Kjani IbraimNovember 29, 2017
ROMI-SIROMOSHNI.png

1min384

MTSP havlarela rešiba bašo problemija tari Romani khedin.

MTSP havlarela rešiba

O Roma si mukhle but napalal ko sa o sfere astaribaja o educiribe, sastipe, socijalno portektiribe thaj bukjarnipe, komentirinena taro biradzakoro sektori. Adava sa si sebepi bašo nanibe themutnipe thaj dokumentija, kova so našti o Roma uključinenpe ko institucije.

 

MTSP havlarela rešibaKi akaja tema ki konferencija i Ministerka baši trudi thaj socijalno politika, Mila Carovska denga lafi kaj o rešibe akale problemenge ka ovel prioriteti thaj ka oven ulavde sredstvija so ka valjanen bašo rešibe.

Tari asocijacija baši demokratikano razvibe e Romenge pakjana kaj o proektija kolende kerena buti ka den rezultatija.

„Tari akcija dzi ko jekhutne nijamija e Romenge“ sine o moto ki prezentacija e proekteske posvetimo bašo Roma baši barabarutni akcija baši verifikacija e jekhutne nijamenge, kova so proekti si finansirimo tari Europakiri unija.


Kjani IbraimNovember 28, 2017
banner11thmeetingjpg-1.png

3min328

Europakiri paltforma baši inkluzija e Romenge 2017-to berš, ikergape ko Birisel Belgija, shurakeribaja taro 27-to noemvri thaj ka agorkerel avdie ko 28-to noemvri.

Ko ramke taro  ple nadležnostija o Ministeri Samka Ibraimovski ko jek lela than ko 11-to sostanok tari Europakiri platfotma baši inkluzija e Romenge ko Brisel, thaj sine kotor tari diskusija ki tema „Tranzicija taro educiribe prema ko bukjarnipe“, kote so ko jek aghare prezentiringa plo havlaribe ki senka,  dzi kote so ki akaja platforma lena than učhe prestavnikija  taro Europakiri komisija, Europakoro parlamenti, ministrija taro phuvja členke ki EU thaj prestavnikija taro Zapadno Balkani, prestavnikija taro biradzakere organizacija kova so kerena buti ki socijalno integracija e Romenge ko regioni, kote so ko jek thaj lela than thaj i koalicija tari Makedonija anavkerdi „Khetane“.

europakiri-platforma

Europakiri platforma baši uključibe e Romen 2017-to berš, ,ka šhurakerga promoviribaja e participativno interakcijake maškar sa o relevantna zasegnime riga, uključibaja e prestavnikon taro Europakere thaj Nacionalna organizacija bašo Romane thaj pro-Romane dizjakere organizacije.

O Nacionalna thaj o lokalna vlastija e phuvjenge členke ki EU thaj o phuvja taro buvlaribe e Europakere institucije, maškardzijaneskere organizacije thaj akademska institucije ko teme taro educiribe sa dzi ko bukjarnipe e Romen.

Platforma bašo akava berš ikergape jek tekvaš dive ikeribaja politikane debate ko lejbe than taro komesari Žurova, politčarija taro pobuter phuvja členke , členija te Europakere parlamentetar thaj pobuter prestavnikija taro učho nivo taro Europakere thaj javera institucije.

O tematsko fokusi sine ikerdo ko barabarbuti keribe e Romane thaj pro-Romane organizacijencar taro dizutno opštestvo taro Europakoro nivo.

Europakiri platforma 2017-to bašo uključibe e Romen kova so ka ikerenpe pobuter diskusije bašo predizvikija phandle e tranzicijaja e Romane čhavenge thaj terne taro educiribe dzi ko bukjarnipe, akaja tema si jek taro majimportantna, sebepi so o Roma ačhona sar majbuter mukli khedin ko kurko e trudoske, adaleja so baro numero taro manuša perena ko bi bukjanripa. But taro terne Roma taro 15 dzi ko 24 berš na pratinen o post-importantno educiribe, ni bukjarnipe, ni obuke.

Komibinacija taro različna faktorija, sar so si thaj o čhorolipe, tikno educiribe thaj veštine, diskriminacija ko educiribe thaj bukjarnipe si kotor taro strukturna bariere bašo Roma kova so pherena ple potencijalija ko kurko e trudeske.

Dikhibaja o baripe thaj složenost e temenge o diskusije ka ikrenpe jali ikerenape ko duj tematska workšhorpija.

Ko avgo workšhopi o fokus si bašo pučiba phandle e prvenstveno educiribaskiri perspektiva, dzi kote i dujto o fokus si bašo bukjarnipaskiri perspektiva.

 


Kjani IbraimNovember 27, 2017
komuna-suto-orizari-sostanok-24vakti-1.png

1min778

Komuna Š.O: Atmosfersko kanalizacija ko „Jovan Hadzi Šiškov thaj „Brsjačka buna“

Avdie o dizjakorošherutno Kurto Duduš sinele bešiba thaj anibe phandle lafija bašo barabarbutikeriba e proektanto biroja Adra Inžinering thaj JP Vodovod kova so šhurakerge barabar avutno proekti bašo tamiribe atmosfersko kanalizacija ki komuna Šuto Orizari ko droma „Jovan Hadzi Šiškov“ thaj „Brsjačka buna“.

Komuna Š.O

„Sar so dengem amaro lafi,avgo prioritetno proekti ko mlo menadziribe e komunaja Šuto Orizari si rešibe o problemi  poplavibaja ko khera e dizutnengere kova so dzivdinena ko teluno kotor tari komuna“ hramonga o dizjakoro šherutno  Kutro Duduš ko plo Facebook profili.

Tari komuna Šuto Orizari dopherge kaj ka keren normalna šartija dzivdipaske ko sekova kher.

 


Kjani IbraimNovember 25, 2017
istibe-komuna-_uto-orizari-24vakti-1.png

1min715

Akcija čistibaske ki komuna Šuto Orizari.

Ki barabarutni akcija vazdimi tari dizjakorošherutno tari Diz Skopje, Petre Šilegov , čistinenape detalno pobuter komune kolendar ko jek si kotor thaj i komuna Šuto Orizari.

Avdie ikergape akcija bašo čistibe e komunakoro thaj ka thavdel ko tajsutno dive da, mangipaja te tiknarelpe o bilačhipe ki havaja ki šherutni diz Skopje.

Akcija čistibaske ki komuna

Ki akcija kova so kerelape ki komuna Šuto Orizari si astarde sa o deponije , o sportsko parko, angledersikljovni (gradinka), o sastipaskoro kher thaj o dvorija taro solduj fundavne siklane.

Ko jek ki akcija čistibaske i komuna Šuto Orizari lela than thaj o dizjakorošherutno Kurto Duduš.

Akcija čistibaske ki komuna

 


Kjani IbraimNovember 24, 2017

3min443

Zaev: Taminirinaja opštestvo baši sasti socijalno inkluzija e Romenge.

O Govrementi tari Republika Makedonija si opredelime te taminirinen inkluzivno opštestvo thaj ka kerel šajdipe baši sasti socijalno inkluzija e dizutnenge Roma ki Republika Makedonija, liparga o premieri Zoran Zaev, kova so avdie lela than ko dujto bukjarno sostanok baši socijalno inkluzija e Romenge ki Republika Makedonija.

Ko plo vakeribe ov vakerga kaj o problemija na pendzarena nacionalnost, vera jali javer razlike. Astaribaja o kherutnipe, themutnipe, uključibe ko educiribe thaj kultura, bukjarnipe thaj sastipaskoro siguriteti jali tikneberšengere prandija, kova so asatarena e dizutnen tari phuv.

„Amen sar dizutne ki Republika Makedonija aghar dikaja, preka ko lengere barabarutne potrebne thaj arakhibe kvalitetna rešenija so ka den dzovapi e potrebenge bašo sarine, numa ko fakti si kaj majastarde bašo vakerde pučiba si o Roma, thaj fakti si kaj valjanela te lenpe aktivna merke bizo odložibe“ vakerga o Zaev.

Dopheribaja kaj o Ministeriumi bašo trudi thaj socijalno politika barabar e dizutne organizacijencar kerela buti ki motivacija e jerijencar taro Romane familije te šaj bičhalen ple čhaven ko angleder sikljovne thaj ko siklane, a dzi kote o Govrementi si aktivno uklučimo thaj ko protektiribe prostorna šartija bašo Romane informativna centrija.

„Sar Govrementi amen opredelisalilem bašo tesno barabarbuti keribe e dizutne sektoreja, kova so buteberšengoro keribaja buti ko tereni šukar si pendzarde e problemencar thaj o šajdipa kola so šaj te keren anglodzajbe e Romane dizutnenge ki Republilka Makedonija, baši čhačutni implementacija e Strategijake bašo hali e Romengoro ki Republika Makedonija thaj bašo pratibeko sa o Europakere mesažija, maškar kola so si thaj poštujbe e Europakere Platformake kova so ikerelape ki inkluzija e Romenge ko opštestvija“ vakerga Zaev.

Paš ko Zoran Zaev ko sostanok lele than thaj o Ministeri kova si zadužimo baši implementacija e Strategijake bašo anglodzajbe e Romengoro ki RM, Samka Ibraimovski, Ministerka baši trudi thaj socijalno politika, Mila Carovska thaj o prestavnikija tari Delegacija tari EU ki Makedonija, Nikola Bertolini thaj Marta Garsija Fidalgo thaj barabar o prestavnikija taro biradzakoro sektori.

video izvor: Televizija 24.

 


Kjani IbraimNovember 24, 2017
romano-bajrako-24vakti-1.png

2min251

Bajrola o interes taro Europakere institucije bašo anglodzajbe e Romenge tari Republika Makedonija.

Bajrola o interes

O balaribe taro nivoo e sprovedibaskere Strategijake bašo Roma 2014-2020-to berš thaj Nacionalna akciona planija bašo kherutnipe, bukharnipe, sastipe thaj zorakeribe o hali e Romane dzuvlengoro sine tema e agencijakoro Anadolu (AA).

Ko eratutno sostanok o ministeri bizo resor kova so si baši implementacija thaj Nacionalno strategija bašo anglodzajbe e Romenge, Samka Ibraimovski vakerga kaj o interes e Europakere isntucienge bašo anglodzajbe e haleske e Romenge ki Makedonija si but šukar šarti bašo členstvo ki Europakiri familija preka ko pheribe o odredbe thaj fundamentalna nijamija.

„Resarin si te arakha pošukar inkluzija e Romenge ko amaro opštestvo, valjani te protektirina pristap e Romane čhavenge ko angledersikljovne, prioriteti si te kera pristap dzi ko fundavo, maškar thaj učho educiribe. Aghar importantno si o čhorolipe da so si direktno phandlo e nabukjarnipaja“ liparga i ministerka baši trudi thaj socijalno politika, Mila Carovska.

I ministerka Carovska dopherga kaj ko baro roko ki Makedonija isi baro numero nabukjarne dizutne, numa o Roma arakhenape pobare uključibaja ki naformalno kurkeskiri ekonomija, kova so o ministeriumi kerela buti ki strategija bašo formalizioribe e naformalno ekonomijake.


Ferdi OsmaniNovember 23, 2017

2min277

But puti o na romane Mediumija kola kergje prilogija e Romencar, sinelen thaj po jek duk Romani, Numa palo sa odobor kerde TV Prilogija, palo sa odobor snimke thaj Fotografije. Sebepi o tikno numero taro roma kova so dzivdinena ko na shukare uslovija jail Corolikane, i Romani slika achola ki diskriminacija bari.

Kerde si pobuter taro 1000  Video filmija thaj Photografie phanle akale romencar,  ko jek bersh numa nisar te anelpe jek reshenie, te shaj akalen manusen te kerelpe bahtale thaj te shuzjakerel pe lengoro dzivdipa. O problemija e Romengere si ko baro numero sar primer: Manusha kola so nanelen khera, manusha kola dzivdinena ko katasrofalna shartija, manusha kola so nanelen pani ko 21 veko, Manusha kola sebepi so nanelen pani achona bizo edukazijathaj panda but javera. Ko puchibe e Romen panda kozom si zaruri amenge te dzivdina ko 19 veko jail ka usta taro sojbe thaj ka ova zorale admencar (cekojra) ka da arka okole pochorole Romenge.

O video kova so kerdo tari avgo romani WEB TV 24Vakti ki sorabotka e Film & Video Produkcija  3PIX MEDIA – DOOEL

Dikhen o video thaj shaj dena tumare komentajra sar shaj barabar o Roma te keren nesto pe Romenge.


Kjani IbraimNovember 23, 2017
bocvarski-ROMA_SOS_-24-VAKTI-1.png

2min227

Štip: Blagoj Bočvarski thaj Khedipe ROMA S.O.S bašo anglodzajbe e Romane khedinjake.

Štip: Blagoj Bočvarski

Dizjakorošherutno taro Štip Blagoj Bočvarski ko dikhibe e Khedipaja Roma S.O.S, ko jek aghar lele than thaj o prezidenti taro Konsili ki komuna Štip Jane Milanov, thaj Nacionalno demokratikano instituti, kova so kergape lafi bašo proekti bašo anglodzajbe e Romane khedinjake ko Štip.

O dizjakorošherutno vakerga kaj taro avdie šhurakerena o dikhiba e dizutnencar taro urbana khedinja kola ka predložinenpe ko proektija, a ka realizirinenpe ko 2018-to berš, adaleja so ko krojibe o budzeti e Komunakoro ka len than sa o dizutne tari diz Štip.

„Akala dikhiba lokharena amenge, sebepi so ola preka lende vakerena amenge pumare potrebe thaj amen o ista notirinajalen sar phandle nukte kote so valjanela te kera proektija. Rodingum ikeribe olendar, amen sar komuna ka ulava budzetekere sredstvija, numa mangava thaj ola da te den arka te šaj ava dzi ko ikeribe taro biradzakere organizacije taro stranstvo kova so ka den amen arka ki realizacija adale proektenge“ vakerga o dizjakorošherutno taro Štip Blagoj Bočvarski

izvor:

http://a1on.mk/archives/822288


Kjani IbraimNovember 23, 2017
bukjarno-sostanok-2-24vakti-1.png

3min225

Bukarno sostanok baši socijalno inkluzija e Romenge ki Republika Makedonija ikeribaja duj dive, avdie thaj tajsa ,23-to thaj 24-to noemvri, adaleja so ko 23-to Noemvri o tehničko kotor taro bukarno sostanok ka ikerelpe ko klubi e deputatengoro , a tajustno dive 24-to noemvri thaj oficijalno kotor taro sostanok ka ikerelpe ko than taro Govrementi e Republika Makedonijakoro.

Bukarno sostanokO sostanok ikerelape taro pretsedavačija thaj havlariba e bukjarne grupenge dzi kote ,ple vakeriba ka oven len, Marta Garsija Fidalgo kova si direktorati bašo buvlaribe, o ministeri bizo resor Samka Ibraimovski kova si baši implementacija thaj nacionalno strategija bašo anglodzajbe e Romenge ki Republika Makedonija thaj ko jek lela than i ministerka baši trudi thaj socijalno politika, Mila Carovska.

Ko akala sostanokija ka kerelpe lafi bašo keribe buti ko grupe sar so si: Kherutnipe, Educiribe, Personija bizo themutnipe, bukjarnipe thaj sastipaskoro protektiribethaj javera relevantna pučiba, dzi kote palo odova ka hazrkerelpe o phandle lafija taro akava bešiba thaj rešenija.

Ko dujto dive 24-to noemvri ka lel than thaj o przidenti e Govrementeskoro tari Republika Makedonija thaj ka ovel le plo vakeribe, Zoran Zaev thaj Nikola Bertolini, Delegacija tari EU ko Skopje.

Akava sostanok si 7-to, ikerelape ko ruhi tari tradicija thaj pratibe o digri e realizacijakoro e akcisko planenge baši inkluzija e Romenge, kova so organizirinelape taro barbar buti keribe e kabineteja taro ministeri baši implementacija e Strategijake thaj anglodzajbe e Romenge ki RM, Ministeriumi bašo trudi thaj socijalno politika, Sekretarijati bašo Europakere pučiba thaj Delegacija tari Europakiri Komisija ki Republika Makedonija.

Ko akava bešiba jali sostanok si vikime o Romane NVO kova so kerena buti bašo anglodzajbe e Romengoro thaj resarin taro akava bešiba si informiribe bašo digri tari realizacija e dikhle prioritetenge ko periodi maškar o 6-to thaj 7-to bešiba dikhlariba maškar o ministeriumija thaj dizjakere thaj maškardzijaneskere organizacije palo dikhiba o aktuelna politike baši inkluzija e Romengiri ki Republika Makedonija.


Kjani IbraimNovember 22, 2017
naslovna-struja-24vaki-1.png

1min269

EVN: Bizo Struja ačhola tajsa ekvaš Šutka.

Bizo struja ačhola tajsa ekvaš Šutka, sebepi sar so inoformirinena taro Regionalno centro bašo upravibe krizencar tari diz Skopje, ka ovel ikeribe planirime tehnička astariba ko distributivno networko tari rig e ekipengoro taro EVN Makedonija AD.

EVNKo vakteskoro periodi taro 08:30 dzi ko 12:30 struja nane te ovel ki ekvaš komuna ko droma: „Karbunica“, „Indira Gandi“,“Drinska“, „Vietnamska“, „Garsija Lorka“, „Gvadalahara“, „Brsjačka Buna“, „Galičica“, „Patis Lumuba“, „Kiparska“, „Klisurska“, „Nov Život“, „Moravska“ thaj „Reljo Šestokrilo“.

izvor:

http://kurir.mk/republika/skopje/nekolku-skopski-sela-i-shuto-orizari-utre-bez-struja/Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime