Sali MemedOctober 21, 2018
mon_slika-24vakti-1-1280x672.png

1min109

O Ministeriumi bašo edukacia thaj nauka ko sikljojbaskoro 2018/2019 berš ka del 400 (štaršel) stipendie socijalno suportoske e siklenge taro maškarutne škole an ki Republika Makedonia.

O kriteriumia bašo deiba stipendia si te oven oficialno sikle ko jekhto berš prosekoa tari fundavno škola 4.00, thaj oficialno sikle ko II, III thaj IV berš prosek majhari 4,00.

te na oven ponavljačia ko periodo tari piri edukacia te na len stipendie avere institucie jali firme thaj te oven rastralune Makedonijake


Sali MemedAugust 7, 2018
2.jpg

2min433

Се продава куќа во населба Шуто Оризари

Сопственикот на куќата поседува поседуван лист и целосна документација !!!

Куќата се простира околу 400 квадрати плус дворно место во одлична локација во Шуто Оризари.

Ве молиме за сериозност во понудите

За повеќе информации на моб.тел 0032465460119Може на Viber и на Whatsapp

 

 

 

 


Sali MemedJanuary 30, 2018
EPHA-1.png

1min1046

Со поддршка од Програмата за јавно здравје при Фондациите Отворено Општество, EPHA (Европската алијанса за јавно здравје), инаку водечка НВО во Европа која се застапува за подобро здравје, ја лансира програмата за работни стипендии во период од една година (2018-2019) за обука и менторство на застапувачи за ромско здравје во ЕУ.
Предвид треба да се земе фактот дека оваа позиција е волонтерска и не подразбира финансиски надомест (освен покривање на неопходните трошоци).

Работната стипендија има за цел да ги зајакне младите застапувачи за ромско здравје кои работат на ромски прашања за да ги развијат потребните алатки за ангажирање со креаторите на политики во Европа и да ги зајакнат лидерските капацитети во ромските заедници за ромското здравје на ниво на ЕУ.

Во идеална ситуација, стипендистите би требало да бидат испратени на работа од страна на граѓански организации со седиште во земјите од Средна или Источна Европа. Стипендистите (и организациите кои ги испратиле на работа) ќе имаат можност да ги развиваат нивните професионални вештини, со фокус на практиката и работа на европско ниво, и да градат контакти и соработка со клучни фактори на ниво на ЕУ (на пр. Европска комисија, членови на Европскиот парламент и европски мрежи на НВОи, меѓу другите).

Програма за работни стипендии

Програмата за работни стипендии обезбедува финансиска поддршка за покривање на патните трошоци, трошоците за сместување и други трошоци поврзани со дневници за времетраење на програмата. Концептот на работната стипендија упатува дека таа е комплементарна со моменталното работно место/студии на стипендистите.

Програмата обезбедува техничка помош според потребите за двајца застапувачи за ромско здравје на тема застапување за здравјето во ЕУ. Ваквата помош ќе вклучи компонента на менторство и обука за клучните здравствени процеси во ЕУ. Исто така, таа ќе го олеснува градењето партнерства и потенцијални соработки со релевантни фактори од ЕУ.

Акцијата за работни стипендии ќе придонесе во ангажманот на EPHA во Европската рамка на национални стратегии за интеграција на Ромите (NRIS), а од стипендистите се очекува да работат на националната стратегија во нивната матична земја, преку подготовка на анализи и учество во активности за поднесување извештаи од сенка.

Силно поттикнуваме апликации од лица со ромско потекло, бидејќи Програмата за работни стипендии за ромското здравје е усогласена со Програмата за работни стипендии за ран детски развој на EPHA-OSF и со работата на EPHA на ромското здравје. Искуства поврзани со живеење и работа во ромски заедници ќе се сметаат за предност.

Работната стипендија главно ќе се одвива преку електронска комуникација меѓу стипендистот и персоналот на EPHA. Програмата налага ангажман од околу два (2) дена месечно и пет (5) посети на Брисел: три дена по посета, вклучително и покривање на патните трошоци, трошоците за сместување и дневница за покривање на неопходните трошоци при посетата. Целта е да се развијат следниве вештини и знаења:

1. Разбирање на процесите за донесување одлуки и за консултации во рамки на ЕУ, со фокус на здравствените фактори во институциите на ЕУ;
2. Подобра анализа на јавни политики и вештини за изработување јавни политики, вклучително и препораки за јавните политики наменети за донесувачите на одлуки;
3. Градење сојузи со различни организации кои работат во секторите за социјална и здравствена заштита;
4. Подобрени вештини за презентирање и јавно говорење, преку средби лице-в-лице со донесувачите на одлуки во ЕУ.

Крајниот рок за пријавување е 28.2.2018, среда, 17:00

За подетални упатства и информации околу аплицирањето, посетете ја веб страницата.


Sali MemedDecember 26, 2017

3min849

Врз основа на член 49 став 5 о23д Законот за студентски стандард (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14,146/15, 30/16 и 178/16) и Решението за распишување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија
за студиската 2017/2018 година бр.23-14842/2 од 13.12.2017 година, Министерството за образование и наука, распишува
КОНКУРС
за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2017/2018 година

Министерството за образование и наука за студиската 2017/2018 година со конкурсот ќе додели вкупно 100 стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македoнија.

  I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ

Право на стипендија имаат студентите запишани на додипломски студии од прв циклус кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовните установи во Република Македонија и кои ги исполнуваат следните услови:
1.    Да се припадници на Ромската етничка заедница;
2.    Да се државјани на Република Македонија;
3.    Да не се корисници на стипендија од други установи, институции или компании.

II.КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ

Стипендиите за студенти Роми ќе се доделат согласно следните критериуми:
1.    Средниот успех на кандидатот од сите четири години од средното образование за студентите кои се запишани во прва година на студии;
2.    Средниот успех од сите претходни студиски години за студентите кои студираат во сите останати години;
3.    Да се редовни студенти на некој од јавните или приватните факултети во Република Македонија за студиската 2017/2018 година;
4.    Предност при селекција ќе имаат студентите Роми кои студираат на јавните или приватните факултети во Република Македонија кои образуваат наставен кадар.
5.    Студентите кои во студиската 2016/2017 година биле корисници на стипендија од Министерството за образование и наука, а не запишале нареден семестар или повисока студиска година, немаат право на стипендија во академската 2017/2018 година.

III.    ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата изнесува 5,000 денари месечно за девет месеци во текот на една студиска година.

IV.    МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатите кои се пријавуваат на Конкурсот, потребно е до Министерството за образование и наука/Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, ул. Св.Кирил и Методиј бр. 54 – Скопје, најдоцна до 28.12.2017 година да ги достават следните документи:

A)    За студенти запишани во 1ва студиска година потребни се следните документи:

1.    Барање за стипендирање на студенти Роми;
2.    Пријава за стипендирање на студенти Роми;
3.    Потврда за редовен студент во студиската 2017/18;
4.    Копии од свидетелства од сите 4 години од средно образование заверени на нотар;
5.    Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница;
6.    Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;
7.    Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука;
8.    Копија од уверение за државјанство на Република Македонија;
9.    Копија од трансакциска сметка на име на студентот.
Б) За студентите од сите останати студиски години, потребни се следните документи:

1.    Барање за стипендирање на студенти Роми;
2.    Пријава за стипендирање на студенти Роми;
3.    Потврда за редовен студент во студиската 2017/18;
4.    Копија од индекс;
5.    Уверение за положени испити;
6.    Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница;
7.    Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;
8.    Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука;
9.    Копија од уверение за државјанство на Република Македонија;
10.    Копија од трансакциска сметка на име на студентот.
Ненавремената и некомплетната документација нема да се разгледува во процесот и истата нема да влезе во конкуренција со останатите кои се пријавиле на конкурсот.


Kjani IbraimNovember 18, 2017
romi-ucenici_24vakti-1.png

3min292

Konkursi bašo ulajbe stipendije ko 5 kategorije bašo  Romane sikljovne hramome ko 1,2,3 thaj 4to educiribaskoro berš ko javna thaj privatna maškarsikljobaskere siklane bašo berš 2017/2018-to.

O Ministeri bizo resor kova si baši implementacija e Strategijake bašo anglodzajbe e Romenge ki Republika Makedonija, Samka Ibraimovski avdie ki pres konferencija vakerga kaj erati šhurakerga thaj si havlardo o konkursi ulajbaske stipendije ko akala 5 kategorije bašo Romane sikljovne.

Kerelape lafi bašo 752 stipendije ko 5 kategorije kova so ulavenalen o Ministeriumi bašo educiribe thaj nauka finansisko ikeribaja taro Romano educiribaskoro fondi tari Budimpešta, Hungarija bašo sikljobaskoro berš 2017/2018-to, kolendar 353 si dikhle bašo Romane maškarsikljovne taro berš 2016/2017-to so sinelen prosek thaj ikergele minimum dzi ko 3.00 .

Ki avgo kategorija ulavenape 107 stipendije bašo talentirime Romane maškarsikljovne kola isilen sukcesi taro 4.50 dzi ko 5.00 ko učipe taro 2.200 denarija.

Ki dujto kategorija ulavenape 155 stipendije bašo resarde sukcesije prosekoja 3.50 dzi 4.49 ko učipe taro 1,500 denarija ko masek.

Ki trito kategorija ka ulavenpe 74 stipendije baši resardo sukcesi taro 3.00 dzi ko 3.49 ko učipe taro 1.000 denarija ko masek.

Ki štarto kategorija ka ulavenpe 17 stipendije bašo sikljovne ulavde educiribaskere potrebencar sukceseja majhari taro 3.00  ko učipe taro 1.000 denarija ko masek.

329 stipendije ulavenape Romane maškarsikljovnenge taro javna thaj privatna siklane kova so na sine korisnikija e stipendijenge ko siklojbaskoro berš 2016/2017-to.

O Ministeri dopherga kaj 70 stipendije ka ulavenpe ko 5 kategorije e Romane maškarsikljovnenge taro komune : Šuto Orizari, Prilep,Kumanovo,Tetovo thaj Štip ko javna thaj privatna siklane ko učipe taro 600 denarija palo sikljovno bašo resardo sukcesi taro 2.00 dzi ko 2.99.

Sa o aplikantija valjanena te muken: rodiba baši stipendija, orginal prijava baši stipendiribe e maškarsikljovnenge, orginalno potvrda bašo redovno sikljovno ko berš 2017/2018-to, zaverimi fotokopija ko notari taro sveditelstvo taro paluno siklojbaskoro berš, lipariba kaj o kandidati nane korisniko tari javer stipendija, lipariba kaj si pripadniko taro Romano nacionaliteti, kopija taro uverenije bašo themutnipe tari Republika Makedonija, kopija tari transakcisko smetka tari banka anaveja e sikljovneskoro, kopiribe tari lično karta thaj kopija tari lično karta taro jekestar taro jerije/staratelija bašo korisnikija so ka aplicirinen.

Sa o nakompletno dokumentacija nane te dikhlarelpe  thaj nane te khuvel ki konkurencija  e javere kandidatencar so apliciringe.

O ministeri vikinga sarinen kova so pherena o uslovija te aplicirinen thaj te prijavinenpe ko vakti mukhibaja pherdi dokumentacija kova so rodelape ko Ministeriumi baši educiribe thaj nauka.

 


Sali MemedNovember 17, 2017
Konkurs-1280x720.png

1min685

Едукативниот и медиумски развоен центар за млади Роми – Асоцијација 24 Вакти од Скопје отвора повик за пишување Анализа за состојбата во Република Македонија  за говор на ормаза, и сликата за Ромската заедница во македонските медиуми.

Анализата е потребна со цел развивање на планови и програми кои Асоцијацијата ќе ги вклучи во нови активности поврзани со овие проблеми.

Профил на апликантот:

  • Лицето кој ќе ја спроведува оваа анализа треба да има компетентност и искуство во пишување на анализи и истражувања од овие области.
  • Апликантот треба да има темелно разбирање и дефиниција за говор на омраза, дискриминација и стереотипизација кон Ромите во Република Македонија и пошироко како и да ги следи анализите за медиумите во Македонија со ромска тематика.
  • Апликантот треба да има развиено искуство во пишување и спроведување на методологии како и напредно знаење на политиките на Ромите од страна на јавните институции на Република Македонија и пошироко.
  • Одлични аналитички, истражувачки и вештини за пишување на извештаи, како и интерперсонални вештини

Заинтересираните кандидати се бара да достават:

  1. Писмо за изразување на интерес
  2. Биографија / Curriculum vitae
  3. Опис на предлогот. Краток опис на методологијата на истражувањето и начинот на пишување на анализата како и претходно искуство и знаење од оваа област.

Апликациите ќе се оценуваат спрема:

  1. Претходно искуство и знаење – 20 бодови
  2. План за пишување на анализата и времетраење – 15 бодови
  3. Квалитет на дефинираната методологија за анализата – 15 бодови

Вкупно: 50 бодови

Ве молиме испратете ги документите за аплицирање најдоцна до 20 Ноември 2017 година на следниов е-маил: azdrijanmemedov@gmail.com. Со назнака за повикот Антициганизам: Говорот на омраза и сликата за Ромската                                     заедница во македонските медиуми“

Кандидатите ќе бидат информирани за резултатите од изборот најдоцна до 22 Ноември 2017 година.

Дополнителни информации, пратете е-маил на azdrijanmemedov@gmail.com или јавете се на 078/338-631.

 


Sali MemedNovember 17, 2017
obrazovanie-i-nauka-1280x783.png

3min880

КОНКУРС
за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година

Министерството за образование и наука со финансиска поддршка од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта за учебната 2017/2018 година ќе додели 752 (седумстотини педесет и две) стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија.

I.    УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Во учебната 2017/18 година се доделуваат вкупно 752 стипендии во пет категории, од кои353 стипендии се предвидени за средношколци Роми корисници на стипендии од учебната 2016/17 година кои го задржале просекот од минимум 3.00; 329 стипендии за нови средношколци Роми кои не биле корисници на стипендии во учебната 2016/17 година и 70стипендии за средношколци Роми со постигнат успех од 2.00 до 2.99 во последната учебна година, од пет општини предвидени подолу со Конкурсот.

(1.)    353 (триста педесет и три) стипендии се предвидени за средношколци Роми корисници на стипендии од учебната 2016/17 година кои го задржале просекот од минимум 3.00 во следните категории:
1.    Во првата категорија се доделуваат вкупно 107 стипендии за средношколци Роми кои биле стипендисти во учебната 2016/17 година во висина од 2.200,00 денари месечно по ученик за  постигнат просек од 4.50 до 5.00 во последната учебна година;
2.    Во втората категорија се доделуваат 155 стипендии за средношколци Роми кои биле стипендисти во учебната 2016/17 година во висина од 1.500,00 денари месечно по ученик за постигнат просек од 3.50 до 4.49 во последната учебна година;
3.    Во третата категорија се доделуваат 74 стипендии за средношколци Роми кои биле стипендисти во учебната 2016/17 година во висина од 1.000,00 денари месечно по ученик за постигнат просек од 3.00 –  3.49 во последната учебна година;
4.    Во четвртата категорија се доделуваат 17 стипендии за средношколци Роми кои биле стипендисти во учебната 2016/17 година во висина од 1.000,00 денари месечно за ученици со посебни образовни потреби кои имаат постигнат успех од најмалку 3.00 во последната учебна година;

(2.)    329 (триста дваесет и девет) стипендии се доделуваат на средношколци Роми од јавните и приватните средни училишта во Р. Македонија кои не биле корисници на стипендија во учебната 2016/17 година во следните категории:
1. Во првата категорија се доделуваат вкупно 80 стипендии за средношколци Роми во висина од 2.200,00 денари месечно по ученик за  постигнат просек од 4.50 до 5.00 во последната учебна година;
2.    Во втората категорија се доделуваат вкупно 100 стипендии за средношколци Роми во висина од 2.200,00 денари месечно по ученик за  постигнат просек од 3.50 до 4.49 во последната учебна година;
3.    Во третата категорија се доделуваат 106 стипендии за средношколци Роми во висина од 1.000,00 денари месечно по ученик за постигнат просек од 3.00 –  3.49 во последната учебна година;
4.    Во четвртата категорија се доделуваат 43 стипендии за средношколци Роми во висина од 1.000,00 денари месечно за ученици со посебни образовни потреби кои имаат постигнат успех од најмалку 3.00 во последната учебна година;

(3.)    70 стипендии се доделуваат во петтата категорија на средношколци Роми од пет општини од јавните и приватните средни училишта во Р. Македонија во висина од 600,00 денари по ученик за  постигнат просек од 2.00 до 2.99 во псоледната учебна година:

II.    КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

За учениците Роми од прва, втора, трета и четврта категорија  стипендиите ќе се доделат согласно следните критериуми:

1) да се редовни ученици запишани во прва, втора, трета и четврта година во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија;
2) да не повторувале во претходната учебна година;
3) да не се корисници на стипендија од други институции/установи или фирми;
4) да се припадници на Ромската заедница и
5) да се државјани на Република Македонија.

Петтата категорија ги опфаќа учениците Роми  кои имаат постигнат општ успех од оцените од 2.00 до 2.99 во претходната учебна година, за кои стипендиите се доделуваат согласно следните критериуми:

1) да се редовни ученици запишани во прва, втора, трета и четврта  година во приватните и државните средни училишта и да се со официјално живеалиште од следните општини: Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Тетово, и Штип;
2) предност при селекција на стипендиите од петтата категорија ќе имаат кандидатите кои се запишани и учат во прва и втора година. Доколку не се пополни предвидениот број на стипендии за секоја општина со кандидати од прва и втора година, тогаш стипендии во рамките на оваа категорија ќе се доделат и на кандидати кои учат во трета и четврта година;
3) да не повторувале во претходната учебна година;
4) да не се корисници на стипендија од други институции/установи или фирми;
5) да се припадници на Ромската заедница и
6) да се државјани на Република Македонија.

При селекцијата на стипендии за прва, втора, трета, четврта и петта категорија предност имаат кандидатите кои имаат повисок општ успех од оцените.

III.    МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Учениците кои се пријавуваат по Конкурсот, потребно е до Министерството за образование и наука/Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, ул. Св.Кирил и Методиј бр. 54 – Скопје, најдоцна до 30.11.2017 година да ги достават следните документи:

1.    Барање за стипендија (линк до документот);
2.    Оригинал пријава (не копија) за стипендирање на средношколци Роми (линк до документот);
3.    Оригинал потврда дека е редовен ученик во учебната 2017/2018 година;
4.    Заверена фотокопија кај нотар од свидетелство од последната учебна година на школување;
5.    Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија (линк до документот);
6.    Изјава на кандидатот дека е припадник на ромската етничка заедница (линк до документот);
7.    Копија од уверение за државјанство на Р. Македонија;
8.    Согласност за користење на лични податоци; (линк до документот)
9.    Согласност за копирање и употреба на лична карта; (линк до документот)
10.    Копија од трансакциска сметка од банка на име на ученикот;
11.    Копија од лична карта на родител/старател за учениците кои аплицираат за стипендија за петта категорија.

Ненавремената и некомплетната документација нема да се разгледува во процесот и истата нема да влезе во конкуренција со останатите кои се пријавиле на конкурсот.

IV.    ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата е наведена за секоја категорија посебно и тоа:

Прва категорија: Стипендии за талентирани средношколци Роми.
Оваа категорија на стипендија ќе ги опфати учениците Роми кои учат во 1ва, 2ра, 3та и 4та година, а покажуваат одлични резултати со успех од 4.50 до 5.00. Во оваа категорија на стипендии за учебната 2017/18 година ќе бидат доделени вкупно 187 (107 стипендии за корисници од учебната 2016/17 година и 80 стипендија за нови корисници) стипендии. Висината на стипендијата за прва категорија изнесува 2,200.00 денари месечно за девет месеци за една учебна година.

Втора категорија: Стипендии за ученици со успех од 3.50 до 4.49
Втората категорија на стипендија ќе ги опфати учениците Роми кои учат во 1ва, 2ра, 3та и 4та година, а покажуваат многу добри резултати со успех од 3.50 до 4.49. Во оваа категорија на стипендии за учебната 2017/18 година ќе бидат доделени вкупно 255 (155 стипендии за корисници од учебната 2017/18 година и 100 стипендија за нови корисници) стипендии. Висината на стипендијата за втора категорија изнесува 1,500.00 денари месечно за девет месеци за една учебна година.

Трета категорија: Стипендии за ученици со успех од 3.00 до 3.49
Третата категорија на стипендија ќе ги опфати учениците Роми кои учат во 1ва, 2ра, 3та и 4та година, а покажуваат добри резултати со успех од 3.00 до 3.49. Во оваа категорија за учебната 2017/18 година ќе бидат доделени вкупно 180 (74 стипендија за корисници од учебната 2016/17 година и 106 стипендии за нови корисници) стипендии. Висината на стипендијата за трета категорија изнесува 1,000.00 денари месечно за девет месеци за една учебна година.

Стипендиите од првите три категории кои нема да бидат доделени се префрлаат за доделување во друга категорија во рамките на трите категории.

Четврта категорија: Стипендии за ученици со посебни образовни потреби
Четвртата категорија на стипендија ќе биде наменета за ученици со посебни образовни потреби. Во оваа категорија на стипендии за учебната 2017/18 година ќе бидат доделени вкупно 60 (17 стипендии за корисници од учебната 2016/17 година и 43 стипендии за нови корисници) стипендии. Висината на стипендијата за четвратата категорија изнесува 1,000.00 денари месечно за девет месеци за една учебна година.

Петта категорија: Мотивирачка стипендија за ученици со просек од 2.00 до 2.99
Петтата категорија на стипендија ќе се додели на ученици Роми кои во претходната учебна година имаат постигнат општ успех од оцените од 2.00 до 2.99. Во оваа категорија за учебната 2017/18 година ќе бидат доделени вкупно 70 стипендии. Висината на стипендијата за петтата категорија изнесува 600.00 денари месечно за девет месеци за една учебна година. Петтата категорија на стипендија ќе се додели на ученици кои имаат официјално живеалиште  во една  од следните општини: Шуто Оризари (35 стипендии), Прилеп (12 стипендии), Куманово (11 стипендии), Тетово (6 стипендии), и Штип (6стипендии). Предност при селекција на стипендиите од петтата категорија ќе имаат кандидатите кои се запишани и учат во 1ва и 2ра година. Доколку не се пополни предвидениот број на стипендии за секоја општина со кандидати од 1ва и 2ра година, тогаш стипендии во рамките на оваа категорија ќе се доделат и на кандидати кои учат во 3та  и 4та година.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime