Sali MemedFebruary 17, 2018
28169885_10156102233163917_320232796_o-1.png

1min227

Европската Ромска Диjаспора ,,АСВА” и иселениците Роми од Европа, преку ова соопштение до јавноста и медиумите го изразуват својот став и револт по повод последните случувања (сексуалната експлоатација на 13 годишно девојче )во домот за деца 25мај.

Ромската диаспора е згрозена од ваквиот нечовечки пристап и непрофесионалното работење на домот за малолетници 25 Мај, диаjспорската организација ,,АСВА” го осудува сексуалниот напад врз малолетничката од Ромската етничка припадност апелира и бара одговорност од Министерството за Труд и Социјална Политика како и од домот за деца 25Мај.

Европската Ромска Диаспора ,,АСВА” го поздравува напорот на министерката за Труд и Социјална политика Мила Царовска за брзо расветлување на настанот и ја поддржува во истата цел за што поскоро расветлување на случајот и сторителите на кривичното дело да се изнесат пред суд.

Во спротивно Европската Ромска Диjаспора смета доколку несе изнаоѓаат виновниците во домот 25 Мај и несе изнесат пред лицето на правдата, државата ќе ги поттикне насилниците и oстанатите педофили да ги нападнат своите малолетни жртви.

Европската Ромска Диjаспорска организација ,,АСВА’’ будно ќе го следи процесот на целосно расветлување на случајот, како и превземањето на одговорност на институциите на РМ. Ромската Диjаспора активно ќе учествува, во расветлување и решавање на овој но и сите останати,проблеми врзани со Ромската етничка задница во Република Македонија.

Европска ромска дијаспора „ АСВА“


Sali MemedFebruary 16, 2018
Platforma-1280x720.png

1min183

Национална платформа на ромските граѓански организации во Република
Македонија „Нашата иднина наша одговорност“ преку ова соопштение до јавноста и
печатените и електронски медиуми, го изразува својот револт за непрофесионалното
однесување и непочитување од страна на Градоначалникот на општина Куманово г.
Димитриевски кон Министерот без ресор г. Аксел Ахмедовски одговорен за
имплементација на Стратгијата за Ромите во Република Македонија
Во исто време не се согласуваме со неговата изјава дека имал итен состанок со
бизнисмените на Куманово и дека граѓаните на Куманово секогаш ќе имаат предност
во неговата работа, бидејќи имаме впечаток дека се друго е поважно од прашањето и
приоритетите на припадниците на ромската заедница во Куманово.
Платформата, ја поздравува постапката на Министерот без ресор г. Ахмедоски
за напуштање на состанокот во општина Куманово од погоре наведената причина и во
исто време го охрабруваме исто да постапува со секоја институција или секоја друга
личност која ќе има ист или сличен, непрофесионален однос кон неговиот кабинет.
На заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) ѝ предлагаме да
реализира серија на обуки за новите Градоначалници за официјален протокол,
организирање на официјални средби со претстваници на повисоките инстанци на
власта, меѓународни организации, претставници на амбасади и дипломатскиот кор како
би се избегнале други сериозни инциденти од ваков тип особено насочени кон
припадниците на ромската заедница кои иако можеби од техничка природа може да се
толкуваат како форми на дискриминација кон Ромите во рамки на самите институции
на системот.

 


Sali MemedFebruary 7, 2018
27783160_10211054044763585_835064862_n-1.png

1min29

Avdije ko Romano resursno centar rc sine ulavde tikne grantija bashii 11 organizacije kote so ulavgelen o RRC thaj o KMOR tari -Grcija. o Tikne grantija si kerde sebepi te kerelep buti ko iraniba e chaven ki fundavni sikljovni ko 9 komune ki R Makedonija.

Pobuter Diken ki video izjava tari Fatosh Useinova – Koordinator ko proekti.

 

 

 


Sali MemedFebruary 2, 2018
Debata-1-1-1280x960.jpg

1min194

I debata ikergja pe an o 1 fevruaro 2018 berš an i Javna Soba an o Skopje.

Naratoria sine doktor Vladimir Trajkovski, Jovana Jovanovska Kanrukov, jurisdikciakoro konsiliaro taro Helsinško komiteto manušikane niamenge an i Republika Makedonia, Danče Gudeva Nikovska , oficero sastipaske thaj hape an i kancelaria taro UNICEF thaj i Ljatife Šikovska romano sastipaskoro medijatori thaj presidento an i organizacia “Ambrela” an o Šuto Orizari.

I debata organiziringja la i Fondacia baši debata thaj edukacia IDEA tari Utarpuirabali Europa an o Skopje.

I debata si kotor taro proekto ” Trampa an o narativia mujal o Roma an o sastipaskere institucie”, finansirime tari rig e FOOM – Makedonia


Sali MemedJanuary 27, 2018

2min898

Avdijeikergje arakhiba i koalicija “Khetane” kote so isila romane organizacija save so kerena buti ko oblastija sar soj Kherutnipe, edukacija, sastipe, diskriminacija, vladeenje, anticiganizam i mediumi, bukjarnipe, ko akala teme i kolaicija 2 bersh funkcionirinela thaj dzi akana isila duj rodipe kergje sar produkti tari koalicija.

Avdije sebepi o romano geonocido thaj holokaust kote so ko sumnaleskere pervazija nishankerelape akava dive i koalicija diklape thaj angja decizija kaj ko avutnipe ka kerelpe pobuter buti ko akava puchiba sar fakti kaj thaj bash o Roma sine kerdo upri olende genocido.

Khetane

Mahkar javer thaj kergjape lafi sar ko 2018 ka funkcionirinel i koalicija kola prioritetetija thaj pozicije ka astarenpe sebepeja te vazdelpe o romano puchiba thaj oblastija kote so kerena buti.

Ki kolaicija si – RROMA, ASOCIJACIJA 24 VAKTI, ROMANO AVAZI, SUMNAL, DROM, ZMOČP-ŠTIP ROMALITIKO.

Pobuter diken ko intervju e Presedavacheja tari Koalicija” Khetane” Mustafa Jakupov


Kjani IbraimDecember 27, 2017
insoc-1-24vakti-1.png

3min282

Povik bašo finansisko ikeribe e dizutne organizacijenge.

Povik bašo finansisko

Khedipe Inicijativa bašo socijalna promena- INSOK Skopje ko barabar buti keribe e Romane edukativno centroja „Ambrela“, humanitarno thaj šukartvorno khedipe e Romengoro „Mesečina“ taro Gostivar thaj o Khedipe bašo protektiribe o nijamija e Romengere taro Štip, ko ramke taro proekti „Avrik taro krugo- bi dikhle ko opštestvo“ kova so kerelape finansisko arka tari Europakiri unija ko ramke taro IPA Programa bašo dizjakoro opštestvo thaj mediumija 2015, havlarena:

Finansisko ikeribe kova si bašo dizjakere organizacije kova so mangena te anen prema ko zorakeribe e vlijanibaske ko kreiribe o javna politike baši eliminacija thaj procedure thaj administrativna pharipa kolencar arakhenape o Roma bizo dokumentija baši lično identifikacija thaj dela šajdipe ko fundavne nijamija sar jekutne dizutne ko opštestvo.

O predlog proektija valjanela te promovirinen  thaj te oven nasočime ko arakhibe thaj registracija neve slučaevija taro personija bizo themutnipe thaj te len pe perventivna aktivnostija bašo čhinajbe o šajdipe te iklon neve pharipa.

-O proektija kola so ka oven nasočime ko neve slučhaevija e personenge bizo dokumentacija thaj temutnipa.

-O proektija kola ka oven nasočime baši arka thaj registriribe e personen bizo lično dokumentacija.

-O proektija bašo zastapibe te vazdelpe i svest tari pervecija thaj rešibe e problemege thaj o potrebe e personenge bizo dokumentacija.

O fondi bašo finansiribe e dizjakere organizacijen resarela: 80.000.00 evrija,  sekova poedinečno granti na sminela te ovel potikno taro 5.000.00 evrija jali te nakhavel o maksimalno resaribe taro 10.000 evrija.

Kriteriumija bašo prijavibe e zainteresirime dizjakere organizacijenge si prezentirime ko nasoke bašo povik jali havlaribe thaj ko pridružna obrascija bašo prijavibe ki rig www.insoc.org.mk.

Dikhen pobuter ko linko bašo apliciribe:

http://insoc.org.mk/?p=691

 


Kjani IbraimDecember 27, 2017
Zavrsna-konferencija-bukarniperomen-24vakti-1.png

3min319

Agorutni konferencija: Pristap e Romenge dzi ko (korkoro)bukarnipe.

Agorutni konferencija

Avdie agorkerga o sprovedibe e proekteske „Pristap e Romenge dzi ko (korkoro) bukarnipe“ preka ko pobuter taro 140 Roma, Egipkjanija thaj pripadnikija taro javera khedinja taro Skopje,Ohrid, Struga thaj Kičevo sar taro javera komune da taro Skopsko thaj jugozapadno regioni kova so vazdinge ple veštine bašo pobaro nivo, adaleja so te šaj te uključinenpe ko kurko taro trudi.

Sarine so lele than ko proekti barakerge ple šajdipa bukarnipaske thaj kokrkorobukarnipaske preka ko obuke bašo komunikaciska veštine thaj aktivno rodibe buti, obuke bašo pretpriemništvo thaj tehnička veštine, ko jek thaj o obuke preka ki buti jali praktikanstvo.

Plo potencijali baši bukarnipe preka ko obuke bašo komunikaciska veštine thaj aktivno rodibe buti barargele 70 bi bukarne personija, dzi kote o obuke bašo pretpriemništvo sinelen šajdipe te oven kotor lendar 66 personija adaleja so sine lenge sikavdo sar te vodinen plo biznisi thaj ple ideja te prezentirinenlen preka ko biznisi, o majšukar 3 idee sine lenge dendo pustik.

Šukrakeribaja 19 kompanijenge, 38 bi bukarne personija sinelen praktična veštine ko periodi taro 2 masek thaj bizo rezervirimo lele o šajdipe bašo resaribe plo avgo bukarno iskustvo.

Neve veštinencar sar so si: frizerija, šminkerija, monterija bašo solarna panelija, nega čhavenge, kompjutersko smetkovodstvo thaj stolarija, resargepe 17 personija preka ko obuke bašo tehnička veštine ko periodi taro trin masekija.

Ko ramke taro proekti si thaj i publlikacije taro pretpriemništvo thaj razvibe e biznisenge ko pripadnikija e khedinenge ki Makedonija kolencar prezentirinelape i kompilacija taro naodija thaj angleder mesažija taro kerdo rodlaribe bašo pretpriemništvo thaj razvoj e biznisenge thaj „start-ap“ ko pripadnikija taro khedinja ki Republika Makedonija.

O proekti ikerelape sine 12 masekija thaj si finansirimo tari Europakiri Unija taro IPA Programa bašo razvibe e manušeskere resursija preka ko sektori bašo centralno finansiribe thaj phanlipe e kontraktenge angleder o Ministeriumi bašo finansija thaj Ministeriumi bašo trudi thaj socijalno politika, dzi kote o proekti ikergele i Makedonikani razvojno fondacija bašo pretprijatija thaj Lokanlno agencija bašo razvibe tari Struga.

 


Kjani IbraimDecember 26, 2017
bukarnipe-roma-proekti-24vakti-1.png

1min335

Agorutni konferencija bašo proekti taro Habitat Makedonija bukarnipaske e Romen.

 Ikerde modelija bukarnipaske e Romen

O rezultatija taro proekti „Ikerde modelija bašo bukarnipe e Romenge“ ka oven prezentirime ki agorutni konferencija avdie ko Skopje, organizirimo taro Habitat Makedonija.

Ki konferencija sar so si havlardo ka ovel phravdi diskusija bašo modeli e bukarnipaske e Romen razvimo ko ramke taro proekti.

O proekti si ikerdo ko barabarbuti keribe e Centroja baši Romani khedin „DROM“ taro Kumanovo thaj o Khedipe bašo biznisi thaj konsultantija „Kreacija“ taro Skopje.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime