaj nane te ovel le predrasude te reselpe oleja.

Ov dopherga kaj o lejbe than taro VMRO-DPMNE ko kanuneskoro kher si importantno dikhibaja ko adava so avena dujtretinengere kanunija kolenge valjanela deputatija tari opozicija.


Kjani IbraimDecember 26, 2017
bugarija-eu-24vakti-1.png

3min488

Bugarija: Sebepi o Europakoro imidzi kotor taro Roma ka ačhon bizo pi buti.

Bugarija

 

Sar kotor taro merke bašo anglodzajbe e imidzeske ki Bugarija angleder o lejbe o prezidentstvo tari EU ko 1 januari ki Sofija ka brkinenpe thaj nane te mukhenpe o grasta thaj lengere vrdija  ko droma.

Prema ko akava o manuša tari periferija e Bugarsko šherutne dizjake ka našti te keren pi buti, a pobaro kotor olendar si Roma kova so kerena buti transporteja ko takaribe thaj otpadi, a adava kerena le ple grasteskere vrdancar.

Simeon Slavčev  kova si členi taro Dizjakoro konsili ki Sofija baši agencija AFP vazdinga o pučibe kaj valjanela te čhinavel pe o ačhajbe e soobrakajeskoro ko droma thaj liparga, „ O ačajbe e soobrakajeskoro šaj te kerel bilačhipe ko drom thaj adava nijek Europakiri prestolnina na mukela odova, osem ko turistikane buka“.

Prema ko akanaskere kanunija o grasta thaj lengere vrdija sine mukle samo ki periferija ki Sofija, numa sebepi i bilačhi kontrola ola resena dzi ko centro e dizjakoro kote so o soobrakaj si but gusto.

„Ka ovel čhinavdo o ačhavkeribe o soobrakaj ki Sofija mangipaja te kerel anglodzajbe, amen planirinaja te konfiskujna na samo o zarprežna vrdija nego thaj e dzanvaren kova so adava si but loko“ vakerga  Simeon Slavčev.

Avgutno sine planirimo i nevi merka te avel ko takati taro 1 januari, keda i Bugarija palo 11 berš sar uli členka ki Europakiri Unija ka lel o rotiračko 6 masekongoro prezidentsko than ki EU.

Bugarija si majčhoroli členka ki EU, numa si thaj majkorumpirimi taro Transparency International, kova so ka oven kherutne ko bare numersokere sostanokija thaj bešiba taro učho nivo.

Udzarelape kaj o čhinajbe e grastengere zaprežna vrdija thaj o ačhajbe e soobrakajeskoro te šhurakerel taro 1 mart, adaleja so panda tari diz na ange dekreti kote te konfiskujnen e dzanvaren thaj so te keren lencar.

„Akava ka ovel agor bašo amenge, adava ka lel amare dzivdipa“ rovelape Pavel Slavčev kova so isile 40 berš thaj si tari periferija  e šherutne dizjakiri kote so dzivdinena baro kotor taro Roma.

Prema ko EURACTIV.com akava manuš kerela pare thaj ikalela kotor maro preka ko trnasporti so ingalela jaglen thaj kašta, taminiribaskere materijalija  jali otpadija taro kherutnipe.

„Akava keravale 8 berš nanema javer buti thaj na dikava sar šaj te kera buti javečhane“ vakerega Pavel Slavčev.

 

 

 


Kjani IbraimDecember 26, 2017
bukarnipe-roma-proekti-24vakti-1.png

1min621

Agorutni konferencija bašo proekti taro Habitat Makedonija bukarnipaske e Romen.

 Ikerde modelija bukarnipaske e Romen

O rezultatija taro proekti „Ikerde modelija bašo bukarnipe e Romenge“ ka oven prezentirime ki agorutni konferencija avdie ko Skopje, organizirimo taro Habitat Makedonija.

Ki konferencija sar so si havlardo ka ovel phravdi diskusija bašo modeli e bukarnipaske e Romen razvimo ko ramke taro proekti.

O proekti si ikerdo ko barabarbuti keribe e Centroja baši Romani khedin „DROM“ taro Kumanovo thaj o Khedipe bašo biznisi thaj konsultantija „Kreacija“ taro Skopje.


Kjani IbraimDecember 21, 2017

2min960

Hitno medicinakiri arka ali palo 1ari, i Romani 10beršengiri čhaj več muli.

Hitno medicinakiri

I Romani čhaj Angelika dišinela sine, numa i hitno medicinakiri arka resla palo 1 ari thaj 20 dakikija.

Erati ko Bugarsko gav Parvenic ki diz Plovdiv o svedokija so dikhle adava ačhile šokirime, tari bi bah kova so kergala jek 56 beršengoro šoferi taro pašutno gav Brestovice, kova so khuvga akale tikne 10 beršengere Romane čhaja, o dizutne darana kaj ov ka nakhel bi kaznimo.

Angleder disavo vakti sine panda jek asavko exemplo ko pašutno gav Romneco, kote so i policija  havlarga kaj ko rat e šofereskoro na sine ni alkohol ni droga thaj ov sine muklo ko roko taro 24 arija.

Tari kancelarija bašo okrugno došakeribe formrinela prestižno admi bašo asavke bilačhipa, prema ko Bugarsko Blitz, o šoferi kova so khuvga e tikne čhaja vozinela sine pobuter taro 100 km ko ari, adeleja so i daj e čhajakiri angala dzi ki siklana kote so ulo akava bilačhipe, numa i čhaj muli, a i daj sine ingaldi ko hospitali thaj si avrik taro dzivdipaskoro riziko, numa palo sa akava  i daj ačhili ko šok.

O  gava Prvenec thaj Brestovica avdie sine telo policijakiri arakhibe, sebepi so ola gndinena kaj o holame familije e čhajakere ka dzan fizički te računinenpe mujal o personi kova so kerga akava bilačho kotor.

izvor:www.blitz.bg


Kjani IbraimDecember 21, 2017
Maryana-Romina-Lyuba-24vakti-1.png

1min622

 Bahtale Dromencar (Happy Roads)

Mangaja te formirina alternativno than bašo manuša te gndinen ko phravdo thaj te siklon pobuter baši Romani khedin ki Bugarija. O proekti isile resarin te anel interes ko pobaro kotor taro manuša so si Roma thaj NA-Roma, adaleja so te komunicirinen jek jekhea thaj te peraven o stereotipija organiziribaja ki Sofija preka ko foto-sikavibe izložba pozitivno paramisencar baši Romani khedin tari Bugarija thaj nastani interaktivno karaktereja,lafikeribe thaj diskusije baši Romani istorija thaj kultura.

Akava kerelape ki Bugarija, taro agaranvkerde Changemakers/ personija kova so meninena, a adala si duj tari Bugarija thaj jek tari Makedonija barabarutne resarinaja bašo Roma, kerelape lafi bašo: Lybomira Delerieva tari Bugarija, Maryana Ganeva tari Bugarija thaj Romina Kajtazova tari Makedonija.


Kjani IbraimDecember 21, 2017

1min854

Komuna Š.O: Tajsa ka ikerelpe javno bešibe bašo budzeti, sa o dizutne šaj te aven thaj te šunen.

Prezentirimo  o budzeti tari komuna

Tajsa i komuna Šuto Orizari ka ikerle javno bešibe phandlo bašo budzeti e komunakoro ko avutno berš, kote so havlarela kaj sa o dizutne isilen nijami thaj šaj te aven koj so ka interesinel len te šhunen thaj te oven kotor taro akava bešibe.

O javno bešibe ka ikerelpe tajsa ki komuna taro 10:00 o ari sabajle, pobuter bašo adava dikhen ko liparibe tari Fatima Osmanovska členi taro Konsili ki komuna Šuto Orizari.


Kjani IbraimDecember 21, 2017
sejfula-beri_a-24vakti-1.png

7min1511

Ki Srbija marge thaj maltretiringe e Romane boksereskere familija.

Ki Srbija marge

Sejfula Beriša kova sine boksersko reprezentativco tari Jugoslavija, a palo adava thaj reprezentativco tari Srbija thaj Crna Gora, kova so anglo leskere jaka marge thaj maltretiringe leskere familija, a ov naštine del len arka.

„Ka lav o pasoši ka pharavavle thaj ka dzav tari akaja phuv, mlo than nane više akate. Kozom rat me čhorgum akale phuvjake, sium sine garvasijalo e bajrakoja ko sumnaleskere ringija, a akana dodzargum nekoj te maltretirinel me familija ko 200 metre taro mo kher, zarem me zaslužinava  me adava?“ vakerga Sejfula Beriša.

Sar so vakerge leskiri romni, o dzamutro thaj o čhave kaj olen atakujnge angla ki lokalno kafana thaj menuvačnica ko drom Vojvode Stepe ko pašipe taro lengoro familijarno kher.

Ki Srbija marge

„Ki adaja menuvačnica me sekova dive meninava pare, soske sium muzičari thaj uvek pukinena man ko evrija adaleske dzava thaj meninava o pare. Adava dive keda atakujnge amen gelum te pučav e komsija dali isile te meninelmange 10 Bosanska marke, a ko adava jek taro trin murša kova so sine mate vakergemange „Adava nane Bosanska, nego adava si Srpska republika“, me ko adava irangum leske sa jek si, sarine siem manuša, ko adava lafi jek olendar kova so biknela hajbe ko kombi thaj švercujnela le tari Hungarija vakergamange, „ Na siem sa manuša, tu sijan CIGANIN!“, thaj me na reagiringum namangljum te khuvav ko košiba, adaleja so gelum mange štom namangla te meninel mange o pare, Namangla te meninel mange pare thaj vlečinela ma sine te pija rakija soske sine mate, palo odova pelum thaj iranguma, a ko adava momenti vrdaja nakhla o Sejfo.“ Vakerela o dzamutro e boksereskoro Miodrag.

„Me slučajno naklum atar thaj keda nakhlum sine so te dikav, me dzamutre cidena le sine ki kafana, khuvgum te ulavavlen thaj ole bičhalgumle khere te na resel dzi ko pobaro maribe soske diklum ola si pobuter thaj si sa mate thaj agresivna. Dzi iranguma ola astarge me romnja thaj maltretirinenala anglo mi čhaj kova so nanela pherde berš thaj ikalenapestar sine sikavena plo polovo organi, me čhave kova so isile samo 4 berš cidingele taro vrda thaj peravgele ko betoni, dzi kote jek olendar iklilo tovereja mavtinela sine nakaj amende, me havgum kaj valjanela te smirinav o hali sebepi te na ovel žrtve“ vakerega o Romano bokseri.

Ov dopherga kaj ola si svesna kaj me šaj te maravlen adaleja so ko ringo nikeda na halum maribe, uvek marava sine thaj lava medalija, šaj sine iklovav ko agor lencar, numa sigurno bašo adava ka dzav sine palo odova ko phanlipe, šukrakeribaja bašo sport me but puti cidinguma taro kriminali ko droma.

O maribaskere veštine oleske sine nešto but barp soske preka ko maribe ov resela sine dzi ko maro, akana našti dozvolinav kaj mo dzivdipe te te peravelpe sebepi nesave manušengoro, vakerela ov.

Sar so vakerena bašo espreso.rs o manuša kova so atakujnge akale familija sine bivšo policajco, šherutno e lokalno kafanake thaj šherutno tari menuvačnica, paš ko adava ola but phare rasistička lafija frdinge olenge.

Olencar sine thaj jek amalin kova so nane Romani thaj oj e policijake vakerga kaj ponižinenalen sine vakeribaja phare bilačhe lafija košibaja lengere daja lafencar soske o Hitleri na mudarga sarinen, palo odova oj pučla soske la košena aghar kaj oj nane romani, numa ola irangelake panda po bilačhe lafija vakeribaja ki policija thaj kaj kuvgela ko šero.

Mi familija si zagroziimi, mi čhaj našti iklol korkori avrik, na sminela korkori te dzal ki siklana valjanela nekoj laja te ovel, sebepi i scena kova so dikhla la thaj bašo adava dzala ko lafi keribe psihijatareja, mo tikno čhavo dikhla jeke olendar sabajle ki pekara thaj palo odova šhurakrega but te rovel lafencar „Tato ola tane, ola tane“ vakerela Beriša.

Sejfula Beriša isile but medalija thaj isile dobimo pustik bašo dzivdipaskoro kotor taro Romane khedipa, a palo leste si snimime but emisije thaj dokumentarno filmi.

„Dali me zaslužinava akava? Na rodava privilegije, jekhutno so rodava si o manuša kolenge me čhave cidena thaj isilen dar te oven kaznime, ola taro phanlipe sine mukle , a dali o slučhaj  ka dzal dzi ko sudibe adava si bašo pučibe, rodingum razno organizacije, policija, khedipa, khuvava sine taro udar ko udar, numa rešenija bašo adava nane“ vakerga Sejfula Beriša.

Ki Srbija marge

Ov dopherga ako na arakhlape rešibe bašo akava problemi leske na ačhola javer, osvem te pharavel o pasoši thaj te dzal peske atar, iako ov uvek ko sumnal garvasijalo sine e phuvjake prezentiribaja la.

 

izvor:www.espreso.rs

 


Kjani IbraimDecember 21, 2017
vozacka-dozvola-24vakti-1-1.png

1min2554

Makedonikane dozvolencar šaj dzalape ki Italija, Španija Slovenija thaj Albanija.

Makedonikane dozvolencar

O dizutne tari Makedonija ako mangena te dzan ko stranstvo ple vrdaja adava ka šaj kerenle ko phuvja kolende šaj vozinelpe Makedonikane dozvolencar.

Republika Makedonija isila phandlo bilateralna kontraktija bašo barabarutno priznajibe e nacionalno vozibaskere dozvolenge e phuvjencar sar so si : Italija, Španija, Slovenija thaj Albanija, a bašo javera phuvja valjanela maškardzijaneskiri dozvola bašo vozibe plo jali tugo vrda.

Maškardzijaneskiri dozvola delape pravno personeske taro Ministeriumi bašo andrune buka thaj oj isila roko dzi ko 3 berš, ko jekvakti asavki dozvola na delape personeske angleder so sine kaznimo.

Paš ki akaja dozvola vozibaske ko stranstvo valjanela thaj zeleno kartoni te šaj učharenpe o potencijalna zijanija, dzi kote adala si kerde disave trito personenske.


Kjani IbraimDecember 21, 2017
hqdefault_6_-1.png

3min1298

Интервју со Лисардо Чано Монтез ДНК тестовите не покажале дека Ромите се Хиндуси, ова не е валиден пронајдок. Единственото нешто што тој го покажа е дека Ромите кои живеат во Индија и живеат во Европа ја делат истата ДНК. Но ДНК на Хиндусите и Ромите е различна,и немат ништо сличност во себе.“

M.С Која е вашата оригиналност?

Л.М.Ч Како секој конвертиран Ром , кога ја читам Библијата, сфатив дека нашите обичаи биле таму, во Стариот Завет. Бев многу млад почувствував желба да учам за нашето потекло, во 1981 година ја објавив првата книга со наслов: А PENTECOSTES во дваесеттиот век, пишував за конверзија на Ромите со Евангелието Христово, и потеклото на Ромите , доаѓајќи до заклучок дека Ромите биле Евреи. Оттогаш не престанав да истражувам.

Како и за индиско потекло, јас разбирам дека Ромите биле во Индија, но тие не се од индиско потекло, и ако тие биле тоа беше за многу кратко време.

Откривањето каде е потеклото на еден народ, нивните корени и култура, и во овој поглед на Ромите е народ со кој нивните закони, обичаи, се антички, и иако тие поминале низ стотици земји, нивната култура е сеуште недопрена, тие продолжуваат да ги практикуваат истите закони. Дали е можно тоа да е од индиско потекло, и немаат ниту еден индиски обичај? Лично не мислам така.

Значи, е поставува прашање од каде и на чија база се фокусират да кажат дека се Ромите се од индиско потекло? Ако се фокусират на јазикот санскрит кој има околу 900 зборови слични или идентични со ромските, би било лош аргумент, бидејќи ако Ромите беа во Индија, нормално е да го научат јазикот таму, во истиот начин на кој зборуваме ние Ромите во Шпанија збориме шпански, но не сме од шпанско потекло. Покрај тоа, не е точно дека Санскрит се зборувало само во Индија туку и во Вавилон ,Авестан,кој татко на санскрит, и јас лично ги проучувале и тие се многу слични . Ова би значело дека Ромите отишле од Вавилон во Индија, со јазикот што го научиле. На Авеста е јазик кој е мешавина на арамејскиот асирскиот со вавилонската и Вавилон бил токму тој каде што биле депортирани Евреите од страна на Навуходоносор и северните племиња, кои зборувалеарамејски. Така, ако Ромите заминале во Индија, отишле со учениот јазик. Кога ромите биле заробени во Вавилон тие и воопшто не знаеле дека се Евреи , и таму беа поделени, некои беа за Индија а други заминале во ЕгипетКако стигнав до тој заклучок? Поради јазикот и обичаите, малку е да се каже, па затоа го оставаме тука.

И ДНК ТЕСТОВИ? ДНК тестовите не покажале дека Ромите се Хиндуси, ова не е валиден пронајдок. Единственото нешто што тој го покажа е дека Ромите кои живеат во Индија и живеат во Европа ја делат истата ДНК. Но ДНК на Хиндусите и Ромите е различна,и немат ништо сличност во себе.

М.С Денес постојат многу ромски интелектуалци кои ја негираат врската со древните Евреи и велат дека ова е само гола теорија базирана на мисли без докази и факти?

Л.М.Ч Тие само наоѓаат докази како што тие сакаат. Во Индија не постои ниту еден доказ дека Ромите се Хиндуси. Сепак, има доволно докази за да се докаже хебрејското потекло на Ромите, книгата се заснова на следните точки:

Библијата

Ромски обичаи и законите.

Вештерство и Тарот.

Историјата

Генетика

ДНК

Тие не се единствените точки, туку најважните. Многумина велат дека нема историски податоци, но дали е вистина нема ? Или не сакаат да ги препознаат? Јас објаснив во книгата, и можете да видите за историјата , како што направив јас, а тоа е дека Ромите не се дојдени во тринаесеттиот век, во Византија тие биле во осмиот век, па дури и пред тоа, и дека живееле заедно и Евреите и Ромите. Но, кога ќе им објасните на оние кои не сакаат да веруваат, тие ви кажуваат дека тоа не е вистина, но она во што не сакаме да веруваме едноставно не не интересира . Вие можете да верувате дека Ромите биле во Европа во исто така може пристигна Цигани во тринаесеттиот век, но и други групи на Роми веќе беа тука, во Европа, но тоа е, исто така, сосема е можно дека Ромите кои биле во Византија, се дистрибуира во Европа, како и во деветтиот век мораа да ги напуштат , причината е муслиманската инвазија и тие мораа да побегнат. Во мојата втора книга која ја имам објавено објаснувам за пронајдени податоци за племињата на Израел, се пресметува дека околу 70 години од нашата ера се појавуват нови племиња со нови имиња а некои исчезнуваат, некои историчари во периодот во вториот век велат дека тие биле Евреи, и јас верувам дека тоа беа племиња на Израел, поради прогонството тие одлучија да се преименува и да ги избришат од својата историја. Но, како што тие не престанаа да ги практикуваат законите на Тората што и покрај нивното се мешање со христијанството, на крајот се откриени. Не е случајно што во годините по последен пат биле именувани, според Флавио Јозефо, тој укажува на годината 70 н.е. кога 500.000 Евреи биле убиени од Римјаните, а 100.000 биле заробени.

II котор таро интервју авела ко сиг вакти.

Хазркердо о интервју таро Мозес Соломон (Мухаџер Сулејман)Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime