Sali MemedNovember 26, 2018
ref.jpg

2min110

Persi vikendi an o 17 Novembro paše ko 14 o časo aso lokalno vakti an i Budimpešta – Hungaria iklili bari jag an o objekto kote si o ofisia thaj o nakcelarie taro Romano Edukaciakoro Fondi – REF.

Ov ki piri eksluzivno notacia e Web portaloeske “Roma Times” o direktori e REF-eske o Nadir Ređepi vakergja:
“I bari jag iklili ko kotor taro restorani so si locirime an o teluno kotor e objekteske thaj prekal ventilacisko sistemi buvlilo ko ofisia taro REF so si an o uprune etažia. Resle thaj mujaljagakere ekipe thaj nekoborsaatengoro lokaliziribe e jagake čhinavgje i jag. Ko jekh so tari jag thaj so taro bare panja ko kancelarie taro REF sine zijankerde pobaro kotor taro kompjutersko, arhivsko thaj tehikano kotor.

Aso o Ređepi akava ka karel tikno prolongiriba an o aktivitetia ko kotor taro deiba o stipendie e Romenge -studentia numa pakajala kaj nane odova prolongiribe te ovel pobuter taro duj kukre.

Akana isi aktiviteto ano revitalizacia thaj prefrliba sa e kompjutersko informacie e stipendienge palem te arhivirinen pe akala informacie.
Ko jekh o direktori taro REF o Nadir Ređepi vakerela: ” Akana si saste paše an o agor o aktiviteti bašo funkcioniriba o nevoformirimi kancelaria REF- Makedonia. Udđarel pe kaj an o starti taro 2019 berš kaj akava ofiso an i Makedonia ka profunkcionirinel pire saste kapacitetea ” akcentirinela o direktori taro REF an i Budimpešta o Nadir Ređepi an i piri specijalno dendi informacia e Web portaloske ” Roma Times”

 

Youtube:

 lendo: Romatimes.news

Sali MemedNovember 25, 2018
GARAVDE-MUJA-1280x900.jpg

1min109

Taro avdje dzi 3 o noemvri 2018 ko trin dizja ki Makedonija ikerelape o tradicionalno 15 ko niče teatarsko festivali ” Garavde Muja”kova so akava bersh isile barvalo repertoari taro tetarsko prestave save so avena taro balkanska phuvja sar soj romane tetarija taro Prizren, Kosovo thaj tari Hrvatska avena o romane teatrija tari Pula thaj Rijeka numa akava bersh jekajek agjar isi duj pprestave tari Makedonija taro Štip thaj taro Skopje Romao ilo thaj Barikanipe.

Avdije ko Veles ka oven duj prestave thaj odova o tetara tari Rijeka thaj o romano teatar taro Prizren.

Pobuter bashi sasto festivali Garavde muja diken ko intervju e prezidenteja thaj organizatori taro Festivali Branislav Petrovski prezidenti ko Romano Ilo


Sali MemedNovember 22, 2018
Nadez.png

1min164

Проектот „Зајакнување на улогата на граѓанското општество во осигурувањето рамноправност и квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување (3Е)“ има за цел да придонесе кон тековните реформи за интеграција во Европската Унија, преку зајакнување на компетенциите на засегнатите страни и учеството на граѓанското општество во осигурување на рамноправност и квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување (ПОВЗ). Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) а го спроведува Фондацијата за образовани и културни иницијативи Чекор по чекор – Македонија во партнерство со невладините организации ЦСИ Надеж од Скопје и Биро Мутант од Холандија.

Со цел да се осигура висока стручност и професионално знаење кај граѓанскиот сектор во државата за компетентно и значајно учество во креирањето, имплемнтацијата и следењето на политиките за рамноправно и квалитетно предучилишното образование, воспитание и згрижување, како и отвореност и волја за соработка на предучилишните установи, Проектот организира две тродневни работилници за претставниците на засегнатите граѓански организации, институции и градинките. Истите ќе се одржат од 21ви до 24ти ноември во Струмица и од 12ти до 15ти декември во Скопје.

Програмата на работилниците се темели на „Националната рамка за квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување“ која е сеопфатен инструмент наменет за зајакнување на улогата на граѓанското општество во дизајнирањето, имплементацијата и мониторингот на политиките кои се однесуваат на ПОВЗ и за приближување на системот за ПОВЗ во државата кон стандардите на Европската Унија. Документот, развиен во соработка со релевантните институции и експерти, содржи препораки и идеи за унапредување на системот на ПОВЗ, преку зголемување на опфатот, обука и професионален развој на предучилишниот кадар, вклучување на родителите и локалната заедница, подобрување на наставната програма и средината за учење, а особено препораки за унапредување на управувањето со системот и установите, и следењето и вреднувањето на квалитетот во работата.

Работилниците имаат за цел инапредување на капацитетите за примена на оваа рамка во работата на градинките, со што ќе се одржува квалитетен и рамноправен систем на ПОВЗ во државата.

 

 


Sali MemedNovember 22, 2018
46502325_2034634383250266_5579208026977468416_n.jpg

1min191

Национална тркалезна маса за застапување се одржа на ден 21.11.2017  со цел објавување на брифингот Ромите во Република Македонија: Предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита, во Хотел Мериот во Скопје.

Брифингот, објавен на англиски, македонски, албански и ромски јазик, е издаден преку соработката на МРГ и СОНЦЕ. Истиот дава бројни препораки до македонската влада и локалните самоуправи. Брифингот се фокусира на три клучни области во кои Ромите и понатаму се соочуваат со дискриминација: образование, домување и здравство.

На тркалезната маса говорници беа: Министерот без ресор г-дин Аксел Ахмедовски, г-дин Самка Ибраимоски-Пратеник во Собрание на РМ, г-ѓа Васка Бајрамоска- заменик Народен правобранител, Атиџе Османова-проектен медијатор и Мако Демиров- претставник од ромската заедница. Исто така во првиот панел имаше воведно обраќање и извршниот директор на АДРР СОНЦЕ – Г-дин Ферди Исмаили.

 На настанот беа поканети претставници на државни институции од клучните области, претставници на меѓународни институции/организации, експерти, организациите членки на Мрежата за застапување на Ромите и медијатори.
Тркалезната маса беше организирана во рамки на проектот “Од акција до еднакви права на Ромите” финансиран од Европската Унија, а имплементиран од Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Група за малцински права – Лондон (МРГ)

Онлине брифингот на повеќе јазици може да го најдете на следниве линкови :

MRG_Brief_Mac_ENG_Nov18

MRG_Brief_Mac_MAC_Nov18

MRG_Brief_Mac_ROM_Nov18

MRG_Brief_Mac_ALB_Nov18 (1)


Sali MemedNovember 20, 2018
pristap.jpg

1min255

21 Ноември 2018  се објавува нова студија за реалностите со кои се соочуваат Ромите во Македонија издадена од Меѓународната Група за Малцински Права (МРГ) и Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ.

12 ромски медијатори лоцирани во 6 општини интервјуираа стотици Роми со цел да соберат нови информации и да добијат целосна слика за нееднаквостите, инситуционалната дискриминација и социјалните предрасуди со кои се соочува ромската популација во Македонија. Резултатите на ова истражување се собрани и прикажани во брифигот: “Ромите во Република Македонија: предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита”.

‘Целта на објавувањето на овој извештај е да се привлече вниманието на државните и локалните институции кон предрасудите и стигмата со која Ромите и понатаму се соочуваат во нивниот секојдневен живот и покрај постоењето на соодветно законодавство со кое се забранува дискриминација – вели Ферди Исмаили, извршен директор на Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ. “Таа е заснована на наоди од медијатори кои се запознаени со  проблемите со кои се соочуваат Ромите преку директни посети на ромската заедница во шест општини”.

Медијаторите ги имаат собрано најсериозните примери од социјалната ексклузија во Македонија, започнувајки од ризикот од бездржавјанство до причините поврзани со значително понискиот просечен животен век кај Ромите (68 години) во споредба со просекот на националното население (73.5 години). Други проблеми откриени од резултатите собрани од медијаторите вклучуваат дискриминација при пристап до услуги, на пример забрана на ромските деца до пристап на базени и исклучувањето на Ромите од рестораните, кафулињата и хотелите.

Брифингот, објавен на англиски, македонски, албански и ромски јазик, е издадед преку соработката на МРГ и СОНЦЕ. Истиот дава бројни препораки до македонската влада и локалните самоуправи. Брифингот се фокусира на три клучни области во кои Ромите и понатаму се соочуваат со дискриминација: образование, домување и здравство.

Образование: многу ромски деца посетуваат сегрегирани часови, или тие се физички одделени од нивните не-ромски врсници; според истражувањето овој феномен се чини дека е во пораст. Сиромаштијата е уште една пречка за образованието на Ромите: многу ромски родители немаат доволно пари за да купат нови облеки, обувки и потребни училишни материјали за нивните деца. А за најсиромашните ромски домаќинства, кои немаат пристап до питка вода, дискриминацијата и говорот на омраза се доволна причина за некои родителите да одлучат да не ги испратат нивните деца во училипте со цел да ги заштитат од малтретирање.

Домување: многу ромски фамилии живеат во куќи со помалку од 5 квадратни метри по лице; околу 80,000 ромски домаќинства немаат долгорочни решенија за домување.

Здравство: Ромките често живеат во оддалечени населби без пристап  до јавен транспорт; тие не се доволно информирани и се редовно дискриминирани од страна на медицинскиот персонал. Поради тоа, многу од нив не ги посетуваат своите регистрирани гинеколози за време на бременоста и во некои случаи тие се породуваат во нивните домови.

‘Кога работев на брифингот, сфатив дека сите тие области се меѓусебно поврзани и покрај напорите на владата да ја подобрат ситуацијата, Ромите сé уште се соочуваат со дискриминација в о абсолутно секој дел од својот живот ‘ вели Андреа Спиталски, авторот на брифингот и правникот на “Од акција до еднакви права на Ромите’. Работата на ромските  медијатори е многу важна за да се подигне свеста за овие проблеми. Македонската влада, граѓанското општество и ромските активисти мора да се здружат за да ги избришат вкоренетите социјални неправди со кои Ромите се соочуваат.”

Во брифингот се истакнува длабоко загрижувачкиот пример на релоцирана група на Роми, која по поплава мораа да се населат во зграда која била поранешна болница. Тие беа принудени да спијат на подот, без контејнери за ѓубре што доведе до насобрано ѓубре во дворот, како резултат на тоа, голем број деца биле заразени со болести. Без електрична енергија или вода за пиење, децата не можеа да се исчистат и престанаа да посетуваат училиште. Локалните власти ветија дека ќе најдат решение, но досега не се заземени никакви мерки.

Извештајот вклучува голем број препораки. Подолу се дадени неколку примери од текстот:

*Да се процени бројот на ромските деца во околината на секое училиште и да се обезбеди нивна еднаква распределба со не-ромските деца;

*Преглед на наставните материјали и наставните програми за да се осигура дека негативните стереотипи не се вклучени. Доколку е потребно, да се произведат нови материјали кои промовираат еднаков третман;

* Да се забрзаат процедурите за легализација на дивоградбите што ги заземаат Ромите; и

*Зголемување на бројот на здравствени медијатори во општините каде што има висока густина на Ромите, со повеќе ресурси за поддршка на нивната работа.

Извештајот “Ромите во Република Македонија: предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита” ќе биде објавен онлајн на 21ви Ноември во 18:00 часот.

Исто така ќе има настан во Скопје, Македонија, во Хотел Мериот на 21ви Ноември во 11:00 часот.


Sali MemedNovember 14, 2018
-1-1280x960.jpeg

2min102

Biradzjakkri organizacija ,, Romaniland – javin”  taro Skopje   ikerga ki siklana Prajla Ramiz Hamid  o na sako diveskkri čipota panli e Romane kulturaja  thaj i mangin taro korkoro dramaribe thaj hramibe Romane poezie.

Baši sa  akava erati realiziringapes o  aktiviteti thaj putergapes i manifestacija taro presidenti e Biradzjakere Organizacijako ,, Romaniland” Ramce Mustafa,  anglal o misafirija thaj o terne hramutne save lele  than ko akava aktiviteti kerga lafi baši lengrii motivacija thaj šukar buti ko hramibe  Romane gilja thaj poezie save ola nikana na merena but berša ačovena dzivde.

 

Ko akava aktiviteti ko konkursi lele than  so trin siklane tari komuna Šuto Orizari Prajla Ramiz Hamid,  26 juli, thaj ko  S.U.G.S. Šaip Jusuf, thaj denge pumare hramime gilja thaj poezie, thaj  save olendar ka ikersalile kotor sar maj šukar thaj sas olenge dendi simbolikani pursak ( nagrada).


Sali MemedNovember 14, 2018
timea.jpg

9min132

Evropakoro Romano instituti  baši umetnosti  thaj kultura ERIAK, i jekto transnacionalnikani  institucija  tari maj bari jekin ki Evropa, erati  organiziringa nastani anaveja ” I Lekcija šutka”  te šaj te pendzarkeren o ERIAK  buvleste  thaj te zorakerel o buti keripe  e Romane kulturaja  ki Šutka thaj o umetnikane  kulturake institucie  ki Makedonija.

Maj anglal  o tavdipe e čipotake kerga  lafi o koordinatori ki Makedonija taro ERIAK savo vakerga baši i buti ki Makedonija thaj save ka oven o čhane e buti keribnaske, numa  thaj kerga  lafi baši o isiba tari bari kultura e Romengiri savi isilen mangin ko ikerkeripa olakoro.

I sasti cipota fokusirinelpes  ki barvali  Romani kultura  ko sikavkeripe o baro najek diklo tare  kulturako ikerkeripe, i sasti čipota isila mangin te kedlme sarine  Roma save ikerkerena jali kerena buti prekal bajraripe e kulturako, sar thaj te buvlarel buti keripe  ko  nacionalnikano regionalnikano thaj evropikano nivo.

Ko lafi keripe  taro presidenti ko ERIAK  rajni Timea Junhaus kerga lafi baši o barvalipe e Romengoro ki kultura numa pal sa odova akaja organiyacija so kerela prekal evropakere tema, thaj sa odova kamela  te  kerelen pohari thaj ki Makedonija, vakerga baši o barvalipe prekal i kultura thaj čhib savi isitumen ki Makedonija odoleja  ka valani but  hari salde te kerelpes  te šaj te đjal po anglal odova isibe savo tumen isi tumen.

Selaminkerga o avibe taro prestavnikoja Romane ki Makedonija, prestavnikoja taro Ambasade thaj enđio organizacie  hem avera.

Sas thaj lafi keriba e šerutne tari komuna Šuto Orizari Kurto Duduš Kuco, savo kerga  lafi baši šukar incijativa e diveskiri thaj buvlaripe i kultura, numa ko piro lafi irangapes  thaj baši sa odova so isi e Šutka sar kulturakere organizacie save kerena buti  bašh vaydipe i kultura e Romengiri tari Makedonija aso ko  odova delalen bari arka ov sar šerutno thaj i komuna Šuto Orizari.O rajo Duduš thaj vakerga baši i buti e komunakiri Šuto Orizari  so kerela sa ko iranipe  sa so sas e Šutka sar lakkri kultura, tradicija thaj običaj, jekhajek havlarga baši sigo o restartiripe o maj penđardo Romengoro Folklori ,,Pralipe”.

Sasa thaj šajdipe te kerel lafi o prestavniko tare Germanijaki ambasada Katrin Fruhinsfeld  sar vastakerdo tari ambasada kulturakere aktiviribaske, thaj kerga lafi baši i sasti čipota kobor valanutno jek đihani  te  ikerel piri kultura thaj tradicija, hem baši sa odova i ambasada sakana dela baro ikerkeripe ko vazdipe thaj sajdipe  i kultura sakone đihanekskri.

O lejbe than ki akaja čipota salde ka del tumen šajdipe te dikin i bari kultura  ko hošipe thaj baro barvalipe  taro učo kvaliteti thaj baro učipe ko gogaveripe tari ,,Šutka“ sar thaj ikerkeripe  o umetnosti thaj kultura  ko maribe mujal socijalnikano nijamalipa.


Palo adava sas  mukli ikerdi i tribina save  kerge lafi rajni Sevdija Abdulova taro piro bute beršengoro buti keriba ko medije thaj NVO ko vazdipe i čhib thaj kultura e Romengiri, pal odova o rajo Srgan Amet  sar bute beršengoro aktivisti ko NVO  savo ikerga bari sama taro avutne Roma save sas lenge inresno leskoro vakeripe direktno podatokija ikerde taro leskkro buti keripe thaj o rajo Elvis Memeti sar bukarno ko MTSP thaj manuš savo kerga paralela maškar o aktivitetija thaj okova so valani o korkkro institucie  te denlen  baši o đihanija ako kamena  te ovelen šukar ikerkeripe lengi kultura, tradicija thaj i čhib.

Ki sasti čipota  sasa e đihanen  šajdipe  pali odova te oven kotoro tari but šukar iyložba taro amaro penžarutno Rom Durmiš Kazim  savo sikavga so šaj te kerel pire umetnikane vastensar.

 

 

 

 

Đjikaj e  misafirija  dikena  sas i izložba sasalen šajdipe  te uzivinen taro šukar muzikane melodie thaj krle  save nakena telo vas amare jekhajek penđarutne umetnikostar  tari rajni Bajsa Arifovska save kerge šukar muzikani programa.

Baši sa o šukrinkeripe taro akaja šukar čipota ko agor sar šlago baši sasti šukar programa, sas šajdipe e misafiren te oven kotor tare Teatreskoro  dikhipe  taro Romano penđatutno teatro ,,Roma“ “Roma Refreshment” savo  sikavga prekal e scenakkro khelibe panle temaja ,,genocidi  e Romengoro taro dujto sumnaleskoro maribe”.
Sas o agor agorkerde bare maripnaja taro vasta e misafirengere baši i paluni čipota i dikli teatroskiri drama, thaj hošime iklile taro muzej  VMRO  ko centrumi e dizjake Skopje.

 

Video taro nastan

 


Sali MemedNovember 13, 2018
Moni-1280x853.jpg

2min126

Ijuna rakayate  o Studentya e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune  komunitetyenge, organizine yek prezentipe vash o hramipe e Romana Qhibyako dive e Sumdalako kova startingya te festingyol kotar o bersh 2015 ani Repoblika e Hervaskaki.

Pe akava hramipe lele kotor o studentya ,politikake subyektya , reprezentya kotar o OSBE, preprezentya e NGO Organizacienge thay dizune e romane komuniteteske.

O manifestipe sherdingya e romana himna jelem,jelem, kote pe angluno lafipe ulo  kotar o direktori e NGO organiazaciako Roma Versitas Kosovo, Avni Mustava, kote mangla naysipe sa e misafiryenge thay kergya nays e studentyenge kay lele korkoro iniciativa vash te hraminen akava mahatno dive vashg o roma.

Palo akava o Denur Paqaku , studenti ani krang  Politikaki Skenciako, vakergya vash o historiati e romengo thay e romana qhibyako ,o flago thay o diyalektya kola vastingyona may buderi kotar o roma ano Sumbal.

O lafipe lela ini o veteran e zhurnalistikako Orhan Galush, kola sine prezentyuno thay bare emociyenda vakergya kay ; “akava so kerena tumen qaqipeya manglape te na bistargyol niyek ver feri so but hari jene janena kay e romani qhib sila mashkarthemutno hramipe e divesko kotar o UNESKO”.

O programi sherdingya ini e yavere reprezentyenca kotar o albanyuno komuniteti kova drabarde romane poeziye thay ayek alo ji pe agor e hramipasko kvash akava dive .

Jene kola organizinde akava hramipe e divesko vash vastipe e romana qhibyako ano Sumbal sine :Sylejmane Elshani ,Edis galushi, Denis Galushi, Nuhi Morina,Denur Paqaku, Sabina Berisha ,Elfrida thay Evgina Kallo,Furkan Ago , Shenoll Qylangji thay aver.


Sali MemedNovember 12, 2018
festival-roma-1.jpg

2min151

Akaja manifestacija si taro baro dzandipe bashi o Roma soske lenge I kultura dikelape ko chib, religija, muzika, mitija. Romano foklor si spojka mashkar tradicija thaj kultura kote sikavelape o muzikakoro baripe thaj soj majvažno pozitivikano ruhi save so vazdela e romen.

“ Mangava te vakerav kaj o foro sakova dive kerla buti bashi poshukar e romenge thaj akava si dokaz kobor keraja bashi i romani khedin. O Roma si but važna dzene baši amaro sasoitnipe ko Zaječar kote isi paše 2 milje . O Foro sekana ka teloikerel asavke manifestacije soske asavke bukencar arakelape i kultura jeke dzijaneskiri., vakergja ko praviba o Festivali Marija Markovič dzeno ko dizjakoro konsili ki foRO Zaječar.

Ko festivali trujal o kherutno Društvo Roma Zaječar lele than thaj dzene Kulturno umetnikane khedina ROM taro Bor khedipe taro dizutne Ternipe taro Pirot, sar thaj specijalno misafiri KUD Yoran Gajič taro Rgotine.

“ I publika vakerela kaj si shukar thaj vakerela kaj tribul te kerale te ovel tradicionalno. Akava si shukar buti kote so o Roma vaydena  I kultura thaj tradicija kote so isi sa pobut terne Roma me sar prezidenti ka kerav sa te šaj negujnajala , arakajala tah sikavaja I kultura e manushenge, vakerela o Miljan Rasič prezidenti ko Amalaipe Roma Zaječar.

Organiyatorija sio Dzijaneskoro teatro Timočke Krajine’ Centar ya Kultura “ Zoran Radmilovič” ko butikeriba e Amalipaja  Roma Zaječar dzikote teloikerdo taro Foro Zaječar.


Sali MemedNovember 12, 2018
Roma-Fest-2018.jpg

2min179

Ki organizacija taro Romano Ilo taro Skopje ikerelape Roma fest 2018 ko makedonijakoro opera thaj balet MOB ko 16 noemvri 2018. Ko Akava than shaj te diken kulturakiri muikano koncerti tari romani purani gili,   e motoja te irana i purani amari tradicija.

Akava bersh o festivali ka ovel ulavde programa ja odoleja so ka len than upreder 20 romane muzicarija save so ka basalen unikatno koncertno živo muzika telo vas taro Maestro Huso Eminovič thaj leskoro khedimo orkestar taro nekobor grupe sar Cherkezi band, chalgii, pleh orkestar Bregovic taro Radovish, thaj ulavde muyzcarija save so ka barvaren i muzikairi izvedba sar soj Ivan Eminovič  ki klavijatura thaj Burhan Jashar ki Grnata, sar thaj javera dzene.

Ko giljajbaskoro kotor ka len than Ernest Ibraimovic, Silvi band, Blagica Pavlovska, Mia Mustafa, Shadan Sakip, Alen Ramčevski, thaj javera.

Dzikote i scena ka ovel ukrasimi e KUD taro Prilep savo so ka kelel o legendarno oro Kovachko.

Sasti scena ka ovel kerdi ko romano ambienti kochija, romane bajrakija, trkalo itn

I manifestacija si kotor taro Festivali taro Romano ilo savo kerela akava bersh 20 bersh Jubilej tari organizacija savi isila but sukcesija ko vazdibe i romani kultura, indetitet thaj tradicija ko nakle bersha.

Sasto nastan Roma fest 2018 ka ovel snimimo thaj producirimo taro 3 piks media dzikote sar mediim beshela o jekutno portali 24 vakti.mk

Diken o Video taro organizatorija taro akava nastan o Daniel Petrovski.

PROMOTIVNO VIDEO TARO FESTIVALI ROMA FEST 2018

 

 

 

 

 

 Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime