Sali MemedMarch 24, 2020
ssssssss.jpg

1min27

Корона вирусот и вонредната состојба ги погодија граѓаните кои се најсиромашни и истите не може ги плаќаат сметките, да обезбедат храна за семејството, како и да ги плаќаат ратите од кредитите кон банките и другите небанкарски институции (финансиски институции кои даваат брзи он-лајн кредити, штедилници и кредитни фондации).

Ги поздравуваме економски мерки кои ги донесе Владата во врска со одложеното плаќање на кредити кон деловните банки, меѓутоа не се опфатени  другите финансиски институции како на пример: Кредисимо, Тиго, Мкеш, Иуте, Форца, Хоризонти, Можности и други.

Веруваме дека голем број на граѓани имаат тековни кредити во горенаведените институции и истите се задолжени месечните рати да ги плаќаат навремено без оглед на сегашната кризна состојба.

Во време кога голем број од луѓето се невработени, отпуштени од работа, пратени на принудни одмори, не може да продаваат, и се спречени да заработуваат, истите не се во можност да одговорат на барањата на небанкарските институции да ги исплатат месечните рати при што постои голема опасност  населението да навлезе во уште поголема криза и сиромаштија

Затоа бараме од Владата мерката за Одлагање и реструктурирање на отплатите на кредитите за фирми и граѓани да ја прошири и да ги опфати и небанкарските институции (Финансиски институции – брзи кредити и он-лајн кредити, кредитни фондации и штедилници).

Мерката за реструктурирање на кредитите (одложување на плаќањето) на месечните рати за заеми од небанкарските финансиски институции треба да стапи на сила Веднаш, бидејќи обезбедувањето на основна егзистенција за семејствата треба да има приоритет а не плаќањето на кредитот.

Оваа мерка треба да им овозможи на семејствата поголема финансиска сигурност и преживување во периодот додека трае вонредната состојба.

Се вели, во иницијативата

Повеќе за петицијата за потписи на следниот линк.

Одложено плаќање на кредити од небанкарски институции

 


Sali MemedFebruary 9, 2020
received_2834577909942994.jpeg

1min248

Ј А В Н А Р Е А К Ц И Ј А

Здружението на граѓани Ромаверзитас, ја истакнува својата загриженост поради недоличното однесување на насилниците – “контролори” од Јавното собраќајно претпријатие, ЈСП Скопје што се случи на ден 09.02.2020 година во 10:45 часот врз нашиот студент на правен факултет, Сирхан Усеин.

Здружението на граѓани Ромаверзитас целосна ја подржува реакцијата на Сирхан Усеин и јавно ги повикува надлежните лица од Министерството за внатрешни работи, Комисијата за заштита од дискриминацја, Народен правобранител и Јавното сообраќајно претпријатие да ги превземат потребните мерки и целосно да го расчистат случајот.

Ние сметаме дека ова општество заслужува подеднаква шанса за сите без никакви изживувања од насилниците, потиснувања, закани и дискриминација. Секое недолично однесување, навреда или закана заслужува и соодветна реакција до сите инстанци и институции во државата, барајќи корекција на насилството, говорот на омраза и дискриминацијата по било кој основ.

Бараме соодветна постапка и заштита на нашиот студент на правен факултет Сирхан Усеин и истовремено го повикуваме, Јавното сообраќајно претпријатие –ЈСП, во име на насилниците – јавно да се оградат и извинат за недоличното однесување на нивните вработени лица и да превземат одговорност и мерки за корекција за истото да не се повтори.

Потпис

Здружение на граѓани Ромаверзитас


Sali MemedJanuary 29, 2020
rrc1.jpg

1min173

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово веќе втора година го имплементира проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“.

Проектот е финансиран од Европската Унија и Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта. Проектот со импелементација започна да се спроведува од 01 Октомври 2018 година и ќе трае до 31 Јули 2021 година.

Проектот се имплементира во три општини во Република Северна Македонија: Шуто Оризари, Тетово и Гостивар.

Проектот е дизајниран да  придонесе кон подобрување на пристапот на ромските деца во предучилишното образование, да го олесни пристапот и запишувањето на ромските деца во основните училишта, да го поддржат образовниот напредок на запишаните деца, да го зајакнат капацитетот на родителите и врската помеѓу родителите и образовните институции во Македонија.

Проектот има две главни компоненти:

1.Поддршка на вклучувањето на децата Роми во предучилишно воспитание и образование и ран детски развој;

2.Поддршка на основното образование на учениците Роми преку обезбедување на туторска поддршка за учениците во прво, второ и трето одделение, ученици кои покажуваат слаби резултати по предметите мајчин јазик и математика.

Дополнително проектот е фокусиран и на подигнување на свеста на родителите за важноста од раното вклучување на нивните деца во воспитно – образовниот процес како и јакнење на вештините на родителите за поддршка на образовниот процес на нивните деца.

Целна група на проектот:

 1. Вклучени 207 деца Роми во предучилишните установи во Шуто Оризари, Тетово и Гостивар, на возраст една и две години пред поаѓање во основно образование;
 2. Вклучени 213 ученици Роми во програмата за туторска поддршка кои посетуваат прво, второ и трето одделение во општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар;
 3. Вклучени повеќе од 300 родители Роми активностите на проектот.

Повеќе за проектот и соработката со градинката 8 април и општината Шуто Оризари на следното видео..

 


Sali MemedJanuary 7, 2020
-за-ромите-во-македонските-медиуми-Дискриминација-Антициганизам-говор-на-омраза-01.jpg

1min129

Врз основа на на досегашната пракса на Едукативниот и медиумски центар  24вакти – Скопје како организација за зајакнување, застапување и креирање на медиумски политики за унапредување на медиумската писменост говорот на омраза и намалување на антициганизмот се доведoвме до прашање дека Ромите и неромите всушност многу малку знаат штое е говор на омраза како се потикнува, штое е термин антициганизам која форма тој влијае врз Ромите.

О друга страна со новиот закон за дискриминација овие начела се добро прецизиринаи и уредени со закон кој реално во пракса многу малку се применува. За таа цел ЕМЦ 24вакти како целна група ги опфати младите Роми/ки и нероми/ки организирани во две фокус групи по 7 млади со Роми во едната група и нероми во втората група  и се фокусираат на значењето и знаењето на медиумската писменост, говор на омраза во медиумуте и терминот антициганизам преку медиумите во  Северна Македонија.

Активностите се направени од однапред подготвен прашалник со фокус сликата на ромите во македонксите медиуми, медиумска писменост, говор на Омраза на социјални мрежи и антициганизам. Прашалникот се состои од две појдовни точки.

Едната како младите Роми ја гледаат ја чуствуваат дали ја има дискриминацијата кон Ромите во медиумите и социјалните мрежи.   Вториот прашалник ке се состои како другите млади нероми гледаат кон говорот на омраза, антициганизам и дали реагиаат кога ке глеедаат како некој пишува или комуницира со јазикот на омраза. Прашалникот е  подготвен од страна на есксперт  ангажиран за пишување на анализа за состојбата на медиумската писменост кај младите Роми и дали е подобрена сликата на медиумите,  говорот на омраза и антициганизамот в о Северна Македонија. Во прилог прашалникот и од тип1 и тип 2 кое кого користевме за информации во фокус групите. За квантитативен резултат како и пoкасно квалитетна анализа преку google form   испративме онлајн прашалник до 50 луѓе  релевантни засегнати страни за процесот на медиумска писменост дискриминација , антициганизам и говор на омраза истиот беше ипсратен до  институции, медиуми, студенти, невладини организации итн со кој ги  споредивме заедно со добиените резултати од фокус групите. Во прилог  на пдф формат резултатите од гугл форм прашалникот и одговорите на онлајн анкетарите.

Во исто време заедно со експертот  и координаторот на проектот пратено е емаил на релевантни институции за сообирање на информации од јавен карактер за потребите на анализата. За жал повекето институции не ни пратија информации од јавен каракер додека се обработуваше анализата. Повеке информации ги превземавме од извештаи од надлежни институции како и информаци од нивните сајтови. Вооедно побараме актуелни преставки препратени до СЕЕМ до ЗНМ, народниот правобранител како и до комиcијата од заштита на дискриминација. Со кои информации поквалитетно ги обработивме  резултатите  од добиените информации. Експертот на самата анализа ги пренесе и законските решенија за медиумите во Северна Македонија како и одлуки и решенија од судски процеси и преставки до Јавно Обвинителство .

Со извештајот од истражувањето “Контексти за ромите во македонските медиуми„- Антициганизам, дискриминација, говор на омраза  добиваме податотоци каков напредок имаме од 2016 година со првите препораки на овие форми на дискриминација кои каkо ЕМЦ  24вакти коинтуиниринао досега даваме препoраки и начини за справување, охрабрување и спречување на говорот на омраза во македонските медиуми и социјални мрежи до сега.

И каков е степенот на подобрување, намалување или статус кво на сликата за ромите во македонските медиуми. Озвештајот од истражувањето “Контексти за ромите во македонските медиуми„- Антициганизам, дискриминација, говор на омраза   е сеопфатен за 4 години додека трае субгрантирањето за Антициганизам и говор на омраза со кое коинтуинирано ЕМЦ 24вакти дава извештај до релевантни инстистуции и Европската комисија.

Се вели во соопштението до медиуми испратено од Едукативниот и медиумски центар 24вакти.

Публикацијата е издадена во рамки на проектната активност “Анализа – Медиумска писменост и говорот на омраза кај младите“ , која е составен дел на проектот “Заедничка иницијатива за зајакнување на ромското граѓанско општество на Западен Балкан и Турција поддржан 2015/370-300 од Европската комисија“.

Извештајот можете да го прочитате на следниот линк

Извештај „ Контексти за ромите во македонските медиуми- Антициганизам, дискриминација,говор на омраза Анализата “Контексти за Ромите во македонските медиуми


Sali MemedDecember 10, 2019
.jpg

1min142

Потпишан меморандум за разбирање помеѓу општина Шуто Ориари и Едукативниот медиумски центар ЕМЦ 24ВАКТИ. Каде, Општина Шуто Оризари и Здружение Едукативен медиумски центар – 24ВАКТИ Скопје, врз основа на нивниот мандат, имаат заедничка цел да го унапредат образовниот, медиумскиот како и IT статус на ромската заедница во Република Северна Македонија.

Општина Шуто Оризари и Здружение Едукативен медиумски центар – 24ВАКТИ Скопје, покажаа интерес да изградат партнерство во спроведување на конкретни проектни активности со цел да изнајдат најефективни можности за искористување на расположливите ресурси за развојните приоритети на државата во делот на образованието, медиумски и IT на ромската заедница, согласно локалните и национални акциони планови како и потребни документи за унапредување на ромската заедница во  Северна Македонија.

Затоа, врз основа на заедничката доверба Општина Шуто Оризари Здружение Едукативен  и медиумски центар – 24ВАКТИ Скопје го склучуваат овој Меморандум за разбирање.

 

 


Sali MemedDecember 5, 2019
11-1.jpg

1min144

Ромската литература од денес е збогатена со нова научна студија под наслов „Геноцидот врз Ромите во Втората светска војна. М-р Мирдита Салиу е првиот автор на една ваква значајна студија за геноцидот врз Ромите во Македонија, а нејзината вредност е од големи размери бидејќи е автор од ромската заедница која зад себе остава значаен труд за севкупната историја на ромскиот народ.

Научната студија содржи елементи кој опфаќа одреден период, за кој можеме да кажеме дека претставува не само продолжение на дискриминаторските политики и практики кон Ромите од минатото, туку и врв на дискриминацијата, а тоа е геноцидот во Втората светска војна.

Во овој период вниманието е насочено кон истребување на Ромите, кои претставувале пречка во развојот на нацистичкото општество.

За да се надмине проблемот на асоцијалноста на Ромите и опасноста од Евреите, нацистите креирале и наредиле спроведување на планот за „Конечно решение на еврејското прашање“ (Die Endlösung der Judenfrage), геноцид, односно нивно истребување поради нивната замислена припадност на инфериорна раса.

Овој предмет на интерес стои во директна врска со одземање на основните права на човекот, какви што се правото на живот и слобода, чија крајна цел била целосно истребување на Ромите и Евреите.

Овој труд се очекува да даде свој придонес за дополнување на историјата на Ромите, особено во делот која се однесува на холокаустот и на геноцидот во Втората светска војна и воедно оваа проблематика да заземе соодветно место во научната мисла на нашите простори.

Овој научен труд се поклопува со одбележувањето на 75 годишнината од извршениот геноцид врз Ромите. Да потсетиме дека на 15 април 2015 година Европскиот Парламент ја усвои Резолуцијата со која 2 август се прогласува за ден на сеќавање на жртвите на геноцидот врз Ромите во Втората Светска војна (1940-1945).

 


Sali MemedDecember 4, 2019
Sali-tetara-1280x720.jpg

7min110

The Tajsa Prize honors an outstanding Roma individual who is enriching Roma arts and culture, embodies the founding principles of ERIAC, drawing inspiration from Roma cultural heritage while shaping and re-inventing forms of Roma cultural expressions for the next generation.

The Tajsa Prize is very special – it is sponsored entirely through the membership fees of ERIAC associate members, to nurture the spirit of community support, investing into Roma talent and creativity. The endowment of the Tajsa Prize in 2019 is of 5200 euros.

From all nominations submitted by ERIAC community – associate members, Barvalipe Academy members and Board members –  a pre-selection committee selected 5 finalists.

We are proud to reveal the finalists for the Tajsa Prize 2019 (in alphabetical order):

 

Árpád Bogdán (Hungary)

Born in 1976 in Hungary, Árpád Bogdán is a film director and writer, known for Genezis (2018), Boldog új élet (2007) and Gettó Balboa (2018). His feature film received a special mention from the Berlinale’s Panorama jury in 2007, was shown in Toronto and Karlovy Vary, and won several awards in Europe. He is also a painter and has published several works of poetry.

 

       Hamze Bytyçi (Kosovo/ Germany)

Hamze Bytyçi is actor, director, performer and pedagogue. He is the chairman of RomaTrial and founder of different in initiatives like the Herdelezi celebration in Berlin, the annual international youth commemoration on 2nd August at Auschwitz (since 2010) and Berlin (since 2013), the AKE DIKHEA? Festival of Romani Film. In 2018 he was co-curator of the 1st Roma Biennale COME OUT NOW!. He performs in his live shows “Hilton 437” and leads youth projects like the “Balkan Onions” film school. Since 2016, he is member of the Berlin board of the party Die Linke.

 

Robert Gabris (Slovakia/ Austria)
Robert Gabris was born in Slovakia, lives and works as a freelance artist in Vienna.Gabris deals with drawing and engraving,   describing the content of his work as a socially critical, political and activist confrontation with identity issues and new perspectives of the Roma in the European context.Starting point of his work are new experimental forms of drawing as a resistance against exclusion, homophobia and racism.

 

Selma Selman (Bosnia and Herzegovina)
Selma Selman, an artist and activist, was born in 1991 in Bihac, Bosnia and Herzegovina. Her work embodies the struggles of her own life as well as her community, employing a plethora of media such as performance, painting, photography and video installations. Her aim is to break down the prejudice which essentializes her community to the lowest common denominator denying them the right to self expression. Selma is a founder of the organization ”Get The Heck To School” whose aim is to empower Roma girls all around the world who faced the ostracization from society and poverty. Lives and works in the USA and Europe.

Alina Serban (Romania)

Alina Serban is an award-winning actress, playwright and director. Born in 1987, Serban grew up in Bucharest, Romania. For her first leading role in cinema, Serban stars in Marta Bergman’s feature film ‘Alone at My Wedding’, which

premiered at the Cannes International Film Festival in 2018 and earned her several Best Actress awards. As a playwright, Serban pioneered Roma feminist political theater, with three plays to her name by the age of 29, including ‘The Great Shame’, Romania’s first play about the taboo topic of Roma slavery, becoming the first Roma woman director to have a play included in the permanent repertoire of a state theatre in Romania in 2018.

The International Jury composed of Barvalipe Academy members and in consultation with the ERIAC Board, will announce the winner of the Tajsa Prize during the Prize ceremony on December 9, 2019 in Berlin.

The evening program of the Tajsa Prize Ceremony is organized as a concluding event of the “Roma Tangible Heritage Network” project, financed by the Federal Foreign Office, Germany. The event will count with the presence of entire ERIAC community – including over 80 ERIAC associate members, participants of the ERIAC General Assembly – as well as international diplomatic and political supporters and allies. The Ceremony will feature a concert of the world-renowned flamenco pianist David Peña Dorantes with guest appearances of flamenco singer María José Llergo and Hungarian Roma singer Monika Lakatos.

 

 

 


Sali MemedDecember 3, 2019
Sonce.jpg

1min172

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово oрганизираше Национална тркалезна маса која се одржа на 03 декември 2019 година.

На присутните прво им се обрати Вирве Вимпари, Раководител на Оддел за оперативни работи 2 во Делегација на Европската Унија во Република Северна Македонија која говореше за напорите и средствата кои Европска Унија ги вложува за подобрување на статуст на Ромската заедница во РСМ.

Воведно обраќање имаше и Музафер Бајрам, Министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за унапредување на состојбата на Ромите во РСМ, за улогата што ја има Кабинетот на Министерот без ресор во насока на исполнување на стратешките определби согласно Стратегијата за Роми 2014- 2020 година, со цел да се овозможи подобрување и зајакнување на положбата на Ромите во државата.

Извршниот директор на Асоцијацијата за демократски развој на Ромите Сонце, Ферди Исмаили ги истакна дел од успесите кои организацијата ги има постигнато во последните години од своето долгогодишното постоење, насочени кон зајакнување и подобрување на статусот на Ромската заедница на национално ниво.

Презентација на постигнувањата и резултатите на проектот имаа Маргита Стојановиќ, координатор на проект Од акција до еднакви права за Ромите при АДРР Сонце и Игор Јадровски, Правник во Групата за малцински права од Лондон.

Организациите членки на Мрежата за застапување на правата на Ромите ги презентираа специфичните проблеми на ромската заедница по клучни области и препораки кои се содржани во заедничкиот план на Мрежата и дискутираа со претставниците на државните институции за неопходните чекори кои треба да се преземат за справување со проблемите од клучните области: образование, вработување, здравство, домување, социјална заштита, како и меѓусекторските прашања: дискриминација, правна неписменост и родова нееднаквост.

Во Мрежата за застапување на правата на Ромите членуваат околу 30 домашни организации и 10 ромски медијатори.

Овој настан се одржа во рамки на проектот “Од акција до еднакви права на Ромите” финансиран од Европската Унија кој го реализираат Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.

Проектот има за цел да поттикне поголемо и ефективно учество на ромската заедница во одлуките кои влијаат на нивните животи со цел влијанието во креирањето на политиките да придонесе кон намалување на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница.


Sali MemedNovember 30, 2019
20191129_121808.jpg

2min108

Erati ko Utarale makedonijakoro khedipe bukjarno arakhiba sine mashkar interparlamentarno grupa thja i neformanlo romani mreza bashi sistemska thaj trajna decizije bashi o Roma ki Utarali Makedonija.

Ko akava arakhiba mashkar o deputatija save tane kotor tari interparlamentarno kupa kote lakoro presidenti si o Deputati si Samka Ibraimovski, kergja pe lafi bashio 4 prititetija koleja so akaja neformanl kupa ki sati makedonija rodela sistemsko te anelpe decizija odola si:

 • Kherutnipe thaj urbanizacija , legalizacija taro romane mahale ki Utarali Makedonija.
 • O Roma te oven pravicno zastapenost ki javna thaj drzavno administracija
 • Manusha bizo dokumentija te anelpe decija bashi lengoro formanlo sistemsko status
 • Ki komisija bashi antidiskriminacija te ovel romano chlen ki akaja komisija.

Akala rodipe diskutiringepe ko bukjrano lafikeriba kote sine taromreza prezentirime o priritetija hem o decije sar shaj te anelpe agorutni decizija.

O Deputatija save si kotor tari interparlamentarno kupa ki khedin e presidenteja Samka Ibraimovski dengje saporto bashi akaja inicijativa tari mreza kolejaso dengja akala 4 priritetija ko sig vakti te shaj diskutirinelape ki interparlamentarno kgrupa koleja lengi zadacha ka ovel te shaj prenesinena akala shtar priritetija ko Makedonijakoro khedipe thaj te pravelpe rasprava bashi akava puchiba koleja so shaj prekal o kanunija te smeninepe koleja ka delpe ki sila te shaj anelape sistemska thaj trajna decizije.

Ko sig vakti taro akava dikibe ka ovel thaj panle lafija thaj preporake koleste jka shaj interparlamentarno kupa te reagirinel kko Makedonijakoro khedipe bashi akala znachajna problemija ko Roma.

 


Sali MemedJuly 9, 2019
index.jpg

7min279

Description

The Roma Education Fund (REF) is seeking its next Executive Director to lead the organization in the fulfilment of its strategy and objectives. REF’s mission is to contribute to closing the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma, including through the desegregation of education systems. Following the new Strategic Framework adopted in 2018, REF strives to achieve its objectives by scaling up interventions that have been successfully piloted, supporting activities that are respectful and inclusive of Roma at all levels of education, providing a forum for advocacy and discussion of Roma education issues, and serving as a centralized source of information on Roma education issues.

Eligibility criteria for a successful candidate:

 • Skills and abilities to ensure a safe and successful completion of transition of Headquarters (HQ) from Budapest, Hungary, to Belgrade, Serbia;
 • A successful track record of at least five years managing staff, resources and fiduciary responsibilities with proven experience in results based management and strategic thinking in a multicultural environment;
 • Knowledge of education policy and practice as they relate to Roma education;
 • Skills and experience in advocacy and policy dialogue in difficult environments;
 • Experience leading an organization, department or project through a period of growth;
 • Demonstrated success in managing complex, international programs and projects;
 • The ability to build strong relationships, and work in a supportive manner alongside colleagues, volunteers, and stakeholders;
 • Proven ability to manage own professional development and willingness to learn;
 • A proven track record of raising funds from a variety of sources (governmental, international organization, private);
 • Familiarity with policies of international organizations in Europe, especially the European Commission, the Council of Europe and the OSCE;
 • Experience with minority inclusion issues, programs and projects;
 • Demonstrated commitment to equal opportunities and diversity;
 • The highest personal integrity;
 • Readiness for extensive travel to supervise REF entities in the countries of Central and Eastern Europe and the Western Balkans;
 • Excellent spoken and written English. Knowledge of other relevant European languages spoken in Central and Eastern Europe and the Western Balkans, including Romanes, will be an advantage;
 • A Master’s Degree or equivalent academic qualification in a relevant field of study, such as education, social science, political science, management or economics.

The Executive Director will have following duties:

 • Manage REF’s operations in order to implement its strategic objectives and continue increasing flexibility, efficiency and effectiveness of programs;
 • Recruit, manage and develop REF staff to ensure the right balance of skills and knowledge and to motivate and support staff performance and growth;
 • Plan for and oversee the development and growth of REF, including the development of new legal entities in target countries subject to approval by the Board.
 • Lead fundraising efforts to maintain operations and for future growth;
 • Act as the primary contact for donors, maintaining effective communication, and ensuring timely reporting and maximum transparency;
 • Plan and manage REF’s budget and ensure the highest level of fiscal accountability and integrity;
 • Develop strong collaborative links with all stakeholders, especially Roma communities and organizations, pro-Roma civil society, municipal and national governments, international organizations and donors;
 • Represent REF externally to support education policy change and new and existing programs, especially with international organizations and governments (including ministries of education and local governments);
 • Provide timely and clear information and advice to the REF Boards;
 • Serve as Secretary to the REF Boards;
 • Ensure all REF decisions and actions are taken in line with existing policies and that accurate and complete records are kept;
 • Sustain the independence, objectivity and integrity of REF and its programs.

Salary, starting date and location:

Salary and employment conditions will be established by the Board of Trustees and will be commensurate with the level of skills and experience expected of the Executive Director.

The Executive Director will be employed under Serbian law. The starting date for the position is January 1, 2020.  The new Executive Director will serve in the new REF HQ location in Belgrade, Serbia.

How to apply?

Applications should include:

 • An up-to-date professional biography;
 • A letter of motivation (maximum 500 words);
 • A concept note of 1500 words outlining the applicant’s vision of REF’s leadership and management
 • The names of three references who may be contacted at an appropriate point in the recruitment process.

Candidates of self-declared Roma origin are particularly encouraged to apply.
Applications from all suitably qualified, irrespective of gender, disability, marital or parental status, racial, ethnic or social origin, color, religion, belief, or sexual orientation are welcome.

These materials should be sent to REF Board Chair, Andrzej Mirga, at: amirga@romaeducationfund.org

The deadline for applications is September 1, 2019.

 

To download PDF version please click here



Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime