Sali MemedNovember 1, 2018
Samka-11-1280x720.png

1min204

Ko  eksluzivno intervju so kergjale o deputati thaj lideri ko Pcerm Samka Ibraimovski bashi 24 vakti lipargja kaj ko akava momenti i Makedonija arakelape ki jek faza kote so amen sikavaja amaro lojalnost kori i them ko akala emocijonalna momentija thaj aniba dekretija istorisko basi ki phuv kote so dzivdinaja.  Numa tibul te dyanen o manusha save so legarena aakaja them kaj o Roma nae integririme ko opshtestvo  o Roma isilen problemija ko sakovadiveskoro dzivdipe thaj konechno tribul te kerenpe serizona proektija ko poshukar dzivdipe e romengoro ki them.

Mashkar javer vakergja kobor taro baro dzandipesine leskoro avazi ko aniba o deketija bashi o praviba i konstitucija ki Makedonija sebepis soske si kotor tari komisija bashi ustavna puchiba ko Makedonijakoro khedipe .

Diken ko eksluzivno intervju e deputateja Samka Ibraimovski pobuter.


Sali MemedOctober 4, 2018
Sabina.jpg

2min429

I Senada Sali si Internacionalno pravniko manušikane niamenge, feministi thaj organizatori e jekhinake an i Republika Makedonia.
Ko momento si aktivitetea an i internacionalno jurisdikciakiri organizacia ofisoa an i Budimpešta o Europakoro centro bašo romane hakoa (ERCC)Reslja buteder phuraskao sar so si ternengoro leiba than an i USAID makedonia , thaj džanela thaj kerel buti an o 7 čhibja.
Kerel buti an o aktia ko hakoa e preperutnenge tari romani jekhin an i Europa anglal e Europakoro Kriso manušikane hakoenge tahj nacionalno em internacionalno Krisoa.

Ake tikno artiklo taro olakoro intervju vash o protalo Janakiznae:
Ko institucie phanlipaske an i Makedonia isi praktika te toksirinen metadonea e Romen so si an o phanlipa thaj na ko vakti te den medicinakoro suporto resarinaja te filtririnel pe o organizmo taro toksirimo phanlo Rom e toksiko antagonisto , so anel dži ki situacia meripa, thaj paradoksalno ko sa akava , vakerel bašo Janakiznae o pravniko Senada Sali , so an o ni jekh taro aktia so oj akceptiringja len , i muli persona na sine notirime sar persona so lela metadonsko terapia anglutne thaj ko momenti kana sine an o phanlipa. I upreder dendi doza taro teroro thaj policiakoro brutalno maripa upral o Roma , namanušikano thaj nahumano tretmano upral o Roma an o phanlipa, ofisia thaj korektivno centroa , retorika tari natolerancia thaj aktia kerde sar natolerancia mujal o Roma , segregacia an i edukacia si majbare problemoa ko aktia so oj kerel buti kana olen oj akceptirinel ko lakoro aktiviteto an o Europakoro Centro Romane hakoenge.

O sasto intervju šaj te drabaren le an o akava linko: http://janakiznae.mk/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0


Sali MemedAugust 23, 2018
Fatma.jpg

1min737

Во Македонија, поголем дел од учениците Роми на возраст од 9 до 15 години немаат развиено култура на читање, која подразбира свест и потреба за подигање на нивото на сопствените знаења, како и желба за личен развој. Еден дел од учениците воопшто не знаат да читаат иако стигнале  до деветто одделение. Во моментов, училишните библиотеки не одговараат на современите трендови за поддршка на образованието, особено на маргинализираните групи како што се ромските ученици. Ова се дел од заклучоците на Фатма Бајрам-Аземовска, првиот магистер по библиотекарство во земјава, која постипломските студии ги заврши со оценка 10 на Педагошниот факултет во Скопје. Како вработена во Битолската библиотека, таа истражуваше колку училишните библиотеки се успешен модел за развој на учениците Роми.

„Истражувањето ги потврди хипотезите дека библиотеките немаат програми за ученици Роми, нема посебни активности за мотивирање и ангажирање на ромски ученици во работата на библиотеките, а сегашната организација и видот на работата на библиотеките не го следат потребите за подобрување и развој на образованието на учениците Роми. Заклучок е дека во моментов библиотеките не одговараат на современите трендови за поддршка на образованието, особено на маргинализираните групи, како што се ромските ученици“, вели Бајрам-Аземовска.

Училишните библиотеки се достапни за сите ромски ученици и во истражувањето не наишла на дискриминација. Но, библиотеките немаат планови насочени кон учениците Роми за нивна мотивација редовно да ги посетуваат и активно да членуваат. Преземањето такви чекори се третира како дополнителна работа на библиотекарите за која не се платени.

Поголемиот дел од основните и средните училишта се со блокирани сметки и долгови, со што унапредувањето на работата на училишните библиотеки и инвестициите се сведени на минимум. Се врши само одржување на постоечката состојба, која не соодвествува на брзите и драматични промени во општеството кои своја рефлексија имаат и на образованието.

„Позицијата библиотекар во најголем дел училишта е деградирана и се смета како најдолна во хиерархијата на образовни работни позиции. На местото библиотекар најчесто се става наставен кадар пред пензија, наставници кои немаат полн фонд на часови или сменети директори. Со ова се намалува квалитетот и мотивацијата за успешна работа на училишните библиотеки и исполнување  на функциите и значењето кои ги има“, вели Бајрам-Аземовска.

Најважна препорака, според неа, е дека мора да има промена, промена на видот на организацијата и имплементација на работата на библиотеките. Тие мора да се прилагодат на современите промени, да бидат поврзани со Интернет и да обезбедат многу други услуги, освен да ги позајмуваат книгите на учениците. Таа предлага отворен модерен простор за библиотеките, целосно опремен со современа компјутерска, аудио и видео опрема и погоден и атрактивен за учениците.

 

Извор:ФОКУС


Sali MemedJanuary 3, 2018
Samka-11-1280x720.png

1min492

Eksluzivno bashi nevebersheskiri programa ko 24 vakti o deputati taro PCERM ko makedonijakoro parlamenti Samka Ibraimovski

dengja intervu bashi i nevis situacija soske gelo te ovel deputati mukindoj o Ministersko than sar thaj bashi otkazna reshenija taro  romane themutne sluzbenikija ki Vlada. Jekajek vakergja pobut bashi o planija sar deputati so mangela te keel ko 2018 bersh,

Pobuter diken ko Video…


Sali MemedDecember 24, 2017

2min688

Интервју со Лисардо Чано Монтез ,писател и автор на книгата „ Ромите изгубено Израелово племе“

Кога ги проучуваме хиндусите и ромските обичаи, ние не наоѓаме никаква поврзаност, Хиндусите ги согоруваат нивните мртви со милениуми, за Ромите тоа е грозно. За Хиндусот да биде хомосексуалец е благослов, за Ромите тоа е грозно“

М.С Во вашата книга исто така велите дека покрај индетичните културни обичаи со овие два народа во вашата книга има објавено и мал речник кој се состои од повеќе од 100 слични збора со Евреите и Ромите, можете ли да ни наведете неколку слични збора поемеѓу Евреие и Ромите и слични обичаии со Евреите?

Л.Ч.М Обичаите и законите на Ромите се видени во Тората еднаков на Тора, кај Ромите постоеле совет на старешини на старешини ко сочинувале суд, тие се оние кои се одговорни за решавање на проблеми, и тие носеле закони. Тоа можеме да го видиме во Библијата, “Излез“ 3:16, Бог ,заповеда на Мојсеј за решавање и одабирање на старешини на Израел, кои заедно со него ќе одат до фаранот да го му кажат да ги пушти да излезат од Египет . „Излез „ 03:18. Во Исус Навин 20: 4 видовме дека старешините биле оние што ги решавале проблемите на Евреите. Во „Пословици“ 31:23, исто така, читаме дека старешините биле луѓе од почит. Зарем ова не ги отслукува Ромите порано па и кај некои групи и ден денес Ромите се такви , дури и денес, кога има некаков конфликт Ромите, тие го решаваат преку своите старешини и „Ромaно Крис“.

Ромите многу ретко се мажат за не Роми , ова е нешто што е длабоко вкоренето и сè уште постои и денес . „Второзаконие“ 7: 3-4, „Бог заповеда да не се ожените со незнабошците“.

Семејни врски кај Ромите е многу силна,семејните врски кај Ромите се многу цврсти и длабоко вкоренети.

Кога станува збор за роднините, другата мора да се брани ако другата е навредена, без оглед на причината. Така, неговите главни вредности се:

· Семејството како врвна институција

· Децата и постарите лица уживаат максимално почитување и разгледување

· Заштита на деца и постари лица

· Гостопримливоста е обврска што треба да се изрази со задоволство

· Исполнување на дадениот збор и, пред сè, на ромскиот закон

· Слободата како природна состојба на поединецот

· Солидарност меѓу припадниците на истата етничка група

· Исполнувањето на одлуките на старешините ако тие се дел од ромскиот закон.

Иако морам да кажам дека многу од овие закони и вредности се променети денессо модерниот начин на живот ова кај Ромите било вообичаено не пред повеќе од 20 години.

Родителите заедно со семејството барат жена за своот син , ако родителите на момчето и девојката се во согласност и со согласност на девојката, тие ке стапат во брак . Пред неколку години кога некој . По прославувањето на свадбата, на семејството на деојката се дава денствениот тест кој потоа родителите го чуват.

Друга група на Роми ја држеа саботата и не јадеа нечиста храна. Но тие не знaат зошто го прават тоа, тие не веруват дека се едни од изгубените Израелови племиња . До ден-денес во некои земји тие продолжуваат да го практикуваат истото, како што се Ромите Калдераши во некои делови на светот.

Што се однесува до индетичните зборови во старо хебресјкиот и ромскиот јазик досега двајца изреалски лингвисти открија оклолу 100 тина исти зборови кај двете групи.

Јулија Хорват, Пол Векслер

Еден од најважните лингвисти на нашето време се израелците Павле Векслер кој одделно понекогаш заедно со Јулија Хорват ги направиле најдобрите студии на ромскиот и еврејскиот јазик. Иако нивнара работа наидувала на критики, блокади и спорови, тие напишале повеќе од 20 книги посветени на изучување на семитските јазици. На страница 136 од книгата: Relexification во креолски и не-креолски јазици Јулија Хорват, Векслер Пол вели: Невозможно да се пронајде индиски јазик, што може да се изведе сите карактеристики на индикаторот ромски, иако ова може да биде делумно на лоша документација …… Дури и како звук кореспонденции помеѓу ромскиот и хинди од Пунџаб. Имај на ум дека модерниот хебрејски покажува едноставни звучни дописи кои го поврзуваат о стариот хебрејски (првенствено библиски).

Хебрејски лексикон предвидени со автентични семитски јазици како арапски и арамејски, создавајќи илузија дека современиот хебрејски и библискиот хебрејски е вистински со семитско потекло. …… “Честите ознаки дека ромскиот , имаат форми на говор и гласови, само врз основа на хинди лексикон, значително го попречи процесот на изучување на ромскиот од самиот почеток. “Пол и Јулија, не значи дека негират дека Ромите имаат зборови на Хинду санскрит, што укажува на постоечкиот фкт но дека се потомци од Индија само поради неколкуте збора не значи ништо.

Пол Векслер продолжува, на страница 81: 4, дека вообичаените лингвистички модели прават споредба на ромските и еврејските јазици со непосредна желба да се овозможат детални фонетички респираторни студии на говори и звукови со кој се доаѓа до научна лингивистичка форма за јазикот кој е вкоренет во нивниот говор.

Некои Роми на Балканот можеа да практикуваат некоја форма на јудаизмот. На пример, една група на Ромите во Софија Зутане познат како “Евреите” ( во неа има членови кои се нарекуват “Муслиманите на еврејската вера”), а се потомци на Евреите и Ромите кои живеат во Турција (Томова 1995: 22- 5). “

Павле Векслер доаѓа до точност како да се поврзе со потеклото на Евреите и Ромите, велејќи: “На пример, постои група на Ромите во Софија познат како Зутане ” Евреите “(членови на групата се исто така наречен” Муслиманите на еврејската вера “), кои се потомци на Евреите и Ромите кои живеат во Турција “.

Јулија Хорват и Пол Векслер, во насловот: “Исфрлање на креолски и не креолски јазик” на страна 101 вели:

“Преовладува поглед на лингвисти и историчари, за ромски јазик, … Тие се потомци на Индијците кои мигрирале во Западна Азија и Европа пред илјада години, но Ромите беа свесни дека нивното потекло не е базирано на нивната земја од каде мигрирале “. Она што Јулија и Пол сакаат да кажат е дека Ромите воопшто не изгледале како Хиндуси , тие рекоа дека се од Египет, всушност некои историчари од времето, потврдувале дека тие никогаш не рекле дека се Хиндуси и дека доаѓат од Индија туку од Египет , секогаш велеа дека тие дошле од Египет, и многу Роми посебно од Шпанија, разкаѓуват приказни до времето на фараонот.

Според двајцата лингвисти Ромите не се Индијци, но тие би можеле да живеат во Индија, и не се со индиско потекло.

М.С Вистината за Ромското потекло како некоја голем сила сака да го прикрие, зошто, на кого му смета вистината да се каже дека Ромите не се хиндуси туку стар антички народ , народ кој потекнува од корените на Аврам?

Л.Ч.М Кога ги проучуваме хиндусите и ромските обичаи, ние не наоѓаме никаква поврзаност, Хиндусите ги согоруваат нивните мртви со милениуми, за Ромите тоа е мерзост. За Хиндусот да биде хомосексуалец е благослов, за Ромите тоа е мерзост. И така, еден по друг, како што веќе објаснував, сето ова има врска со Евреите.

М.С Имавте ли досега несогласувања со дел од ромските историчари и интелектуалци во врска со ова ваша теорија, и како ова е прифатено во Изреалскиот свет од причина што повеќето луѓе се обидуваат да ги задржиРомите подалеку од нив?

Л.Ч.М Да, се разбира, ние не се согласуваме со оние од хиндуско потекло, некои стануваат агресивни, но им велам дека ги почитувам, но и дека треба да ме почитуваат.

Ако Израел прифати или не прифати дека Ромите се изреалци, не е важно, бидејќи вистината не може да се промени. Сепак, разговарав со околу 15 рабини со кои се допишувам , а со други, лично зборував, и никој не ме негираше дека Ромите можат да бидат изгубените племиња на Израел. други ми признаа дека знаат, дека Ромите се изгубени племиња. Ќе дојде време кога сè ќе излезе на виделина.

М.С И, на крајот, дали планирате да ја преведете вашата книга на неколку познати светски јазици или ќе биде достапна само во областа на шпански јазик?

Л.Ч.М Да, сакам да ја преведам, барем на англиски, но во моментот не ми го дозволува мојот буџет.

Крај на интервјуто

Интервјуто го подготвил Мозес Соломон (Мухаџер Сулејман)


Sali MemedDecember 22, 2017
2004-08-07_Marco_LisardoPili_194-1.png

3min923

Втор Дел

Поради големината на интервјуто ке биде поделена во неколку циклуси

« Ниту една нација во светот не се распрснати како Ромите, од едниот крај на земјата до другата, и тоа сеуште трае до ден денес“.

М.С Зошто мислите дека Ромите се потомци на древните Евреи, кои ги поврзуваат овие двајца луѓе кои биле прогонувани и угнетувани со векови?

Л.М.Ч Мислам , без сомнение дека Ромите и Евреите се браќа, Евреите се племето на Јуда, Леви и Венијами а Ромите се дел од племињата на Ефрем Манасија, Симеон, Исахар, Рувим, Гад, Асер, Забулон, Дан и Нафтали, иако во Ромите има и половина племе Бенџамин.

Најсилниот доказ за врската меѓу Евреите и Ромите е Библијата, бидејќи Библијата е словото Божје. Библијата е она што кажува како Бог го формира израелскиот народ и од кого тие биле составени. Библијата ни кажува дека дванаесетте племиња ќе бидат расфрлани низ светот, од една нација во друга, Библијата ни кажува дека 10 – те племиња ке го заборават неговото име, и Библијата вели дека на крајот Бог ќе ги врати во Израел. Бог во Библијата стави знаци со кој би се препознале изгубените племиња . Библијата вели дека дванаесетте племиња, ќе страдаат од истите болести, тогаш мора да се види дека Ромите ги трпеле истите болести и страдања како и племињата на Евреите. Знам дека е тешко да се свати и прифати вакви вистини, но сакаме или не ние ораме да прифатиме дека во екот на историјата на овие два народа доживувале исти судбини.. Ниту една нација во светот не се распрснати како Ромите, од едниот крај на земјата до другата, и тоа сеуште трае до ден денес.

Факт е ако се погледне историјата, ќе сфатиме дека прогонот и Ромите и Евреите биле во исто време и со иста бруталност, на пример:

Евреи: 1391 година , во Шпанија масакр на Евреи, илјадници се убиени.

Роми: 1435 година,започнува прогонот против Ромите, а смртните реченици се изрекуваат од многу земји во Европа.

Евреи: 1492 година, тие се протерани од Шпанија.

Роми : 1499 година протерани од Шпанија и ако тие се противат да заминати покрај заканите да им ги отсекуват ушите и испратат во галии, огромно мнозинство почина оковани во веслата на галиите.

Роми : 1752 година Фернандо VI, Ромите беа испратени на галиите, сите Роми од 20-50 години биле уапсени и однесени во галии, таму и умреле. Малкумина успеале да останат живи.

Роми: 1749 година Маркизот Кове , овластен од страна на кралот Фердинанд VI, започнува истребување на сите Роми од Шпанија тој уапси и затвара околу 12000 РомиЗа овој геноцид докажуват и бројни документи со кој се потврдува геноцидот врз нив.Во период од 324 години во Шпанија доаѓале голем број Ромски групи иако немало детална документација на нивниот број се проценува дека биле 12000, но ако се пресмета нивната емиграција во Шпанија , за овој период дека во Шпанија живееле околу 3000 до 4000 Роми, и дека после стотина години се претпоставувало дека во Шпанија во тој период Ромите броеле некаде околку 12000 иљади се заскрива вистинта за шпанскиит геноцид врз Ромите , но бизарно е да се претпостави дека за 300 години во Шпанија е родиле само 8000 иљади, занчи дека во тој геноциден период во Шпанија живееле многу поголем број од тие 12000 иљади колку што сакат неко да го прикаже. Не се разбира тое е невозможно .

Џеронимо де Саламанка и Мартин Порас, на 19 март 1994 година, предложен од шпанските судови по правото на биолошко истребување на Ромите направиле проект со што ги одземале децата на ромите под 10 години и ги даваа на семејства кои не се Роми, за да потоа ги присилувале да се омажат за не Роми во различни градови на Шпанија,замислете си какви страдања преживуваа сиот тој период.

Прогонството во Шпанија траеше и во времето на Франко.

Холокаустот на Ромите и Евреите – беа убиени 6.000.000 Евреи и 600000 Ромино таа бројка нее точна што се однесува до вкупнит број на убиени Роми таа изнесува многу повеќе ,и може да стгне до 1500 000, Меморијалниот музеј на холокаустот во САД, Вашингтон Д.Цвелат дека за време на Втората Светска војна по логорите на смрта и под други околности беа убиени ии умреле од 25% до 50% ромската популација во тој период.

Крај на вториот дел од интервјуто

Интервјуто го подготвил Мозес Соломон (Мухаџер Сулејман)


Kjani IbraimDecember 21, 2017
hqdefault_6_-1.png

3min885

Интервју со Лисардо Чано Монтез ДНК тестовите не покажале дека Ромите се Хиндуси, ова не е валиден пронајдок. Единственото нешто што тој го покажа е дека Ромите кои живеат во Индија и живеат во Европа ја делат истата ДНК. Но ДНК на Хиндусите и Ромите е различна,и немат ништо сличност во себе.“

M.С Која е вашата оригиналност?

Л.М.Ч Како секој конвертиран Ром , кога ја читам Библијата, сфатив дека нашите обичаи биле таму, во Стариот Завет. Бев многу млад почувствував желба да учам за нашето потекло, во 1981 година ја објавив првата книга со наслов: А PENTECOSTES во дваесеттиот век, пишував за конверзија на Ромите со Евангелието Христово, и потеклото на Ромите , доаѓајќи до заклучок дека Ромите биле Евреи. Оттогаш не престанав да истражувам.

Како и за индиско потекло, јас разбирам дека Ромите биле во Индија, но тие не се од индиско потекло, и ако тие биле тоа беше за многу кратко време.

Откривањето каде е потеклото на еден народ, нивните корени и култура, и во овој поглед на Ромите е народ со кој нивните закони, обичаи, се антички, и иако тие поминале низ стотици земји, нивната култура е сеуште недопрена, тие продолжуваат да ги практикуваат истите закони. Дали е можно тоа да е од индиско потекло, и немаат ниту еден индиски обичај? Лично не мислам така.

Значи, е поставува прашање од каде и на чија база се фокусират да кажат дека се Ромите се од индиско потекло? Ако се фокусират на јазикот санскрит кој има околу 900 зборови слични или идентични со ромските, би било лош аргумент, бидејќи ако Ромите беа во Индија, нормално е да го научат јазикот таму, во истиот начин на кој зборуваме ние Ромите во Шпанија збориме шпански, но не сме од шпанско потекло. Покрај тоа, не е точно дека Санскрит се зборувало само во Индија туку и во Вавилон ,Авестан,кој татко на санскрит, и јас лично ги проучувале и тие се многу слични . Ова би значело дека Ромите отишле од Вавилон во Индија, со јазикот што го научиле. На Авеста е јазик кој е мешавина на арамејскиот асирскиот со вавилонската и Вавилон бил токму тој каде што биле депортирани Евреите од страна на Навуходоносор и северните племиња, кои зборувалеарамејски. Така, ако Ромите заминале во Индија, отишле со учениот јазик. Кога ромите биле заробени во Вавилон тие и воопшто не знаеле дека се Евреи , и таму беа поделени, некои беа за Индија а други заминале во ЕгипетКако стигнав до тој заклучок? Поради јазикот и обичаите, малку е да се каже, па затоа го оставаме тука.

И ДНК ТЕСТОВИ? ДНК тестовите не покажале дека Ромите се Хиндуси, ова не е валиден пронајдок. Единственото нешто што тој го покажа е дека Ромите кои живеат во Индија и живеат во Европа ја делат истата ДНК. Но ДНК на Хиндусите и Ромите е различна,и немат ништо сличност во себе.

М.С Денес постојат многу ромски интелектуалци кои ја негираат врската со древните Евреи и велат дека ова е само гола теорија базирана на мисли без докази и факти?

Л.М.Ч Тие само наоѓаат докази како што тие сакаат. Во Индија не постои ниту еден доказ дека Ромите се Хиндуси. Сепак, има доволно докази за да се докаже хебрејското потекло на Ромите, книгата се заснова на следните точки:

Библијата

Ромски обичаи и законите.

Вештерство и Тарот.

Историјата

Генетика

ДНК

Тие не се единствените точки, туку најважните. Многумина велат дека нема историски податоци, но дали е вистина нема ? Или не сакаат да ги препознаат? Јас објаснив во книгата, и можете да видите за историјата , како што направив јас, а тоа е дека Ромите не се дојдени во тринаесеттиот век, во Византија тие биле во осмиот век, па дури и пред тоа, и дека живееле заедно и Евреите и Ромите. Но, кога ќе им објасните на оние кои не сакаат да веруваат, тие ви кажуваат дека тоа не е вистина, но она во што не сакаме да веруваме едноставно не не интересира . Вие можете да верувате дека Ромите биле во Европа во исто така може пристигна Цигани во тринаесеттиот век, но и други групи на Роми веќе беа тука, во Европа, но тоа е, исто така, сосема е можно дека Ромите кои биле во Византија, се дистрибуира во Европа, како и во деветтиот век мораа да ги напуштат , причината е муслиманската инвазија и тие мораа да побегнат. Во мојата втора книга која ја имам објавено објаснувам за пронајдени податоци за племињата на Израел, се пресметува дека околу 70 години од нашата ера се појавуват нови племиња со нови имиња а некои исчезнуваат, некои историчари во периодот во вториот век велат дека тие биле Евреи, и јас верувам дека тоа беа племиња на Израел, поради прогонството тие одлучија да се преименува и да ги избришат од својата историја. Но, како што тие не престанаа да ги практикуваат законите на Тората што и покрај нивното се мешање со христијанството, на крајот се откриени. Не е случајно што во годините по последен пат биле именувани, според Флавио Јозефо, тој укажува на годината 70 н.е. кога 500.000 Евреи биле убиени од Римјаните, а 100.000 биле заробени.

II котор таро интервју авела ко сиг вакти.

Хазркердо о интервју таро Мозес Соломон (Мухаџер Сулејман)


Kjani IbraimDecember 20, 2017
FERKI-DEMIROVSKI-BEONTEL-24-VAKTI-1-1280x720.png

3min1834

Intervju Ferki Demirovski: „O Roma isilen biznismensko ruhi, numa adava valjanela te bajrarelpe educiribaja“.

Ferki Demirovski

Ferki Demirovski si tari diz Delčevo, kova si sukcesivno Romano biznismeni, kova so ple firmaja hazrkerge jek inovativno produkti kova so lela than ko kurko taro pobuter kontinentija astaribaja kotor taro kontinentija sar so si Afrika thaj Azija.

Ferki Demirovski šhurakerga plo educiribe taro Skopje agorkeribaja maškarsiklojbaskoro educiribe, a  dzikote o fakulteti agorkergale ko Khoranipe.

Leskiri fima phiravela anav „BEONTEL“ kova so kerge inovativna mobilna telefonija mangipaja te oven dostapna ko phuvja sar so si: Hong Kong, Vietnam, Brego taro Sloneskoro kokalo ki Afrika jali Ivory Coast.

Akaja firma šhurakerga bukaja taro Dubai kote so ate ikerenape but biznisija thaj na pukinena danoko, adaleja so adava si but šukar bašo kurko.  I firma “BEONTEL” o proizvodstvo akale telefonenge kerela le ki Kina, ko Hong Kong, a o marketing thaj i logistika kerelape ko Dubai.

„BEONTEL“ ko Dubai khuvga maškar o top 5 paš ki bari konkurencija taro bare firme,  kova so dikhlaerlape sine majšukar inovacija jali ideja, a ola dobinge o 4-to than.

Ferki Demirovski vakergamenge kaj i ideja si leskiri, numa palo sekova sukcesivno manuš bešela thaj leskoro timi, adaleja so našti reselpe dzi ko sukcesije korkori.

Ov dopherga kaj šhurakerga te kerel buti e Romenge preka  ko pobuter biradzakere thaj radzakere organizacije, sine konsultatni ko pobuter ministeriumija, thaj vakerga kaj valjanela uvek te ovel tu ideja adaleja te taminirinetut korkori tut, te šaj sikave e javere dzijanenge da bilo save te oven, kaj šaj o Rom da te ovel sar lende barem minimum, a thaj ko jek but po sukcesivno ponadari da, vakeribaja kaj o Roma isilen o biznismensko ruhi thaj o kreacije, numa adava valjnela te bajrarelpe e educiribaja, sebepi so o educiribe si majimportantno faktori thaj dela arka ko sposobnostija, veštine thaj  prezentiribe i ideja, adelaja so ka šaj te khuven ko kurko thaj ko krugo taro biznisija.

Dikhen pobuter ko intervju e Romane sukcesivno biznismeneja:


Sali MemedDecember 17, 2017
thumbnail_Photo0007-1-1280x693.png

1min2723

16/12/2017 Интервју со Самуел Абукаја (Ерусалим – Израел)

Самуел Абукаја  франкофон роден 1969 на југот на Франција во близина на градот Монтпелје.На 18 годишна возраст се стекнува со изреалско државјанство, и се преселува во Израел во Ерусалим каде живее и работи и се занимава со истражувањето на Тората, кој според него ги отвара тајните за изгубените израелски племиња меѓу кои тој верува дека Ромите се Сименово племе кој припаѓал на 12 – те Израелови племиња. Во ноември ова година организирал прв јудејско – ромски форум каде ги образложил своите досегашни истражувања за потеклото на Ромите. Ова тероија според Абукаја е вистинска експлозија, за која Евреите не се баш подготвени.

М.С Живеете во во еден од најсветите градови на земјината топка во Ерусалим, како дојдовте до идеја и од каде црпите материјали со кои докажувате дека Ромите се изгубеното Сименово племе?

С.А Случајно. По враќањето во Франција на 21-годишна возраст, живеев авантуристички живот многу патувајќи, едноставно ме влечеше такво патешествије кое не било набљудувачко. Во 2003 година серија настани ме вратија во јудаизмот и откако го ликвидирав мојот бизнис во Франција, се вратив во 2005 година да живеам во Израел за да ја научам и да ја разберам Тората за која не знаев многу. Откако сфатив дека никој нема да ми ги даде одговорите на основните прашања што ги имав за Тора, решив да ги користам приватните детективски атрибути што ги имав во текот на 7 години во Франција за да ги испитам оригиналните текстови на Тората, коментари и други записи на мудреците од Израел. Посветувајќи голем дел од моето време наидов на многу одговори кои беа пронајдени како осветлени сенки меѓу кој открив преку Тора и работи кои ги поврзуват Ромите кои мене ми биле познати во Франција, пред се на нивните обичаи и културни традиции блиски со Евреите.

М.С Кои докази ги имате со кој ќе докажете дека Ромите навистина се Сименовото племе?

С.А Постојат многу докази во Тора кои потврдуваат дека Ромите се потомци на племето Симеон, но да се објаснат и откријат овие елементи мора да се пристапи мудро и прогресивно, бидејќи објаснувањето присилува да објасниме други директно поврзани факти со кои би можеле да ги стабилизираме темелите на јудаизмот онака како што го применуваме денес. Знаеме дека Ромите доаѓаат од Сименовото племе според книгите на Битие, Броеви, Летописи и Книгата и на Естера.

М.С Според вас по што се слични Евреите и Ромите?

С.А Од она што го гледаме, како и средбите , Ромите тие најчесто наликуват на Курдите што ги познаваме во Израел, но тоа не мора да ги променат нештата. Со текот на годините, тие ја изгубија практиката и се вклучија некои не-Израелски елементи.

М.С Во еден мој интерву со господинот Јосип Абитан рабин во Ница Франција на ова тема , ми кажа дека е можно некој да има Еврејско потекло доколку ги следи барем дел од законите и ја познава Тората. Што милсите за ова, дали е потребно да се познава Тората и да се следат дел од законите на Мојсие за да се биде Евреин.

С.А Како што вели француската поговорка, “навиката не го прави монахот” религијата или царината доколку не докажат дека нешто имат во себе . Многу не-Евреи во Израел го преферират јудаизмот и многу Евреи не го практикуваат, па дури се антирелигиозни и антиеврејски .

М.С Во Израел сеуште владее одбивност кон ова група, дали доколку се докаже дека ова најмаргинилизирана група во светот е со еврејско потекло изреалците и светот ќе ги сменат негативните сваќања кон своите браќа односно кон Ромите ?

С.А Не верувам во вонземјани или летачки чинии од друг свет, освен летачките чинии кои тајно биле направени од страна на Фолксваген за нацистичка Германија пред повеќе од 70 години, дури и ако овие мрачни проекти биле во можност да продолжат до овој ден за слични мрачни цели еден ден ке бидат откриени и осветлени.

М,С И на крајот чија била идејата за одржување на Еврејско – ромски форум во Ерусалим, што се постигна и кои се идните чекори и активности на овој форум?

С.А По првиот Форум, ќе има серија состаноци со сите групи на Роми ширум светот. потоа, вториот Форум ќе биде многу поголем од првиот.

Интервјуто со Сауел Абукаја го водел Мозес Соломон (Мухаџер Сулејман)Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime