Sali MemedDecember 6, 2018
Copy-of-AdobeStock_209663610-700x475.jpeg

1min218

Брисел, 6 декември 2018 година

Денес, коалицијата на повеќе од петнаесет Ромски и антирасистички организации на граѓанското општество од цела Европа побараа од Советот на Европската Унија и владите на европските земји да истакнат јасна посветеност во новите предлози за плановите на вклучување на Ромите по 2020 година, направени од страна на Европската Комисија во својата комуникација со Европскиот Парламент и Советот вчера.

Директорката на мрежата ERGO, г-ѓа Габриела Храбанова, ја поздрави новата комуникација: “Комисијата и Парламентот јасно се позиционираа за продолжување на поддршката во вклучувањето на Ромите по 2020 година. Сега е време националните влади да го сторат истото, да ја зајакнат својата борба против антициганизамот и да ги ажурираат и подобрат своите стратегии во согласност со потребите на заедницата, работејќи заедно со Ромското граѓанско општество “.

Новата комуникација од Комисијата ги истакна клучните елементи за подобрување на Ромската работна рамка на ЕУ, вклучувајќи: потреба за вклучување на Ромите во главните политики, борба против антициганизам, подобрување на учеството на Ромите, адресирање на различноста меѓу Ромите и подобро собирање на податоци, индикатори на цели и известување во стратегиите за интеграција.

“Досега плановите за вклучување на Ромите во земјите-членки на ЕУ и земјите-кандидати не успеаја да вклучат мерки за борба против антициганизамот и во голема мера не успеаја значително да ја подобрат ситуацијата на Ромите низ цела Европа”, рече Ѓорѓе Јовановиќ, претседател на Европскиот центар за правата на Ромите. “Рамката на ЕУ на националните стратегии за интеграција на Ромите по 2020 година мора да служи за спротиставување на ефектите од специфичниот структурен расизам кој влијае врз Ромското население низ цела Европа”.

Организациите повикуваат на јасни мерки во европските земји со цел препознавање на сегашниот и историски антициганизам како форма на расизам; мерки и санкционирање на манифестации на антициганизам во јавниот дискурс, јавните служби и институции; да го оспособат граѓанското општество и да обезбедат неопходни правни и институционални механизми и да се спроведуваат кривичните дела на злосторства од омраза и говорот на омраза. Време е европските влади да му дадат приоритет на “зајакнувањето и препознавањето на антициганизамот како корен на исклученоста на Ромите”, како што беше заклучено од високата работна група на ЕУ за борба против расизмот, ксенофобијата и другите форми на нетолеранција во нивниот водич за антициганизам.

Европските институции мора да се осигураат дека следниот буџетски циклус на ЕУ (Повеќегодишната финансиска рамка 2021-2027), која што во моментов е предмет на преговори, е поврзана со приоритетите на политиката на работната рамка на ЕУ за Ромите, вклучувајќи ја и борбата против антициганизамот. Дополнително, договорите за партнерство со земјите-членки и оперативните програми мора јасно да ги имаат Ромите како инвестициски приоритет. Следниот циклус на финансирање мора да осигура дека средствата се исто така достапни за конкретни мерки за борба против антициганизамот и да овозможуваат ефикасно функционирање на граѓанските организации за барање на отчетност и одговорност на владите и да обезбедат почитување на основните права на граѓаните-Роми низ цела Европа.

За повеќе информации, организирање на интервју, контактирајте со:
Џонатан Ли
Координатор за комуникации
Европски центар за права на Ромите
jonathan.lee@errc.org
+36 30 500 2118

Jamen Gabriela Hrabanova
Извршен директор
ERGO мрежа
g.hrabanova@ergonetwork.org
+32 (0) 2 893 10 49

Џонатан Мек
Советник за политики
Централен совет на германските Синти и Роми
jonathan.mack@sintiundroma.de
+49 (0) 6221 981101

Georgina Siklossy
Постар службеник за комуникации
Европска мрежа против расизам
georgina@enar-eu.org
+32 (0) 2 229 35 70 | +32 (0) 473 490 53

Коалицијата на организации вклучува:
Алијанса против антициганизам
Централен совет на германски Синти и Роми
Европска мрежа против расизам
Европско здружение за јавно здравје
Европска мрежа на Ромски граѓански организации – ЕРГО
Европски центар за правата на Ромите
FAGiC Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña – Шпанија
Фондацијата “Jaw Dikh” – Полска
La Voix de Roms – Франција
Накерамос – Шпанија
Нево Парудимос – Романија
Ромa Актив Албанија – Албанија
Romanipe
REF – Ромски Oбразовен Fонд
Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација – РРОМА – Македонија


Sali MemedNovember 30, 2018
181129_2342_romi_vijece_34-800x445.jpg

2min111

Nakle 15 bersh kana fundiringjape o konsili taro romane nacionalno etnikumi ki diz Zagreb, Hrvatska taro aadava vakti but bukja šurukergje te dzan kori šukar ki šerutni diz ki Kroacia.

Akava vakergjape ko utsavalpe sebepi 15 berš buti ko Evropakoro kher ko Zagreb kote sine utsavali programa.

Akava utsavalipe si amaro barvalipe, preseko taro odova so kergem 15 berša. Buti e khedinake….O Roma mangena, o Roma šhaj.  Akate dava akcenti ko avutne planija akala konsileske. Dava akcenti ko bajrariba o bukjarnipe taro romano minoriteti ko Zagrebsave so nakle edukacijakere procesija thaj isilen nesave titule ko zanaati thaj javera zanimanja. Miro gnd si kaj akala terne tribul te keren buti odoleja so ka tiknjara o bukja save so istelmakerena o Roma sar minsal kherutnipe, socijalno arka,javera socijalna lejba, socijalno ikljojba, thaj korkori stigmatizacija e dzenenge tari romani khedin. o drumo pharo ali pakjava kaj sarine save so beshaja akate shaj daja pobut amendar te realiyirinelpe odova.vakergja o Nedzatin Kamberovski , prezidenti ko Konsili taro romano minoritetija bash etnikumija ki diz Zagreb.

Ko akava than sine pobuter prezententija taro institucije ki Hrvatska sar thaj avrune thema mashkar lende sine thaj akhardo sar specijalno misafiri o Nezdet Mustafa prezidenti ko OPER.

Ko akava than sine  o dizjakoro šerutno Milan Bandič savo lipargja kaj si garvasijalo e romecar ki diz Zagreb.

Pobuter ko linko:http://nacionalnemanjine.hr/romi-svecano-obiljezili-15-godisnjicu-vijeca/?fbclid=IwAR2xNKrKAGkdjgLZ_lUwodi5t8K-G2GRzSq9upK6epaoXsjVpatJK9ZdiEs


Sali MemedNovember 29, 2018
.jpg

1min100

O Profesori prekal klasno edukacia o Dalibor Nakić (39) taro Kruševac si nevo presidento an o Nacionalno Konsilo e romane minoritetoske an i Republika Srbia.

O Nakić si alusardo an i jekhto ničali bešin palo konsultativno bešin so ikergja pe akala dive an o Pančevo.

An i bešin than lele 33 nevealusarde membroa an o Konsilo tari alusaribaskiri lista an o Konsilo , 32 tari lista “Sa europakoro romano aktiviteto” thaj jekh membro tari lista ” O Roma načhinavde e Srbiake”.

O nevoalusardo presidento si alusarde sarinendar.

Ko jekh jekhutne si alusarde thaj o Pava Čabrilović taro Pančevo sar Presidento an o UO thaj o Dejan Vlajković taro Aranđelovac sar Generalno sekretaro e Konsiloske.

 


Sali MemedNovember 26, 2018
ref.jpg

2min99

Persi vikendi an o 17 Novembro paše ko 14 o časo aso lokalno vakti an i Budimpešta – Hungaria iklili bari jag an o objekto kote si o ofisia thaj o nakcelarie taro Romano Edukaciakoro Fondi – REF.

Ov ki piri eksluzivno notacia e Web portaloeske “Roma Times” o direktori e REF-eske o Nadir Ređepi vakergja:
“I bari jag iklili ko kotor taro restorani so si locirime an o teluno kotor e objekteske thaj prekal ventilacisko sistemi buvlilo ko ofisia taro REF so si an o uprune etažia. Resle thaj mujaljagakere ekipe thaj nekoborsaatengoro lokaliziribe e jagake čhinavgje i jag. Ko jekh so tari jag thaj so taro bare panja ko kancelarie taro REF sine zijankerde pobaro kotor taro kompjutersko, arhivsko thaj tehikano kotor.

Aso o Ređepi akava ka karel tikno prolongiriba an o aktivitetia ko kotor taro deiba o stipendie e Romenge -studentia numa pakajala kaj nane odova prolongiribe te ovel pobuter taro duj kukre.

Akana isi aktiviteto ano revitalizacia thaj prefrliba sa e kompjutersko informacie e stipendienge palem te arhivirinen pe akala informacie.
Ko jekh o direktori taro REF o Nadir Ređepi vakerela: ” Akana si saste paše an o agor o aktiviteti bašo funkcioniriba o nevoformirimi kancelaria REF- Makedonia. Udđarel pe kaj an o starti taro 2019 berš kaj akava ofiso an i Makedonia ka profunkcionirinel pire saste kapacitetea ” akcentirinela o direktori taro REF an i Budimpešta o Nadir Ređepi an i piri specijalno dendi informacia e Web portaloske ” Roma Times”

 

Youtube:

 lendo: Romatimes.news

Sali MemedNovember 23, 2018
nac.-sav-roma-.png

1min61

Ministeri  baši raštrakiri administracija  thaj lokalnikano  buti keripe Branko Ružik, upral ikerkeripe  ki fundav taro Kanoni  nacionalnikane  konsileske  taro tikne jekina, anga o Paluno lafi  baši akarin  tari konsultativnikani bešin  baši jekto di 26 noemvro, ko Pančevo thaj odova ka ikergovel  ko Kedipe e dizjake ko Pančevo taro 12 ari.

E Konsultativnikane buti keribnaja  ka keren buti  taro bukarno presidentiba, ja palem o hem purano đjeno taro konsili, aso ole ka denle arka duj poterne đjene, ko diveskkro niče  ka oven ande o mandatija taro Presidenti thaj Izvrčnikano odbori  taro Nacinalnikano konsili  e Romengoro.

Salde te da tumen informacija  baši alusaribe nacionalnikane tikne kedina ikerdo sas ko 04 noemvri 2018 berš, kana panđ nacionalnikane  lila taro Roma sas mukle,  koj ka astarel olendar pobuter hangija  baši lačharibe o bedeni taro Nacionalnikano konsili e Romengoro. Tadani apsolutno o jekto than ikerga  e alusaribaskoro lil 1  anavkerdo ,, Sa si Evropikano  Romano medreti’’  ikerga 32 thana.

Lendo linko http://rominfomedia.rs


Sali MemedNovember 23, 2018
julkaisut_kuva-1280x720.jpg

2min91

Akaja bari suma love sine dendi bašo rodaripa thaj progreso e Romane čhibjake ki lumia.Thaj akaja studia šaj ka ovel džiakana majbari e Romane čhibjake.

O Romano rodaripe  ko Nordisko regiono sine formirime ko Universiteto ko Soderton an o 2017 berš. O profesoro palo Romane studie Kimo Grankvist si an i faza taro starto šov beršengoro rodaripa e proektoske resirime an i Romani čhib ko akava momento ki lumia.

Akava proekti si but baro thaj odoleske o Jubilarno fondi an i Riksbankafinansirinelale thaj dela 4,3 milionia eura. Okova so kama te kera si te hava o konteksti sar  ikerkeripe  i Romani čhib thaj  ki savi forma  anlarenpes  thaj o aver čhibja” vakerel o Kimo Grankvist thaj panda notirinela:

– I Romani čhib an o kontinuiteto trampinela pe. Kana si miksujme avere čhibjencar thaj dialektia save si o rezultatia taro sa adava so kerelapes ačola o pučipe puterdo.
Nane avgo drom te kerel pe rodariša ko buvljaripa e romane čhibjake numa nikana dži akana nane kerdo an o asavko baro formato , vakerel o Kimo Grankvist.

Lendo Linko: https://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/43-8-miljoner-kronor-till-romsk-forskning?cmpid=del%3Afb%3A20181109%3A43-8-miljoner-kronor-till-romsk-forskning%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR1hQs1YhDpr2d_36e5CzTk-f-scC2fcxg-Y-WJJ-ZhQZxebSzgvkfaoc98


Sali MemedNovember 23, 2018
1018316866.jpg

15min218

Арапите ги нарекуваат домари “Навари” – “црни” или “валкани” – кој потсетува на европскиот денешен исламистички антисемитизам.Како и во Европа, Домари (Цигани) се на најниско ниво на социјална скала.Ромската заедница на Источен Ерусалим се смета за најсиромашна во палестинското општество.Домарите се презрени од арапските Палестинци кои себеси се сметат за инфериорна“раса“.Расизмот на арапското општество против нив се манифестира во секојдневните постапки.Домари како резултат на нивната нејасна националност ги осудуваат на најниските работни места, често оставајќи ги да питачат.

Израел е мултикултурна земја.Тука живеат и неколку илјади Роми кои се нарекуваат себеси Домари.Тие се адаптирани на арапската култура и најчесто живеат во сиромаштија и во големи семејства.

Единственото еврејско население, кое учествува со осумдесет проценти од осуммилионските жители на Израел, е поделено на огромен број различни потекла, боја на кожа и верски и културни традиции.Постојат Евреи од сите европски земји, од САД и Канада, од Јужна Америка, Австралија и Јужна Африка.Денес, мнозинството еврејски жители во поранешниот ашкеназиски западен Израел доаѓаат од многу исламски земји, како што се Египет, Јемен, Сирија, Иран, Ирак, Мароко и тн. – ова се ориенталните Евреи.

Исто така постојат и црните Евреи од Етиопија, како и Евреите од Индија и другите земји од Далечниот Исток.Тие се обединети во еврејската вера, еврејската историја и често еврејската судбина на прогоните.Израелското арапско население, кое ги вклучува муслиманите, христијаните, черкезите и другите, исто така е поделено на разни малцинства

Меу ова шаренијада има и Роми кои живеат во Израел, на Западниот Брег во Газа.Околу две илјади Домари живеат денес во стариот дел на Ерусалим “Баб ал Хута”, во близина на Левентор и околните арапски села.Нивниот мајчин јазик, ромскиот, едвај ги познават .Наместо традиционално христијански, како Ромите од Источна и Западна Европа, Ромите на Истокот денес се речиси исклучиво муслимани.

Тие со векови живееле во Ерусалим .Домари се поделени и на племиња или кланови чии имиња денес звучат арапски како Салеем, Надеер и Нури.Во текот на вековите на нивниот престој на Блискиот Исток, тие се израмнија на многу начини со арапската култура и живеат во големи семејства, главно под еден покрив, обично во затворени простори и во голема сиромаштија.Бројот на Домари во стариот град Ерусалим се состои од околу сто и педесет семејства, околу две илјади луѓе.Во помал број тие живеат денес во арапските предградија на Ерусалим и во Газа.

Ромите ја имаат својата сопствена култура и на многу начини свои религиозни традиции.Но, генерално, тие се прилагодија на нивната поширока околина.Домари се главно муслимани, но не живеат многу строг религиозен живот.Некои се вратија во христијанството.Во општеството на Домари на Блискиот Исток, има малку луѓе со формално образование.Номадскиот животен стил што го практикуваа до порано сега веќе нее дозволено .Домашните семејства имале просек од шест до осум деца, но нивната стапка на наталитет во Израел опаѓа, според една студија на Евета Принс-Гибсон (Dom Research Center).

Дури и во Израел / Палестина, Ромите не се добро прифатени, а камоли од денешното арапско општество.Особено во арапските села каде што живеат денес, постојат слични расни предрасуди. Еврејското општество во Израел не обрнуват внимание на домарите, практично никој не знае за нивното постоење.Арапите ги нарекуваат домари “Навари” – “црни” или “валкани” – кој потсетува на европскиот денешен исламистички антисемитизам.Како и во Европа, Домари (Цигани) се на најниско ниво на социјална скала.

Ромската заедница на Источен Ерусалим се смета за најсиромашна во палестинското општество.Домарите се презрени од арапските Палестинци кои себеси се сметат за инфериорна “раса“.Расизмот на арапското општество против нив се манифестира во секојдневните постапки.Домари како резултат на нивната нејасна националност ги осудуваат на најниските работни места, често оставајќи ги да питачат.

Меѓутоа, Ромите во Израел имаат симпатизери во Израел.Израелскиот водич Опра Регев ја презеде заедницата Домари под нејзиното крило и денес соработува со неа во име на градската администрација во Ерусалим.Неодамна повторно избран градоначалник на Ерусалим, Нир Баркат, објави во печатот дека Ерусалимскиот дом и им вети помош.Тој сака да стори сé за да им помогне да станат израелски граѓани, со сите свои права и обврски.
Баркат рече : “Градот ја почитува и вреднува ова заедница и нејзините претставници. Заедно работиме да ја подобриме нивната ситуација. Ромите се единствена етничка заедница која придонесува за културниот и општествениот живот на градот.Задоволен сум што забележувам значително подобрување на нивниот квалитет на живот во текот на изминатите две години, како резултат на интензивните напори на градскиот совет, кој ќе продолжи “. 

Текстот е превземен од артиклот на Paul Uri Russak еврејски новинар и публицист објавен во Journal 21.ch


Sali MemedNovember 14, 2018
timea.jpg

9min114

Evropakoro Romano instituti  baši umetnosti  thaj kultura ERIAK, i jekto transnacionalnikani  institucija  tari maj bari jekin ki Evropa, erati  organiziringa nastani anaveja ” I Lekcija šutka”  te šaj te pendzarkeren o ERIAK  buvleste  thaj te zorakerel o buti keripe  e Romane kulturaja  ki Šutka thaj o umetnikane  kulturake institucie  ki Makedonija.

Maj anglal  o tavdipe e čipotake kerga  lafi o koordinatori ki Makedonija taro ERIAK savo vakerga baši i buti ki Makedonija thaj save ka oven o čhane e buti keribnaske, numa  thaj kerga  lafi baši o isiba tari bari kultura e Romengiri savi isilen mangin ko ikerkeripa olakoro.

I sasti cipota fokusirinelpes  ki barvali  Romani kultura  ko sikavkeripe o baro najek diklo tare  kulturako ikerkeripe, i sasti čipota isila mangin te kedlme sarine  Roma save ikerkerena jali kerena buti prekal bajraripe e kulturako, sar thaj te buvlarel buti keripe  ko  nacionalnikano regionalnikano thaj evropikano nivo.

Ko lafi keripe  taro presidenti ko ERIAK  rajni Timea Junhaus kerga lafi baši o barvalipe e Romengoro ki kultura numa pal sa odova akaja organiyacija so kerela prekal evropakere tema, thaj sa odova kamela  te  kerelen pohari thaj ki Makedonija, vakerga baši o barvalipe prekal i kultura thaj čhib savi isitumen ki Makedonija odoleja  ka valani but  hari salde te kerelpes  te šaj te đjal po anglal odova isibe savo tumen isi tumen.

Selaminkerga o avibe taro prestavnikoja Romane ki Makedonija, prestavnikoja taro Ambasade thaj enđio organizacie  hem avera.

Sas thaj lafi keriba e šerutne tari komuna Šuto Orizari Kurto Duduš Kuco, savo kerga  lafi baši šukar incijativa e diveskiri thaj buvlaripe i kultura, numa ko piro lafi irangapes  thaj baši sa odova so isi e Šutka sar kulturakere organizacie save kerena buti  bašh vaydipe i kultura e Romengiri tari Makedonija aso ko  odova delalen bari arka ov sar šerutno thaj i komuna Šuto Orizari.O rajo Duduš thaj vakerga baši i buti e komunakiri Šuto Orizari  so kerela sa ko iranipe  sa so sas e Šutka sar lakkri kultura, tradicija thaj običaj, jekhajek havlarga baši sigo o restartiripe o maj penđardo Romengoro Folklori ,,Pralipe”.

Sasa thaj šajdipe te kerel lafi o prestavniko tare Germanijaki ambasada Katrin Fruhinsfeld  sar vastakerdo tari ambasada kulturakere aktiviribaske, thaj kerga lafi baši i sasti čipota kobor valanutno jek đihani  te  ikerel piri kultura thaj tradicija, hem baši sa odova i ambasada sakana dela baro ikerkeripe ko vazdipe thaj sajdipe  i kultura sakone đihanekskri.

O lejbe than ki akaja čipota salde ka del tumen šajdipe te dikin i bari kultura  ko hošipe thaj baro barvalipe  taro učo kvaliteti thaj baro učipe ko gogaveripe tari ,,Šutka“ sar thaj ikerkeripe  o umetnosti thaj kultura  ko maribe mujal socijalnikano nijamalipa.


Palo adava sas  mukli ikerdi i tribina save  kerge lafi rajni Sevdija Abdulova taro piro bute beršengoro buti keriba ko medije thaj NVO ko vazdipe i čhib thaj kultura e Romengiri, pal odova o rajo Srgan Amet  sar bute beršengoro aktivisti ko NVO  savo ikerga bari sama taro avutne Roma save sas lenge inresno leskoro vakeripe direktno podatokija ikerde taro leskkro buti keripe thaj o rajo Elvis Memeti sar bukarno ko MTSP thaj manuš savo kerga paralela maškar o aktivitetija thaj okova so valani o korkkro institucie  te denlen  baši o đihanija ako kamena  te ovelen šukar ikerkeripe lengi kultura, tradicija thaj i čhib.

Ki sasti čipota  sasa e đihanen  šajdipe  pali odova te oven kotoro tari but šukar iyložba taro amaro penžarutno Rom Durmiš Kazim  savo sikavga so šaj te kerel pire umetnikane vastensar.

 

 

 

 

Đjikaj e  misafirija  dikena  sas i izložba sasalen šajdipe  te uzivinen taro šukar muzikane melodie thaj krle  save nakena telo vas amare jekhajek penđarutne umetnikostar  tari rajni Bajsa Arifovska save kerge šukar muzikani programa.

Baši sa o šukrinkeripe taro akaja šukar čipota ko agor sar šlago baši sasti šukar programa, sas šajdipe e misafiren te oven kotor tare Teatreskoro  dikhipe  taro Romano penđatutno teatro ,,Roma“ “Roma Refreshment” savo  sikavga prekal e scenakkro khelibe panle temaja ,,genocidi  e Romengoro taro dujto sumnaleskoro maribe”.
Sas o agor agorkerde bare maripnaja taro vasta e misafirengere baši i paluni čipota i dikli teatroskiri drama, thaj hošime iklile taro muzej  VMRO  ko centrumi e dizjake Skopje.

 

Video taro nastan

 


Sali MemedNovember 13, 2018
Moni-1280x853.jpg

2min109

Ijuna rakayate  o Studentya e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune  komunitetyenge, organizine yek prezentipe vash o hramipe e Romana Qhibyako dive e Sumdalako kova startingya te festingyol kotar o bersh 2015 ani Repoblika e Hervaskaki.

Pe akava hramipe lele kotor o studentya ,politikake subyektya , reprezentya kotar o OSBE, preprezentya e NGO Organizacienge thay dizune e romane komuniteteske.

O manifestipe sherdingya e romana himna jelem,jelem, kote pe angluno lafipe ulo  kotar o direktori e NGO organiazaciako Roma Versitas Kosovo, Avni Mustava, kote mangla naysipe sa e misafiryenge thay kergya nays e studentyenge kay lele korkoro iniciativa vash te hraminen akava mahatno dive vashg o roma.

Palo akava o Denur Paqaku , studenti ani krang  Politikaki Skenciako, vakergya vash o historiati e romengo thay e romana qhibyako ,o flago thay o diyalektya kola vastingyona may buderi kotar o roma ano Sumbal.

O lafipe lela ini o veteran e zhurnalistikako Orhan Galush, kola sine prezentyuno thay bare emociyenda vakergya kay ; “akava so kerena tumen qaqipeya manglape te na bistargyol niyek ver feri so but hari jene janena kay e romani qhib sila mashkarthemutno hramipe e divesko kotar o UNESKO”.

O programi sherdingya ini e yavere reprezentyenca kotar o albanyuno komuniteti kova drabarde romane poeziye thay ayek alo ji pe agor e hramipasko kvash akava dive .

Jene kola organizinde akava hramipe e divesko vash vastipe e romana qhibyako ano Sumbal sine :Sylejmane Elshani ,Edis galushi, Denis Galushi, Nuhi Morina,Denur Paqaku, Sabina Berisha ,Elfrida thay Evgina Kallo,Furkan Ago , Shenoll Qylangji thay aver.


Sali MemedNovember 12, 2018
festival-roma-1.jpg

2min135

Akaja manifestacija si taro baro dzandipe bashi o Roma soske lenge I kultura dikelape ko chib, religija, muzika, mitija. Romano foklor si spojka mashkar tradicija thaj kultura kote sikavelape o muzikakoro baripe thaj soj majvažno pozitivikano ruhi save so vazdela e romen.

“ Mangava te vakerav kaj o foro sakova dive kerla buti bashi poshukar e romenge thaj akava si dokaz kobor keraja bashi i romani khedin. O Roma si but važna dzene baši amaro sasoitnipe ko Zaječar kote isi paše 2 milje . O Foro sekana ka teloikerel asavke manifestacije soske asavke bukencar arakelape i kultura jeke dzijaneskiri., vakergja ko praviba o Festivali Marija Markovič dzeno ko dizjakoro konsili ki foRO Zaječar.

Ko festivali trujal o kherutno Društvo Roma Zaječar lele than thaj dzene Kulturno umetnikane khedina ROM taro Bor khedipe taro dizutne Ternipe taro Pirot, sar thaj specijalno misafiri KUD Yoran Gajič taro Rgotine.

“ I publika vakerela kaj si shukar thaj vakerela kaj tribul te kerale te ovel tradicionalno. Akava si shukar buti kote so o Roma vaydena  I kultura thaj tradicija kote so isi sa pobut terne Roma me sar prezidenti ka kerav sa te šaj negujnajala , arakajala tah sikavaja I kultura e manushenge, vakerela o Miljan Rasič prezidenti ko Amalaipe Roma Zaječar.

Organiyatorija sio Dzijaneskoro teatro Timočke Krajine’ Centar ya Kultura “ Zoran Radmilovič” ko butikeriba e Amalipaja  Roma Zaječar dzikote teloikerdo taro Foro Zaječar.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime